Základní škola Malé Hoštice

Kontakty:

Mgr. Marcela Rončková, ředitelka školy

ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace
Dvořákova 26/37, 747 05 Opava

IČO:          70999368
RED IZO:   600143007
ČÚ:           181709659/0300
ID:            w9wmf6f
Tel:           +420 553 765 151
Mobil:        +420 739 479 886

Email:         reditel@skolamalehostice.cz

Web:          www.skolamalehostice.cz

 

 

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace je málotřídní škola s 1. - 5. postupným ročníkem v pěti kmenových třídách. Od roku 2018 je také bezbariérová.

Součástí školy jsou dvě oddělení zájmového vzdělávání a výdejna stravy. Budova školy je postavena v klidné a tiché příměstské části, obklopena zelení. Areál školy doplňuje hřiště s asfaltovým povrchem, s běžeckou dráhou na 50 m, doskočištěm a minigolfem. K relaxaci dětí slouží zelená plocha se vzrostlými stromy, lavičkami a dalšími herními prvky. Hřiště je plně využíváno k aktivnímu odpočinku o přestávkách, v hodinách tělocviku, v tělovýchovných kroužcích a k odpolednímu pobytu dětí ve školní družině.

 

Chceme být…

 • školou rodinného typu, která se snaží o všestranný rozvoj dětí bez vyhraněné specializace,
 • školou, která umožňuje všem bez rozdílu přechod na jakoukoliv školu vybraného typu a zaměření,
 • školou s otevřenou atmosférou, pro všechny malé, větší i největší – pro všechny, kteří se chtějí učit spoluprací, jeden od druhého – pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v klidu a bezpečí rodinného prostředí.

Naše škola nabízí

 • klidné a rodinné prostředí,
 • nízký počet žáků ve třídě,
 • individuální přístup, moderní výukové metody (při výuce čtení uplatňujeme metodu SFUMATO, matematiku vyučujeme v 1. - 3. třídě metodou pana profesora HEJNÉHO, v nejazykových předmětech uplatňujeme metodu CLIL formou "CLILových spršek"),
 • podnětné a moderní zázemí (interaktivní tabule, iPady, počítače, jazykovou laboratoř ROBOTEL, 3D tiskárnu),
 • rozvíjení jazykové gramotnosti žáků výukou angličtiny od první třídy,
 • předmět speciálně pedagogické péče, doučování
 • školního asistenta,
 • zpestření výuky školními akcemi  (kulturní  a sportovní akce,  účast v soutěžích,  olympiádách, vystoupení žáků na veřejnosti,  na akcích obce apod.),
 • možnost smysluplného trávení volného času  (zájmové kroužky - keramika, výtvarný a rukodělný, sportovní, dramatický, kytara, deskové a logické hry, čtenářský klub,...),
 • tematicky zaměřené dny pro žáky (projekty, exkurze, výlety,...),
 • akce pro žáky i rodiče,
 • školní družinu v ranních i odpoledních hodinách,
 • spolupráci se Spolkem rodičů a obcí Malé Hoštice (netradiční třídní odpust, dílničky na obci, Vítání občánků,…)

 

Jsme zapojeni do projektů

Erasmus +  „Creative readers“ (Kreativní čtenáři) Cílem projektu je sdílení zkušeností zapojených pěti zahraničních základních škol na téma podpoření vztahu žáků ke čtení. V rámci projektu se prohloubí spolupráce s knihovnami, práce žáků s interaktivními knihami, porozumění textu i vlastní literární tvorba.

Erasmus + „Fairy Tale Bridges“ (Pohádkové mosty přes Evropu) Cílem projektu je sdílení zkušeností zapojených šesti zahraničních mateřských a základních škol na téma jazykového vzdělávání a sociální inkluze.

Mléko do škol. Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Ovoce a zelenina do škol. Cílem je vytvoření stravovacích návyků ve výživě dětí, zlepšení zdravotního stavu mladé populace a boj proti dětské obezitě.

Společně se ŠD a MŠ jsme součástí projektu Šablony II. -Tvořivá škola. Aktivity projektu podporují společné vzdělávání dětí a žáků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti. Vybaví pedagogy novými metodami práce pro společné vzdělávání.

Vytvoření a vybavení venkovní učebny pro rozvoj technicko-řemeslných a přírodovědných kompetencí žáků ZŠ Opava - Malé Hoštice. Obsahem projektu je vybudování venkovní učebny a pořízení vybavení pro moderní formu výuky přírodovědných a technických předmětů.

Máme certifikát Aktivní školy.

 

Již úspěšně realizované projekty školy

Školní zahrada jako učebna pod širým nebem. Cílem projektu bylo vytvoření přírodního prostoru v okolí školy, který bude využíván především pro výukové potřeby žáků, seznamujících se s různými ekosystémy, živočišnými a rostlinnými druhy a osvojujících si základy ekologického zemědělství.

Modernizace vybavení integrované učebny počítačů a cizích jazyků v ZŠ Malé Hoštice. Hlavním cílem projektu byla modernizace vybavení vč. nábytku současné počítačové učebny ZŠ Malé Hoštice. Realizací projektu vznikla nová integrovaná učebna informačních technologií a cizích jazyků. Učebna je vybavena moderními multimediálními technologiemi, čímž došlo k výraznému zkvalitnění výuky informačních technologií a cizích jazyků. V rámci projektu byla rovněž řešena bezbariérovost objektu.

