Historie

Historie obce VLAŠTOVICKY a JARKOVICE

 

Do r. 1951 byla dnešní obec Vlaštovičky tvořena dvěma samostatnými obcemi, a to Vlaštovičky a Jarkovice, každá se svými samostatnými zastupitelstvy a dobrovolnými hasiči. Vlaštovičky od počátku patřily jako „moravská enkláva“ pod Arcibiskupství Olomoucké, Jarkovice patřily vždy pod Slezsko.

 

Vlaštovičky.

Názvy: R.1230 Wlastowicze, Vlostowicz, r.1568 Wlastuwky, r.1850 Wlaštovice; německy Wlastowitz.

Vlaštovičky patří k nejstarší vrstvě osídleni Opavska.

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1231, kdy se nazývala Vlastovice a nacházela se západně směrem k obci Jamnice. Obec byla v dubnu 1241 přepadena tatary (spolu s obcí Holasice a Raduň). Mladí muži a dívky, kteří neutekli do blízkých lesů, byli zajati a odvezeni do otroctví. Mnoho lidí tento masakr nepřežilo a obec byla vypálena. Ti, kterým se podařilo uniknout, se ukryli v tzv. jámě (dnešní Jamnice). V následujícím roce se začali občané vracet a budovat novou obec východním směrem u potoka. Při této činnosti obdrželi dekret, že kdo bude zakládat novou obec, nemusí platit žádné daně a také robotovat.

Nejstarší pečeť pochází již z r. 1606. Znázorňuje vlaštovku, rok a latinský název obce. Uděluje název obce podle ptáka, který se v okolí hojně vyskytuje-vlaštovka (latinský Wlastowitz).

Roku 1640 byli „vlaštovští“ zbaveni roboty koňské a pěší z důvodu jednak vzdálenosti a jednak z důvodu drancování od vojska u Opavy.

 

Již v r. 1777 byla zřízena česká škola v soukromém domě učitele na pozemku dnešní mateřské školy. V r. 1788 byla postavena dřevěná školní budova společná i pro obec Jarkovice. R. 1821 byla budova přestavěna na zděnou jednotřídní, kterou navštěvovaly i děti z Milostovic. V r. 1877 byla postavena dvojtřídní školní budova. Poté, co byla do Vlaštoviček přemístěna německá obecná škola z Jarkovic, kolem r. 1887, a v obci začala působit německá správa, zanikla zde česká obecná škola. Ta byla obnovena Matici opavskou v r.1908 jako soukromá, a to v domě českého občana Otipky. V roce 1915 přešla česká škola pod patronát Matice Cyrilometodějské v Olomouci a správou školy byl pověřen konvent dominikánek z Řepčína u Olomouce.

Škola v obci jako dvoutřídní byla zrušena 1973 pro nedostatek dětí.

 

Do r. 1850 patřila obec k panství Vlaštovičky (moravská enkláva). Od 1850 vlastní správa. V letech 1850-1949 politický a státní  okres Opava, od r. 1949 okres Opava.

V letech 1850-1868 byly Vlaštovičky osadou Jaktaře, od 1868 samostatná obec. V r. 1951 byly k ní připojeny Jarkovice. Od 1. 1. 1976 se Vlaštovičky staly městskou části Opavy a obec Jarkovice tak zanikla. Vlaštovičky patří k farnosti Opava Jaktař. Matrika je vedena od r.1659.

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého je z r. 1867, která je od r. 1963 národní kulturní památkou, spolu s oltářem a obrazem sv. J.Nepomuckého uvnitř.

 

V r. 1889 byl založen německý (rakouský) hasičský sbor, který byl v r. 1921 přeměněn na český.

Vlaštovičky byly moravskou enklávou ve Slezsku. Jednalo se o velmi malou obec, do r. 1918  se silnou německou menšinou Počátkem 70. let 18. století se zde uvádí 168 katolických obyvatel. K r. 1834 zde bylo 31 domů a 189 obyvatel. Tehdy se v obci nacházeli pivovar a lihovar postavený opavským měšťanem v r. 1734 (zanikl v r. 1909, kdy se v Opavě postavil nový pivovar) Jednalo se o zemědělskou ves. V r. 1900 činila celková výměra hospodářské půdy 243 ha.  V r. 1915 přišly do Vlaštoviček příslušnice České kongregace sester dominikánek a vyučovaly v základní a mateřské škole do r. 1950 kdy byly vyvezeny tehdejším režimem do Bohosudova v severních Čechách.

