Mateřská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika MŠ Vlaštovičky

Mateřská škola Vlaštovičky je od 1. 8. 2004 odloučeným pracovištěm Mateřské školy Opava, Havlíčkova – příspěvková organizace.

Jsme vesnická jednotřídní mateřská škola rodinného typu s kapacitou pro 28 dětí ve věku od 2 do 6 let. Budova se nachází v centru obce. Byla celkově rekonstruována v roce 2009. Nyní je třída i herna prostorná, slunná. Hračkami je MŠ vybavena tak, aby poskytly příležitost ke všem typům her dětem různého věku. Věkově smíšená třída pomáhá dětem získat sociální zkušenosti. Zvykání dětí může probíhat za přítomnosti matky nebo jiné osoby.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Kašpárek a barvy kolem nás“. Koncepce školy je zaměřena na rozvíjení vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Vzdělávání dětí probíhá v průběhu celého dne, ve všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují.  Přizpůsobujeme vzdělávání aktuální situaci a zájmu dětí. K tomu využíváme všech dostupných forem vzdělávání, spontánní i organizované činnosti, jejichž poměr je vyvážený. V didakticky cílené činnosti naplňujeme konkrétní vzdělávací cíle za aktivní účasti dítěte. Uplatňujeme individuální, skupinové i frontální přístupy, učení hrou, praktickou činností, pokusem.

Ve výchovně vzdělávací činnosti je kladen důraz na ekologickou výchovu, jejím prostřednictvím chceme posílit v dětech ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě. Jdeme dětem příkladem a třídíme každodenně odpady. Děti si množí pokojové květiny, sbírají bylinky a vaří si z nich čaje, učí se poznávat názvy květin, stromů na vycházkách v okolí vesnice i na výletech v lese.

Děti mají možnost rozvíjet své dovednosti v nadstandartních aktivitách jako je keramika, výtvarné a pracovní hrátky, jóga, cvičení na míčích, angličtina.

Děti kreslí do mnoha výtvarných soutěží, pomáhají při výrobě keramických dárečků na „Tříkrálovou sbírku“, tradičně se zapojují do projektu Sněhuláci pro Afriku.

Součástí výchovného programu je nabídka aktivit se zapojením celé rodiny (podzimní tvoření do naší galerie, příprava cukroví na vánoční posezení, karneval, ples pro rodiče, masopustní průvod vesnicí, besídka u příležitosti dne matek, loučení se školáky).

Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Zapojují se do akcí s dětmi, ale vypomáhají i formou darů do tombol, zhotovují videozáznamy z akcí, pomáhají při šití obleků a rekvizit, zajišťují výkresy a výtvarný materiál, pomáhají při údržbě a zvelebování školní zahrady… Této velkolepé pomoci rodičů si nesmírně vážíme.

Také úzce spolupracujeme s obcí, která nám vždy vyjde vstříc. Můžeme využívat keramickou pec a prostory sálu obecního domu. Pomáhají nám také fyzicky (ořez stromů, drobné opravy v budově i na školní zahradě, převoz rekvizit do sálu….) a v neposlední řadě finančně.

Tradičně spolupracujeme s blízkou ZCŠ svaté Ludmily v Jaktaři a ZŠ Krnovská. Jde o přirozený kontakt mezi bývalými absolventy mateřské školy a budoucími žáky základní školy. Předškolákům to usnadňuje vstup do základní školy, školákům zase vracet se do prostředí mateřské školy. Již tradičně si děti z pěveckého sboru Studánka ze ZŠ Krnovská pro nás a naše rodiče připravují nádherný vánoční koncert. Tuto školu navštěvují také naši rodiče se svými dětmi, kde je pro ně jednou měsíčně připraveno zábavné odpoledne Z pohádky do pohádky. Do ZCŠ svaté Ludmily jezdíme pravidelně na velikonoční a vánoční tvoření a se školáky na „Školu hrou“.

Rozmanitost vzdělávací nabídky nelze zajistit bez kontaktů mimo území školy. Využíváme i spolupráce s knihovnou, Střediskem volného času, s PPP v Opavě, s MŠ Havlíčkovou a MŠ Milostovice, s domem Svaté Ludmily pro zrakově postižené, s ČČK, městskou policií, hasiči, se Zdravou pětkou z Alberta.

Hlavním cílem je nadále vytvářet klima ke spokojenosti zejména dětí, rodičů a zaměstnanců.

 

Tradiční akce školy:

 • Putování s dráčkem
 • Podzimní tvoření s rodiči s tradiční výstavou v naší galerii
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční koncert ZŠ a vánoční tvoření s rodiči
 • Maškarní karneval v MŠ
 • Masopustní průvod vesnicí
 • Vítání jara na školní zahradě
 • Vystoupení v kulturním domě ke Dni matek
 • Dopolední zahradní slavnost ke Dni dětí
 • Loučení se školáky, bowling, noční hra a spaní v MŠ
 • Pečení a vaření (perníky, masopustní cukroví, buchty z plodů podzimu, čaje z bylin atd.)
 • Účast na nabízených akcích (Den mláďat pořádaný SZŠ, enviromentální programy střediska volného času, akce městské policie, knihovny, Zdravá pětka, návštěva loutkového divadla, kina Mír, Slezské divadlo……)
 • Také naše obec organizuje pravidelně spoustu akcí, kterých se děti s rodiči mohou zúčastnit:
 • Lampionový průvod
 • Vánoční jarmark
 • Obecní ples
 • Karneval pro děti
 • Dětský den na místním hřišti
 • Loučení s létem – dožinky

Z historie

První paměti o mateřské škole spadají až do roku 1916. Byla církevní a byla umístěna v budově bývalého kláštera na ulici Marie Dolanské. Stav této budovy se postupem času zhoršil natolik, že bylo nutné mateřskou školu v prosinci 1983 přestěhovat do budovy na ulici Jarní 13/22. Budova měla řadu závad a tak v roce 2009 byla celkově zrekonstruována.