Mateřská škola Malé Hoštice

Kontakty

Hana Kupková, vedoucí učitelka

ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace
Opavská 170/24, 747 05 Opava

IČO:          70999368
IZO:          107628678
ČÚ:           181709659/0300
ID:            w9wmf6f
Tel:           +420 553 765 151
Mobil:        +420 731 527 881

Email:        kupkova@skolamalehostice.cz

Web:          www.skolamalehostice.cz

Provoz MŠ:

6:30 hod. - 16:30 hod.


 

 

Charakteristika MŠ

Mateřská škola Malé Hoštice  je škola s dlouholetou tradicí. MŠ byla ve zdejší obci otevřena 1. září 1921 v budově obecní školy. V současné době je naše mateřská škola školou dvoutřídní a zajišťuje pobyt pro 50 dětí.

 

Od 1. 9. 2019 se pyšníme titulem Školka spolupracující s Mensou ČR a při práci využíváme metody NTC Learning. Taktéž zařazujeme prvky Montessori a moderní technologie – iPady a interaktivní tabuli. K dokonalé diagnostice dětí nám slouží Klokanův kufr.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Krok za krokem celým rokem,“ který je vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Jeho základem je osobnostně orientovaná prožitková předškolní výchova. Dětem je nabízena pestrá škála bohatých příležitostí, jejichž prostřednictvím se u dětí rozvíjejí specifické vlohy a talent. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace. Výchova a učení nespočívá v tom, že se dítě tvaruje do předem připraveného modulu, ale je jedinečnou a neopakovatelnou osobností, která má právo být sama sebou a jako taková je akceptována. MŠ vhodně doplňuje rodinnou výchovu. Naším cílem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Dále jsou děti vedeny k logickému myšlení, vhodnými předškolními metodami a nejrůznějšími pomůckami si rozvíjí paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazii, vůli. Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky a snadné zvládání psaní v ZŠ. Velkou pozornost věnujeme i pohybové výchově. V obou třídách děti denně cvičí, využíváme i cvičení s hudbou.

 

Základní koncepce:

 • idylická pohoda
 • harmonické vztahy
 • útulné prostředí
 • radostná atmosféra

 

Naše MŠ nabízí

 • moderní výukové metody (při práci využíváme interaktivní koberec s aktivním zapojením dětí, individuálně také iPady s výukovými programy pro děti předškolního věku)
 • využívání metody NTC learning (podporováno Mensou ČR)
 • zařazování prvků a pomůcek Montessori do výuky 
 • rozvíjení matematické a předčtenářské gramotnosti dětí
 • individuální přístup (využití diagnostické pomůcky Klokanův kufr)
 • spolupráci s učitelkami ZŠ v oblasti grafomotoriky
 • projektové dny v MŠ (např. Halloween, Vánoce, Velikonoce...)
 • zpestření výuky (tematické vycházky, edukační programy pro děti v Opavě, kulturní akce, vystoupení dětí na veřejnosti v obci, účast ve VV soutěžích)
 • spolupráci s Klubem rodičů při MŠ a obcí Malé Hoštice (drakiáda pro děti, Mikulášská nadílka v MŠ, maškarní ples v MŠ, výlet dětí, oslava dětského dne, rozloučení se školáky, dílničky pro rodiče a děti)

 

MŠ nabízí nadstandardní aktivity, které směřují k všestrannému rozvoji dětí

 • výuku angličtiny v odpoledních hodinách pro přihlášené děti
 • předplaveckou průpravu v krytém bazénu v Opavě
 • lyžařský kurz na Vaňkově kopci

 

Jsme zapojeni do projektů

Projekt Klokanovy školky - celorepublikového vzdělávání pedagogů MŠ formou workshopů. Momentálně ověřujeme nové pracovní listy a hry v praxi.

Erasmus +  „Fairy Tale Bridges“ (Pohádkové mosty přes Evropu) Cílem projektu je sdílení zkušeností zapojených šesti zahraničních mateřských a základních škol na téma jazykového vzdělávání a sociální inkluze.

Spolupracujeme s Mas Opavsko – využíváme jejich nabídky dalšího vzdělávání pedagogů, popř. nových učebních pomůcek.

Společně se ZŠ jsme součástí projektu Šablony II. -Tvořivá škola, který nám umožňuje vytvářet a realizovat projektové dny v MŠ i mimo MŠ,  zároveň se vzdělávat v rámci DVPP.

V rámci projektu Silesia – příhraniční spolupráce s názvem: ,,Ahoj! - Předškoláci se seznamují, protože neznají hranice“ úzce spolupracujeme s MŠ v polské Ratiboři a vyměňujeme si zkušenosti týkající se práce s předškolními dětmi.

Spolupracujeme s Menzou – využíváme metodu NTC

V příštím školním roce se zapojíme do projektu Lokomoční cvičení v MŠ.