Obecně závazné vyhlášky

Místní poplatek za psa

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psa v příloze.

Základní informace: Místní poplatek ze psa se platí u psů starších 3 měsíců.  V současnosti obecně závazná vyhláška stanovuje výši poplatku následovně:

ZÁKLADNÍ SAZBA ZA 1. PSA 600,- Kč
ZÁKLADNÍ SAZBA ZA KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA 900,- Kč
ZÁKLADNÍ SAZBA PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET ZA 1. PSA 200,- Kč
ZÁKLADNÍ SAZBA PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET ZA KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA

300,- Kč

 

Místní poplatek za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad v příloze.

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu je povinen uhradit každý občan statutárního města Opavy (tj. má v Opavě trvalý pobyt), dále cizinec, který má povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, cizinec, který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Dále poplatek za komunální odpad platí majitelé nemovitostí určených k individuální rekreaci a majitelé nemovitostí, v nichž není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Naopak osvobozeni jsou od poplatku nezletilí do 18 let.

Výše poplatku je stanovena na 660,- Kč za rok na osobu.