Do konce března je třeba uhradit poplatky za psy

Upraveno: 26.03.2020

Výše poplatku za psa se nemění a zůstává stejná jako v předešlých letech.  Za prvního zaplatí majitel 600 Kč, za každého dalšího pak 900 Kč. Lidé pobírající jakýkoliv druh důchodu (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí), zaplatí pouze 200 Kč za prvního a 300 Kč za každého dalšího psa.

Pokud občan žádá o sníženou sazbu z důvodu pobírání důchodu, je nutné, pokud tak již neučinil, abytuto skutečnost doložil kopií důchodového výměru. Zároveň tento vyplácený důchod musí být jeho jediným zdrojem příjmů,“  vysvětlila vedoucí oddělení daní a poplatků Ruth Hrbáčová a dodala: „Údaje, které občan nechce zveřejňovat a které jsou pro tyto účely nedůležité, například částka, kterou pobírá, je možné před odevzdáním výměru začernit“. Druhou možností je vyžádat si na Okresní správě sociálního zabezpečení na Krnovské ulici potvrzení o pobírání důchodu.

Od poplatku jsou osvobozeni nevidomí, bezmocní a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, dále osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše specifikovaných zdravotně postižených, lidé provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek je možné uhradit hotovostní platbou na pokladnách magistrátu na Horním náměstí 67 či na Krnovské 71B. Dále složenkou na kterékoliv poště nebo bezhotovostním převodem na účet města 19-1842619349/0800. "Vždy je nutné vyplnit desetimístný variabilní symbol, který byl majitelům pejska přidělen při jeho evidenci.  Pokud ho občan nezná a neumí dohledat například z loňské platby, na pokladnách magistrátu mu ho pracovnice na požádání vyhledají,“ vysvětlila Ruth Hrbáčová.

Při neuhrazení správné částky či v řádném termínu, bude výše poplatku stanovena platebním výměrem, sazba tak může být až trojnásobná. Neplatiči také ztrácí nárok na 400 kusů sáčků na psí exkrementy, které se vydávají jednorázově vždy na daný rok.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí