Povinně zveřejňované informace

 

(1) Název
Statutární město Opava, městská část ZLATNÍKY

(2) Důvod a způsob založení
Městská část Opava-Zlatníky vznikla na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), má postavení organizační složky Statutárního města Opavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městská část má majetek svěřen do své správy, vlastní finanční zdroje a hospodaří s nimi za podmínek stanovených zvláštním zákonem a obecně závaznými právními předpisy. Městská část spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu samostatné působnosti se městská část řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Městská část nevykonává státní správu. Vnitřní poměry ve věcech správy městské části jsou uspořádány statutem Statutárního města Opavy.

(3) Organizační struktura
Organizační struktura Městské části Zlatníky

(3a) Seznam podřízených povinných subjektů
---

(3b) Zřizované organizace
---

(4) Kontaktní spojení

(4.1) Kontaktní poštovní adresa
6. května 52/22
Zlatníky
746 01 Opava 1

(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

6. května 52/22
Zlatníky
746 01 Opava 1

(4.3) Úřední hodiny

pondělí 18:00-19:00 hod.

(4.4) Telefon

Tel.: +420 604 229 424

(4.5) Čísla faxu

(4.6) Adresa internetové stránky
http://zlatniky.opava-city.cz

(4.7) Adresa e-podatelny
zlatniky@opava-city.cz (elektronická adresa Úřadu městské části)

(5) Případné platby lze poukázat

19-1842619349/0800 (CZ86 0800 0000 1918 4261 9349)
vždy s variabilním symbolem 0800

(6) IČO

00300535

(7) DIČ
CZ00300535

(8) Dokumenty
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů
---

(8.2) Rozpočet

Schválený rozpočet MČ Zlatníky najdete zde.

(9) Žádosti o informace

(10) Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Úřadu městské části Vávrovice.
Ústně lze podat žádost:
• telefonicky
• osobně
Písemně lze podat žádost:
• poštou
• předáním písemné žádosti osobně na úřadovně městské části
Elektronickou poštou lze podat žádost prostřednictvím elektronické adresy: zlatniky@opava-city.cz ve formátu datových zpráv: doc, .txt., .rtf, .pdf, .htm, .html, .xls.
Stížnosti, podněty a petice se podávají písemně na úřadovně městské části.

(11) Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

(12) Formuláře
Formuláře lze získat na úřadovně městské části a v elektronické podobě prostřednictvím e-podatelny.

(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody na řešení životních situací se připravují.

(14) Předpisy

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy
Městská část Opava-Zlatníky jedná a rozhoduje na základě zákonů, vyhlášek, nařízení a na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení .

(14.2) Vydané právní předpisy
Městská část Opava-Zlatníky nevydává obecně závazné vyhlášky a nařízení.

(15) Úhrady za poskytování informací

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací
Za poskytnuté informace je Městská část Opava-Zlatníky oprávněna žádat úhradu nepřevyšující náklady spojené s poskytnutím informace dle platného sazebníku. 

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
---

(16) Licenční smlouvy
(16.1) Vzory licenčních smluv
---

(16.2) Výhradní

(17) Výroční zpráva
Výroční zprávy o činnosti Městské části Opava-Zlatníky v oblasti poskytování informací za uplynulé roky najdete zde.

(18) Odpovědi na žádosti o poskytnutí informací

Všechny zveřejněné odpovědi najdete zde