Vybudování Centra denních služeb Opava

Ilustrační obrázek

Realizací projektu dojde vytvoření zázemí, které bude sloužit pouze pro sociální službu – Centrum denních služeb pro osoby s lehkým a středním mentálním postižením a pro osoby s kombinovaným postižením a seniory v kapacitě 10 klientů.

Služba bude v ambulantní formě poskytována celoročně, vždy v pracovní dny a jejím cílem bude prostřednictvím individuálního přístupu zajistit klientům kontakt se společenským prostředím, podporu při podávání jídla a pití, pomoc při úkonech osobní hygieny a získání základní sociálních dovedností (rozvoj jemné motoriky, nácvik základních dovedností na PC). Součástí bude nabídka sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti, jejichž poskytování povede k udržení a rozvoji osobních a sociálních schopností a také výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zaměřené na upevňování motorických a jiných dovedností. Posláním bude umožnit klientům smysluplně využívat volný čas, začlenit se do společnosti, rozvíjet jemnou motoriku a osvojit si základní dovednosti práce na PC, tak aby mohli vést v co nejvyšší možné míře samostatný život.

Provoz sociální služby bude zajišťovat Seniorcentrum Opava, p.o.

Celkové výdaje projektu jsou nyní předpokládány ve výši 20,6 milionů Kč, kdy z dotace bude pokryto téměř 17 milionů Kč a ze spoluúčasti města dále pak 3,6 milionů Kč.

Projekt bude realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.