SDH Vlaštovičky

 

Historie vzniku dobrovolných hasičů

Vlaštovičky a Jarkovice a požáry v obci.

 

Současná obec Vlaštovičky byla do roku 1952 tvořena dvěma samostatnými obcemi s vlastními samosprávami a to obcí Vlaštovičky a obcí Jarkovice. Od této skutečnosti se odvíjela i samostatná činnost dobrovolných hasičů v jednotlivých obcích.

V Zemském archivu v Opavě byly v červnu 2009 nalezeny podklady doklady svědčící o prvotním založení jednotlivých hasičských sborů ještě z doby, kdy naše země byla součástí Rakousko-Uherské říše. Zajímavostí je zde že obec Vlaštovičky patřila pod enklávu Moravskou a Arcibiskupství olomoucké zatímco obec Jarkovice patřila pod Slezsko.

Založení dobrovolných „německých hasičů“ ve Vlaštovičkách.

Prvopočátky založení dobrovolných tehdy německých hasičů Vlaštovičky se datuje v říjnu 1899, kdy tehdejší starosta obce Vlaštovičky Anton Anders (je pohřben na místním hřbitově) oznamuje C.k. (císařsko-královská) Zemské vládě slezské v Opavě zamýšlení založení dobrovolného hasičstva a současně předkládá dva exempláře Statutu hasičstva. Žádost opatřenou kolkovou známkou 50 krejcarů po doplnění opakuje 11. prosince 1899, kdy prosí o povolení ustavujícího zasedání dobrovolného hasičstva.

Žádost byla zaslána Okresnímu hejtmanství v Opavě a z rozkazu dvorského výnosu z 13.12.1889 se zasílá dne 10.1.1890 i „slavné c.k. statistické centrální komisi“ do Vídně.

Ze „Stanov vlaštovického dobrovolného hasičstva“, které se na rozdíl od Stanov jarkovických hasičů dochovaly, se z doložky na konci stanov zjišťuje, že existence spolku se povoluje na základě „říšského zákoníku“ c.k. zemským prezidentem dne 13.12.1899.

Založení dobrovolných „německých hasičů“ v Jarkovicích.

Žádost C.k. Zemské vládě slezské v Opavě byla podána starostou obce v září 1890 spolu se „statuty dobrovolného hasičstva“. Okresní hejtmanství v Opavě svým sdělením ze dne 8.10.1890 vznik tohoto spolku potvrzuje. C.k. Zemská vláda slezská v Opavě

 Schvaluje vytvoření spolku jménem „Jarkovické dobrovolné hasičstvo“. Následně c.k. zemská vláda v Opavě  zasílá „centrální statistické komisi“ ve Vídni exemplář Statutu hasičstva“ s oznámením, že jarkovický spolek byl založen dne 13.11.1890.

O další činnosti obou do skončení I.světové války v r. 1918 a vzniku samostatné Československé republiky, nebyly nalezeny v archivu žádné materiály.

 

Založení „českých hasičů“ v Jarkovicích po I.světové válce a činnost do začátku II. světové války v r. 1939.

(jednatelská kniha za období od r. 1918 do r. 1945 se nezachovala)

 

Dne 17.2.1919 se starosta „Sboru dobrovolných hasičů“ Josef Ulrich obrací s žádostí na Slavnou okresní politickou správu v Opavě s žádostí o změnu stanov a současně sděluje, že spolek převzal v r. 1919 od všeho po bývalém německém sboru. Prvním velitelem byl Jan Palyza. Prvním starostou obce byl  Antonín Klimeš.

Ustavující valná hromada v hostinci U Gebauera (dnes rod. domek Satkových na ul. Okružní naproti Obecního domu) proběhla na žádost českých lidí dne 10.5.1919 (datum založení SDH) . Do spolku se přihlásilo se 25 činných a 4 přispívající členové. Ještě v r. 1923 neměl spolek vlastních stanov.

V r. 1924 půjčila obec Jarkovice hasičům 30.000,-Kč na stavbu skladiště (zbrojnice-dnes domek Emila Foltyse Okružní 6) se splátkami po 1.000,-Kč ročně.

V r. 1932 se opravovalo hasičské skladiště (dnes rod. domek Emila Foltyse) s přístavbou dvou světnic nahoře pro případ, že by obec potřebovala byty pro chudé občany obce což mělo stát 3016,-Kč.

Obec převzala záruky ve výši 20.000,-Kč za půjčku hasičů na zakoupení motorové stříkačky. Podle obecní kroniky motorová stříkačka byla pořízena za 28.000,-Kč a stará se prodala. Stříkačka byla nutná neboť se voda musela táhnout až z obecního rybníka (obecňák) a k tomu ruční nestačila. Obec přispívá na splácení půjčky 3.000-4000,-Kč ročně.

První motorová stříkačka se světila 22.6.1932, patrony byli Antonín Klimeš a jeho manželka, kteří přispěli darem 500,-Kč. Hasiči mají platit obci paušálně ročně 50,-Kč za pořádání zábav.  

                 

Svěcení stříkačky hasičů Jarkovic r. 1932 před Truparem

Čistý zisk z „Jamnické skály“ v roce 1932 ve výši 1270,-Kč dal hasičskému spolku namísto sbírky po obci.

V r. 1934 obec přispěla hasičům 2453,-Kč, který sbor zapůjčil, obci na zřízení obecní studny a 250,-Kč na ohradu kolem „lípy svobody“ na návsi.

Dne 7.7.1935 se konal v obci „župní sjezd“ (dle zápisu hasičů ve Vlaštovičkách)

V r. 1938 oznamují hasiči zemskému úřadu v Brně, že se usnesli na změně stanov  z důvodu změn sborových stanov Svazu Československého hasičstva a zemské hasičské jednoty slezské. Současně bylo požádáno o změnu názvu na Hasičský sbor v Jarkovicích“.

V lednu 1938 schválila obec natažení elektrického vedení na dům Františka Oslizly s tím, aby hasiči v čas potřeby mohli od tohoto vedení vésti dráty na osvícení stříkačky při obecním rybníku.

Nácvik hasičů Jarkovice u obecního rybníka-kolem r. 1950 (pod Oslizlou)

 

 

                   

Založení „českých hasičů“ Vlaštovičky po I. světové válce a činnost do začátku II. světové války v r. 1939.

Ze sdělení Okresního archivu v Opavě jsme zjistili, že hasičský sbor ve Vlaštovičkách vznikl až v r. 1921, kdy byl přeměněn na český.

Informace byla čerpány z jednatelské knihy, která se dochovala pouze od r. 1925, takže prvopočátky jejich vzniku zatím neznáme. Tehdy byl starostou Karel Osadník a velitelem Ladislav Šugar. Příspěvky byly tehdy 10,-Kč. Valné hromady se konaly v restauraci „U Galička“ a členské schůze před skladištěm (před rod. domem Dvorských). V r. 1927 bylo evidováno 23 činných a 12 přispívajících členů. Na oslavu výročí vzniku republiky se konal společně s hasiči v Jarkovicích manifestační hasičský průvod přes obě obce.

                  

                                     Hasiči Vlaštovičky kolem r. 1936

Součásti sboru byla i „samaritánská stráž“.

V roce 1931 je první zmínka o zakoupení motorové stříkačky společně s Jarkovicemi. Doporučeno pořídit vlastní stříkačku včetně skladiště.

V r. 1932 sehráli hasiči dvě divadelní představení společně s hasiči v Jarkovicích. Hlídky na ples byly určovány abecedně.

Záměr s výstavbou skladiště (zbrojnice) byl zde již od r.1931, s výstavbou se započalo v r. 1933. Bylo upuštěno od záměru vystavět obecní dům spolu s hasičským skladištěm s tím, že se obec požádá o stavební místo a zboření starého skladiště (bývalá kaple před rod. domkem Dvorských). Nové skladiště nakonec staví p.Frič ze Slavkova za 16.225,-Kč. Sbor přispívá na stavbu částkou 2.000,-Kč s tím, že obec sníží roční příspěvky hasičům z 400 na 300,-Kč a každý člen zde odpracuje 5 hod. a kdo nedopracuje zaplatí 2,-Kč za každou hodinu. Naopak kdo odpracuje více, tak dostane 18,-Kč/ den. Podle obecní kroniky v r. 1933 postavila obec nové hasičské skladiště užívané dosud.        

     

                   Obecní skladiště (zbrojnice) z r. 1933 (datum nad vraty ve štítě)

Současně byla zbourána malá obecní kaplička, která stávala na návsi u domu č. 5 p.Josefa Krále. V této kapličce bylo zřízeno od „odsvěcení“ prozatímní hasičské skladiště (viz následující foto).

 

Vpravo obecní kaplička ve Vlaštovičkách sloužící po „odsvěcení“ od r. 1921 do r. 1933 jako hasičské skladiště (zbrojnice). Vlevo Uvírův statek.

Dne 19.8.1934 se v obci konal „župní sjezd“ s bohatým kulturním programem, promenádním koncertem, průvod, veslice s hudbou, kuželna „U Galička“ a pod.

Téhož dne bylo slavnostně otevřeno nové skladiště. Z výnosu 1.233,-Kč vyplacena prémie „klášteru“ ve výši 50,-Kč.

V r. 1934 se hasiči účastnili při hašení 4 požárů v sousedních obcích.

V r. 1935 navrženo zakoupení nové motorové stříkačky a současně.

V r. 1936 obec zakoupila novou vysokotlakou motorovou stříkačku (asi za 17.500,-Kč) s výkonem 850/950 litrů min a v témže roce se hned účastnila hašení požáru v Jarkovicích, kde při nasávání vody „uletěla“ vývěva.

Vyšel nový předpis Svazu československého hasičstva“ o pořízení nových vycházkových stejnokrojů. Nabídka levného ušití od V.Kiršnera v r. 1936 za 190,-Kč. „Zámožní“ hasiči zaplatí uniformu hned nebo na tři splátky, „ménězámožní“  do tří let, opasek si koupí každý sám.

Dne 29.8.1937došlo ke svěcení stříkačky na zahradě v „klášteře“. Kmotry nejstarší občané obce.

          Svěcení stříkačky hasičů Vlaštovičky r. 1937 na zahradě „kláštera“. Pro vysvětlenou

             stříkačka byla koupena v r. 1936,ale dle jednatelské knihy svěcena až v r. 1937.

 

            

     hasiči Vlaštovičky ve „slavnostních uniformách“ v r. 1937 na zahradě

    „kláštera“ při svěcení první motorové stříkačky (stříkačka je mezi nimi)

 

V r. 1937 spadáme pod okrsek Opava do r. 1946, kdy jsme spadli pod okrsek Neplachovice. Současně se navrhuje postavit věž na sušení hadic p. Šafránkem z Milostovic. V r. 1938 byl podán návrh na založení „ženského sboru“.

Obnova činnosti  hasičů v Jarkovicích po II.světové válce a činnost do r. 1952.

Prví členská schůze hasičů se konala 10.8.1945 pod vedením starosty Josefa Ulricha (zemřel v r. 1946) a dne 26.9.1945 podal hasičský sbor hlášení Okresnímu národnímu výboru, že zahájil spolkovou činnost 29.9.1945. Ustavující valná hromada se konala 28.9.1945. Dne 15.2.1946 bylo sboru sděleno, že byli vyloučeni z župy opavské a přiděleni k župě Neplachovské.

Podle Protokolu č. 6 ze dne 3.3.1946 bylo během okupace vedení  sboru řízeno německými úřady. Za okupace sbor ztratil dva členy a to Laďu Klimeše a Leoše Palyzu, kteří jako členové odboje „Obrana Slezska“ položili své životy. Byli popraveni v dubnu 1943 v polské Wroclavi (v r. 1946 pozůstatky převezeny a pohřbeni na městském hřbitově v Opavě).

Dne 25.8.1948 hlášení o obnovení činnosti sboru Zemského národnímu výboru v Ostravě a žádost do Brna v září 1948 o obnovení činnosti.

Povolení k činnosti vydáno „Výměrem“ Moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě dne 17.12.1948.

V roce 1951 změna názvu sboru na „Hasičská jednota“.

Obnova činnosti  hasičů Vlaštovičky po II.světové válce a činnost do r. 1952.

Dne 15.5.1945 svolal předseda Místního národního výboru a velitel hasičů hasičskou schůzi čímž zahájil opětovně jejich činnost. Starostou zvolen Václav Uvíra a velitelem Karel Osadník.

Dne 8.11.1947 podal sbor žádost MS zemskému výboru v Ostravě hlášení o obnovení činnosti. Dle sdělení Zemského výboru v Brně z 29.11.1947 nebyl spolek v registru zapsán a musí se proto znovu založit. Žádost podána v březnu 1948 a „Výměrem“ z 16.4.1948 MS zemský výbor v Ostravě nezakazuje, aby spolek byl zřízen.