Tvořivá škola-Malé Hoštice. Aktivity projektu podporovaly společné vzdělávání dětí a žáků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti.

Celá škola čte. Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků, zlepšení jazykové úrovně pedagogů a vytvoření čtenářských dílen pro žáky.

Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce. Došlo ke zkvalitnění výuky pomocí digitálních technologií.

Škola hrou. Podpora talentovaných žáků, ale i žáků s výukovými problémy, proškolení pedagogů k dané tématice, vytváření výukových listů, tzv. DUMY

 

Vybavenost školy

 • Škola má světlé, čisté a estetické prostory, na jejím vzhledu se podílejí jak učitelé, tak i žáci svými výtvarnými pracemi. Budova školy je dvoupatrová a nyní už i bezbariérová. Naše budova zahrnuje tyto prostory:
 • 5 kmenových tříd odpovídajících velikostí počtu žáků, každá třída je vybavená audiotechnikou, interaktivní tabulí, kobercem a odpovídajícím nábytkem.
 • Pro zájmové vzdělávání jsou určené dvě samostatné třídy vybavené výškově odpovídajícím nábytkem, s koberci, televizí, spoustou her, hraček, stavebnic i knih.
 • Jedna z učeben ŠD je dostatečně velká a svým uspořádáním vhodná k pořádání akcí jako je zahájení školního roku, projektů, soutěží, besídek, informačních schůzek pro rodiče, výchovných besed atp.
 • Druhá učebna ŠD je vybavená dvoudřezem s teplou vodou a grafickým lisem, v dopoledních hodinách ji využíváme pro výuku výtvarné výchovy.
 • Odborná integrovaná učebna pro výuku počítačů a cizích jazyků je vybavena 16 stolními PC, 36 iPady pro žáky, 6 iPady pro vyučující, interaktivní tabulí, multifunkční tiskárnou i 3D tiskárnou. Pro výuku cizích jazyků využíváme

špičkovou jazykovou laboratoř ROBOTEL.

 • Pro kroužek keramiky jsme využili prostory v suterénu školy, kde je samostatná keramická dílna a keramická pec.
 • Školní jídelna: v naší škole jídlo nevaříme, pouze vydáváme. Výdejna stravy e vybavená myčkou na nádobí, lednicí, ohřívačem jídel, mikrovlnkou a sporákem.
 • Šatny mají tradiční uspořádání dle tříd - průchodné šatny s věšáky a lavičkami.
 • Nechybí sborovna a ředitelna, tělocvična s vybavením a kabinetem, kabinety s pomůckami pro vyučování.
 • Žákovská knihovna je nyní aktuálně doplněná novými knihami a encyklopediemi, které jsme pořídili z projektu na podporu čtenářské gramotnosti.
 • Na každém poschodí má škola odpovídající hygienické zařízení jak pro žáky, tak zaměstnance školy. Sociální zařízení jsou vybavena teplou a studenou vodou, sušáky a papírovými ručníky. V budově školy se nachází i WC pro invalidy.

 

 

Školní družina

Kontakty

Jana Nedvídková, vedoucí vychovatelka

ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace
Dvořákova 26/37, 747 05 Opava

IČO:          70999368
IZO:          120004429
ČÚ:           181709659/0300
ID:            w9wmf6f
Tel:           +420 553 765 151
Mobil:        +420 778 888 913

Email:        nedvidkova@skolamalehostice.cz

Web:          www.skolamalehostice.cz

 

Provoz ŠD:

 

Ranní ŠD

od 6:30 - 7:40 hod.

Odpolední ŠD

PO od 11:40 - 16:30 hod.

ÚT od 11:40 - 16:00 hod.

ST od 11:40 - 16:30 hod.

ČT od 11:40 - 16:30 hod.

PÁ od 11:40 - 16:00 hod.

 

 Na co se můžete těšit?

 1. Více pohybových aktivit.
 2. Společné vycházky do přírody a na zajímavá místa.
 3. Tvůrčí dílničky a výroba vlastních originálních dárků.
 4. Kroužky školní družiny.
 5. Pomoc s přípravou na vyučování.

 

 • V době ŠD co nejvíce využíváme školní hřiště (míčové hry, stolní tenis, minigolf, kroket, petang, jízda zručnosti a další). Chodíme s dětmi na vycházky i do širšího okolí, v případě špatného počasí využíváme tělocvičnu..
 • Společné vycházky. Okolí Opavy nabízí hodně zajímavých míst, často opomíjených. Rády bychom dětem ukázaly např. Památník v Hrabyni, pomníček U Američana, naučnou stezku Hvozdnici, Čertův mlýn, Úvalno a další. Dle zájmu a skladby žáků, můžeme některé výlety podniknout i na kolech. Sobotních výletů se mohou zúčastňovat i dospělí.
 • Pro děti, které rády tvoří, připravujeme kurz výtvarných technik, kdy si děti mohou vyzkoušet enkaustiku - malování horkým voskem, malování na hedvábí, batikování atp. Zároveň tak vyrobí dárek pro blízké nebo originální tričko pro sebe. :-)
 • Všechny kroužky vedené pedagogickými pracovníky školy jsou určeny pro zájmové vzdělávání.
 • Pokud bude zájem, nabízíme pomoc s přípravou na vyučování (vyhledávání informací na PC, v literatuře, tisk referátu nebo výukového materiálu, pomoc s opravami písemných prací, pomoc s novým učivem ,..). Pro přípravu na vyučování vyhrazujeme dobu od 15:15-16:00 hod.