Povinně zveřejňované informace

Povinné informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

(1)   Název
Statutární město Opava, městská část Malé Hoštice

(2)   Důvod a způsob založení
Městská část Opava-Malé Hoštice vznikla na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), má postavení organizační složky Statutárního města Opavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městská část má majetek svěřen do své správy, vlastní finanční zdroje a hospodaří s nimi za podmínek stanovených zvláštním zákonem a obecně závaznými právními předpisy. Městská část spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu samostatné působnosti se městská část řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Městská část nevykonává státní správu. Vnitřní poměry ve věcech správy městské části jsou uspořádány statutem Statutárního města Opavy.

(3)   Organizační struktura
Organizační struktura Městské části Opava-Malé Hoštice

(3a) Seznam podřízených povinných subjektů

(3b)Zřizované organizace

(4)   Kontaktní spojení

(4.1) Kontaktní poštovní adresa
Úřad městské části Malé Hoštice
Slezská 11
747 05 Opava-Malé Hoštice

(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad městské části Malé Hoštice
Slezská 11
747 05 Opava-Malé Hoštice

(4.3) Úřední hodiny
Pondělí 8:00-11:00 a 14:00-18:00
Čtvrtek 8:00-11:00 a 14:00-16:00

(4.4) Telefon
+420 553 765 021

(4.5) Čísla faxu 
-

(4.6) Adresa internetové stránky

https://www.opava-city.cz/male-hostice/

(4.7) Adresa e-podatelny
male.hostice@opava-city.cz (elektronická adresa Úřadu městské části)

(5) Případné platby lze poukázat
19-1842619349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

(6) IČO
00300535

(7) DIČ
CZ00300535

(8) Dokumenty

(8.1) Seznamy hlavních dokumentů

(8.2) Rozpočet
Schválený rozpočet Městské části Malé Hoštice najdete zde.

(9) Žádosti o informace

(10) Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Úřadu městské části Malé Hoštice.
Ústně lze podat žádost:
• telefonicky
• osobně
Písemně lze podat žádost:
• poštou
• předáním písemné žádosti osobně na úřadovně městské části
Elektronickou poštou lze podat žádost prostřednictvím elektronické adresy: male.hostice@opava-city.cz ve formátu datových zpráv: doc, .txt., .rtf, .pdf, .htm, .html, .xls.
Stížnosti, podněty a petice se podávají písemně na úřadovně městské části.

(11) Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

(12) Formuláře
Formuláře lze získat na úřadovně městské části a v elektronické podobě prostřednictvím e-podatelny.

(13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

(14) Předpisy

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy
Městská část Opava-Malé Hoštice jedná a rozhoduje na základě zákonů, vyhlášek, nařízení a na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení.

(14.2) Vydané právní předpisy
Městská část Opava-Malé Hoštice nevydává obecně závazné vyhlášky a nařízení.

(15) Úhrady za poskytování informací

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací
Za poskytnuté informace je Městská část Opava-Malé Hoštice oprávněna žádat úhradu nepřevyšující náklady spojené s poskytnutím informace dle platného sazebníku.

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

(16) Licenční smlouvy

-
(16.1) Vzory licenčních smluv

(16.2) Výhradní

-

(17) Výroční zpráva
Výroční zprávy o činnosti Městské části Malé Hoštice v oblasti poskytování informací za uplynulé roky najdete zde.

18) Odpovědi na žádosti o poskytnutí informací

Všechny zveřejněné odpovědi najdete zde .