Wydziały Magistratu Miasta Opawy

Kancelář primátora – Biuro Prezydenta

Kancelář tajemníka – Biuro Sekretarza

Odbor dopravy – Wydział Transportu

Odbor finanční a rozpočtový – Wydział Finansowy i Budżetowy

Odbor hlavního architekta a územního plánu – Wydział Głównego Architekta i Planu Przestrzennego

Odbor informatiky – Wydział Informatyki

Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti – Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa

Odbor majetku města – Wydział Majątku Miasta

Odbor obecní živnostenský úřad – Wydział: Gminny Urząd Gospodarczy

Odbor právní a organizační – Wydział Prawny i Organizacyjny

Odbor přípravy a realizace investic – Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Odbor rozvoje města a strategického plánování – Wydział Rozwoju Miasta i Planowania Strategicznego

Odbor sociálních věcí – Wydział Spraw Socjalnych

Odbor školství – Wydział Oświaty

Odbor vnitřních věcí – Wydział Spraw Wewnętrznych

Odbor výstavby – Wydział Budownictwa

Odbor životního prostředí – Wydział Środowiska Naturalnego

Městská policie – Straż Miejska