 

V r. 1917 byla dokončena výstavba filiálního domu kláštera (základní a mateřské školy) s kaplí sv. Cyrila a Metoděje. Sestry se věnovaly školské a sociální činnosti (mateřská škola, trojtřídní veřejná obecní škola, sirotčí útulek). Po restituci darovala kongregace sester řádu Dominikánek v r. 1991 bývalý klášter Oblastní charitě v Opavě, která zde v r. 1996 zřídila Dům sv. Cyrila a Metoděje  pro nevidomé a zrakově postižené.

 

V r. 1928 bylo započato s elektrifikací obce.

Nejsilnějšími stranami v meziválečném období byly ČSL a Agrární.

V průběhu II. světové války byla obec Vlaštovičky i Jarkovice řízena společně německými úřady v čele s místními německými občany. Obec byla osvobozena sovětskou armádou 6.5.1945.

Na místním hřbitově je pomník 14 neznámým obětem z II. světové války z pochodu smrti vězňů z koncentračního tábora v Osvětimi, který v obci ve stodolách nocoval v lednu 1945. Vězni byli při pokusu o útěk na místě zastřeleni.

JZD bylo ustaveno v r. 1953 přetvořením ze zemědělského strojního družstva v Jarkovcích. Samo se vyvíjelo do počátku 1961, kdy se sloučilo s JZD „Třetí pětiletky“ ve Vávrovicích a později s JZD Loděnice.

Znak a vlajka byly obci uděleny 13. 11. 2002 Parlamentem ČR.  

 

 

Jarkovice.

Názvy: 1349 Jerkowicz, 1377 Jerckowicz, 1720 Jarkoitze, 1771 Jarkovitium; něm.Jarkowitz.

Jarkovice patří k nejstarší vrstvě osídlení Opavska. Poprvé se připomíná v listině Bořuty z Heraltic z r. 1349.

V r. 1412 se v Jarkovicích uvádějí dvě krčmy a mlýn.

Rok 1650 po zničení cizími vojsky při obsazování Opavy obdrželi jarkovičtí určitá privilegia, která potvrdil v r. 1737 Karel Vl. Jarkovice byly malou českou obcí, do r. 1918 se silnou německou menšinou.

Počátkem 70. 1et 18. století zde žilo 199 katolických obyvatel, v r. 1834 tu bylo 25 domů a 177 obyvatel. Jednalo se o zemědělskou obec. V r. 1900 činila celková rozloha hospodářské půdy 327 ha.

Na pečeti z r. 1723 je radlice provázená po stranách čtyřlístky. Na pečeti z r.1783 je postava (asi sedlák) v klobouku se sekerou (motykou) přes rameno.

Od 1850 má obec vlastní správu.

V letech 1908-1919 v obci působily dvě školy a to česká i německá, do každé chodilo cca 70 dětí, což na tak malou obec bylo nevídané.

Od r. 1951 byly Jarkovice místní části Vlaštoviček.

V r. 1890 byl založen německý (rakouský) hasičský sbor a v r.1919 byl založen český hasičský sbor.

V r. 1928 byla obec elektrifikována. Nejsilnější politickou stranou v meziválečném období zde byla Agrární. Obec byla osvobozena sovětskou armádou 6.5.1945.

K 1. 1. 1976 Vlaštovičky staly městskou části Opavy a název zanikl. Jarkovice náleží k farnosti Opava-Jaktař.  Matrika je vedena od r. 1659.

Rozloha 338 ha.

Jarkovice leží jako součást Vlaštoviček, asi 5 km SZ od města Opavy v blízkosti silnice Opava - Horní Benešov - Bruntál. Obec je položena 312m nad mořem.

V r. 1995 byla provedena plynofikace obce, v r. 1996 zřízen obecní vodovod a v r. 2019 vybudována obecní kanalizace. V obci jsou činní dobrovolní hasiči  a myslivci. Působí zde i mateřská škola.

 

 

Zpracoval kronikář Rudolf Král

           29.3.2020