Stav ohrožení

Publikováno: 14.10.2020
Upraveno: 15.10.2020

Stav 

Statutární město Opava

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

 

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

vyhlašuje dne 14.10.2020

v souladu s § 70 odst. 2 písm. b) a odst. 3  zákona č. 254/2001, o vodách a změně dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na území obce s rozšířenou působností Opava, město Opava z důvodu překročení limitu pro vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity na řece Opava

 

S T A V     O H R O Ž E N Í

 

 

který platí ode dne 14.10.2020 od 15:00 hodin. Zároveň se tímto RUŠÍ STAV POHOTOVOSTI vyhlášený Povodňovou komisí správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava  dne 14.10.2020 ve 10:30 hodin.

Článek 1

 

Dle § 63 odst. 3 vodního zákona je k  zajištění ochrany před povodněmi každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

Článek 2

 

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovou komisí obce hradí obec.

 

 

 

 

 

                                      v.r. Ing. Tomáš Navrátil

                                                                                               předseda Povodňové komise

                                                                                            správního obvodu ORP Opava