Ochrana osobních údajů

Statutární město Opava, městská část MILOSTOVICE, se sídlem Lihovarská 32/17,
746 01 Opava 1, IČO: 00300535 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Městská část Milostovice zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Městská část Milostovice zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Městské části Milostovice informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Městskou částí Milostovice;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Městskou částí Milostovice jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Městskou částí Milostovice, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Městskou částí Milostovice;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Městské části Milostovice;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Městské části Milostovice uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Městskou část Milostovice:
p. Luděk Mandok
Telefon: 724 289 323, e-mail: ludek.mandok@opava-city.c