Z Protokolu hasičů Jarkovice ze dne 12.října 1952 vyplývá, že se konala společná schůze s bratry hasičského sboru ve Vlaštovičkách u Josefa Foltyse (hospoda U Pikule)

Podle zápisu z požáru u Lad.Šugara z r. 1953 vyplývá, že se nepodařilo nastartovat ani jednu stříkačku vyplývá, že sbory byly ještě asi dva se svými stříkačkami. Toto datum považuji proto za sloučení obou hasičských sborů pod jeden přičemž další činnost se zřejmě sjednocuje a postupně vykonává  společně o čemž svědčí i „Protokolní kniha“ hasičů Jarkovice poldle níž se dne 12.10.1952 konala společná schůze obou sborů. Poté jsou zápisy přerušeny a první zápis následuje až z 15.12.1957 pod názvem “výroční schůze jednoty požárníků“, kde se již vyskytují ve výboru jména jak hasičů jarkovských tak vlaštovských. Bohužel v účetních knihách není v žádném z těchto sborů zmínka či zápis o tomto spojení, převodu finančních prostředků, výzbroje a podobně.

Z akci stojích za zmínku o činnosti hasičů po jejich sloučení uvádím, svépomocnou přestavbu hasičské zbrojnice v r. 1965 až 1968 v Jarkovicích (nové vrata, elektřina), dále vykonávání preventivních prohlídek a kontrola komínů v rodinných domcích. V roce 1969 došlo ke změně názvu z „Místní jednota požárníků“ na „Místní požární sbor“.

Byly prováděny časté brigády na pomoc při žních, opravách mateřské školky, okolí zbrojnice, taneční zábavy v jiných obcích a konečně bylo zhotoveno oplocení hřiště, které bylo slavnostně otevřeno jako areál hasičů v r. 1974. Poslední zbytky oplocení byly zlikvidovány v r. 2003 kdy se přestavěl a přemístil  zchátralý vagon na hřišti na zařízení „U Hasičů“.

Rodinný domek se zbrojnicí byl prodán cca v r. 1985 soukromému majiteli manž. Foltisovým a hasičská zbrojnice se přemístila do současné budovy.  V r. 1984 došlo k demolici věže na sušení hadic  a rekonstrukci zbrojnice. Tato slouží dodnes.

                     Žehnání nového hasičského auta 5.7.2015 a naše hasičská mládež

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              žehnání hasičského praporu 5.7.2010 na hřišti

 

       
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 rub a líc našeho hasičského praporu

 

POŽÁRY a pohromy v obci

(dle obecní kroniky a zápisu v jednatelských knihách hasičů)

 

 1. V r. 1866 po válce mezi Pruskem a Rakouskem vznikla cholera, naštěstí naší obec minula.

 2. V r. 1867 Slezsko i naší obec zasáhl dobytčí mor.

 3. Živelná pohroma v r. 1889 (dle kroniky obce Vlaštovičky z r. 1923)

  „Nynější starosta Karel Otipka, jako pamětník významných událostí  ve Vlaštovičkách za posledních let vypravuje o těchto dějích takto:

  Dne 15.května 1889 zasáhla Vlaštovičky jmenovaná živelná pohroma. Příval dešťové vody začal v poledne, načež lilo až do dvou hodin odpoledne. Ledové kroupy dopadaly s deštěm ve velikém množství. Snadno se možno domysleti, že polní úroda takovým přívalem byla zničena. Úrodná prst byla s polí odplavena vodou a tam, kde na cestách to bylo možno, se hromadila.  Rolníci rozbrázděná místa na svých polích museli rovnati a ornici s cest na svá pole zpět navážeti. Vesnicí valily se proudy….“ (konec textu)

 

 1. Dne 8. září 1893 vypukl na statku Emila Krále ve Vlaštovičkách oheň, který se následkem velkého větru přenesl na stavení J.Šneidra ve Vlaštovičkách, pak na hostinec Andersův (starosta obce) zvaný „Pikule“ a hned na stodolu Bedřicha Kubesy č.1 v Jarkovicích (starosta obce – dnes u Trupara), dále na stodolu Karla Klapetka č.2 a pak až stodolu Antonína Foltyseč. 5 což všechno najednou hořelo neboť bylo právě po žních. Z vděčnosti, že přeskočil stodolu statku Režnarových na č. 4 (dříve statek Quissuv, od r. 1899 statek Králův), postavili Režnarovi před domem tehdy č.4 „Boží muka“, ty tam jsou dodnes (2016).

         Podle obecní kroniky vypukl požár v domě č. 5 majitele Josefa Krále kdy

          kromě stodoly shořela též dvě obytné stavení. Větrem byl, požár přenesen do  

         Jarkovic, kde shořely dvě stodoly a to  č. 1 od Kubesova a č. 5. Foltysova a

         dále obytné stavení Klapetka (pozn.předtím se píše jen o stodole).

         Podle „paměti“ již zemřelého p.Trupara, velikánský povichr přenesl požár ze

          statku Krále ve Vlaštovičkách do Jarkovic. Stodoly byly dřevěné kryty šindelem

         tak vše rychle hořelo. Oheň byl zapálen úmyslně a žhář byl ještě tak drzý, že

         napsal „na mezi jsem ležel, na oheň jsem hleděl a velmi  mně mrzelo, že tak

         málo hořelo“. Žhář darebák byl pak dopaden a  uvězněn (konec).

 

 1. V r. 1925 došlo k požáru stodoly Josefa Krusberského (dnes rod. domek Štěpanovských) se zásobou sena a  hospodářskými stroji a kůlna se stroji. Oheň byl velký neboť stodola to byla velká. K hašení požáru byl zavolán německý hasičský sbor z Opavy s motorovou stříkačkou. Jarkovický sbor chránil stodolu Konráda Foltise (dnes rod. domek Jana Režnara), která již začínala chytat protože měla společnou stěnu. Byl sice pojištěn, ale to nekrylo náklady takže se stavbou nové stodoly zadlužil.

   

 2. Dne 13.6.1925 ráno po 3. hod. vypukl oheň ve Vlaštovičkách u Emila Juchelky č. 17 (dnes domek Radošovských) kdy shořela stará stodola, která byla slámou kryta. Oheň byl přispěním hasičských sborů uhašen.

   

 3. V r. 1929 se účastnili při hašení tří požárů (nepíše se kde)

   

 4. Požár stodoly 14.7.1931 v Jarkovicíchu Josefa Krusberského (dnes Štěpanovští)

   

 5. V r. 1936 dle zápisu vlaštovských hasičů požár v Jarkovicích (neuvádí se u koho)

   

 6. Podle obecní kroniky dne 14.8.1937 požár od blesku nad hospodářským stavením u Václav Uvíry. Nová stříkačka dobře vykonala svou službu. Současně pršelo, oheň se nešířil dále. Podle zápisu hasičů vznikl požár 21.8.1937.

   

 7. V r. 1945 došlo v rámci osvobozování obce a odchodu němců z obce k požáru stodoly v Jarkovicích u Jana Foltise, kde při hašení byl těžce zraněn na noze pádem ze zdi hasič Rudolf Král.

   

 8. V listopadu r. 1946 dle zápisu jarkovských hasičů požár ve Vlaštovičkách (neuvádí se u koho)

   

 9. Dne 2.12.1947 požár stodoly u Josefa Laryše (vedle školy) zapálený prskavkou syna Bertíka Laryše s kamarády. I přes pomoc hasičů z Milostovic, Jaktaře a Neplachovic stodola shořela úplně pro silný vítr a nedostatek vody.

   

 10. Dne 14.8.1953 v 02:30 hod.vznikl bleskem požár stodoly u Ladislava Šugara (Jamnická ul). Požár nebyl uhašen neboť ani jedna z motorových stříkaček nezabrala. Naši hasiči si udělali pořádnou ostudu. Požár zlikvidovali požárníci z Milostovic a z Opavy. Shořelo 30 fůr pšenice, škoda 150.000,-Kč. Do téže stodoly udeřil blesk již před 6 lety.

   

 11. V létě 2008 vznikl při provádění vnitřních nátěrů a současně svařování k požáru uvnitř tubusu vodojemu, kde dělníky zachraňovala helikoptéra neboť byli odříznutí na střeše vodojemu. Dole byly otevřené plechovky s barvou a padající jiskry je zapálily.

   

 12. Dne 7.ledna 2009 kolem 22:00 hod. došlo ve večerních hodinách k zahoření v kotelně rodinného domku manž. Bokischových na ul. U Pikule 2a, který se podařilo uhasit dříve než přijel opavský profesionální požární sbor.

   

 13. Dne 21.6.2016 v brzkých ranních hodinách u Štěpanovských na ul. Okružní došlo k zahoření garáže a kanceláří firmy od nabíječky pro dobíjení baterie malého motocyklu bez jejího vynětí z motocyklu. Požár byl uhašen profihasiči z Opavy a našimi hasiči.

   

 14. Dne 6.11.2018 došlo od zkratu prodlužovačky v garáži při nabíjení baterky auta k požáru hospodářské budovy u Trávníčků na ul.Jamnická. Prvotní zásah našimi hasiči,požár poté uhašen profihasiči a dobrovolnými hasiči z Velkých Heraltic.

   

   

                                                          Zpracoval dne 29.3.2020                                              

                                                             Rudolf Král-kronikář