Historie

Obec Milostovice, v současnosti městská část Opavy, leží v oblasti Českého Slezska. Žije zde 276 obyvatel. Většina z nich pracuje mimo obec, k odkazů svých otců a dědů, tj. podnikání v zemědělství, se vrátila jen nepatrná část.

Historie Milostovic je bohatá, sahá až do 13.století s tím, že pravděpodobné osídlení zde bylo již v době pravěké. Nejstarším písemným dokladem o Milostovicích je listina z r. 1255, kterou Boček z Perneku daroval Milostovice cisterciáckému klášteru ve Žďáře. Ve středověku byly Milostovice církevním majetkem. Skládaly se ze dvou částí a měly dva fojty. Větší obec – hradecká patřila k faře v Hradci u Opavy (1353-1792), menší část – panenská byla majetkem kláštera sv.Kláry v Opavě (1507-1781). Roku 1565 dal císař Rudolf II. zapsat královský statek Hradec včetně Milostovic do opavských desk Kašparu Pruskovskému z Pruskova. Tak se stala část Milostovic panským majetkem. V roce 1792 prodal Karel kníže Lichnovský svůj díl Milostovic svatojánské komendě v Opavě. Po zrušení kláštera sv. Kláry v rámci Josefínských reforem přešel jeho majetek do státní správy, která měla svoje sídlo v Melči. Později patřil tento podíl také řádu německých rytířů.

Roku 1831 stálo v Milostovicích 31 domů a žilo zde 282 obyvatel. V 19.století se v obci rozvíjel čilý spolkový život. Milostovičtí studenti zde pořádali kulturní akce (besedy), získané peníze věnovali na budování školních knihoven v Milostovicích a v okolí. Roku 1865 byla v Milostovicích postavena nová škola, r.1870 založena veřejná knihovna. Existoval zde jeden z prvních odborů Matice opavské, díky aktivitám zdejšího rodáka Vincence Praska (1843-1912) a jeho přátel. Roku 1888 byla založena tělovýchovná jednota Přemysl. Koncem 19.století založili místní zemědělci Zemědělský družstevní lihovar pro Milostovice a okolí (1899). Jeho cílem bylo zvelebit hospodaření, zpracovávat na líh brambory a jiné škrobnaté suroviny, vypěstované výhradně členy družstva. Lihovar prosperoval zejména ve 20. letech 20 století. Po 2.světové válce byl znárodněn a včleněn pod firmu Slezské lihovary, n.p.

V roce 1912 zde bylo zahájeno zcelování pozemků. V první polovině 20.století byly Milostovice zámožnou obcí, která prosperovala v zemědělství i v moderním podnikání. V letech 1929/30 byla provedena elektrifikace obce. U příležitosti 10.výročí vzniku ČSR zde byla vysázena Lípa svobody, obec měla zástupce v Okresním zastupitelstvu v Opavě. Roku 1933 zde byl postaven pomník Vincenci Praskovi. O dva roky později uskutečněna meliorace.

Koncem 30. let byly v okolí obce zahájeny práce na vojenském opevnění. V době německé okupace musela být do Milostovic dosazena německá správa zvenčí, v obci žili výhradně čeští obyvatelé. Pro časté protesty s okupačními praktikami bylo Milostovickým vyhrožováno srovnáním obce se zemí. Působila zde také buňka Obrany Slezska. Dne 6.května 1945 byly Milostovice osvobozeny Rudou armádou. V červnu téhož roku se zde uskutečnilo defilé Rudé armády za účasti maršála Jeremenka.

V roce 1946 byla odhalena pamětní deska na rodném domě Vincence Praska. V 50. letech bylo postupně likvidováno soukromé hospodaření, v r. 1955 založeno JZD. V obci byl zaveden veřejný rozhlas a zřízena obecní prádelna. V 60. letech se oživuje zájem o vojenskou historii, v 70. letech obnoven chov koní. V r. 1995 byl vybudován v obci veřejný vodovod, o čtyři roky později provedena plynofikace obce a rekonstruováno elektrické vedení v obci.

Roku 2002 zástupci obce přebírají na Pražském hradě nové obecní insignie. V dalších letech byla opravena místní kaple, pořízen nový zvon Václav a před kaplí postaven nový kříž. Roku 2004 vydal obecní úřad publikaci Milostovice včera a dnes.

Vedení obce dbá o zvelebování životního prostředí i o bezpečnost obyvatel (údržba hasičského domu). Věnuje pozornost sportovnímu a kulturnímu vyžití svých obyvatel (rekonstrukce kulturního domu, výstavba dětského hřiště a sportovišť, zřízení myslivecké klubovny atd.). Podporuje místní společenský život a usiluje o stálé zlepšování kvality života v této obci.

 

Doc. PhDr. Milada Písková, CSc.