Ochrana osobních údajů

Statutární město Opava, městská část KOMÁROV, se sídlem Podvihovská 16, 747 70 Opava-Komárov, IČO: 00300535 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Městská část Komárov zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Městská část Komárov zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Městské části Komárov informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Městskou částí Komárov;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Městskou částí Komárov jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Městskou částí Komárov, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Městskou částí Komárov;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Městské části Komárov;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Městské části Komárov uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Městskou část Komárov:

Luděk Mandok

Telefon: 724 289 323
e-mail: ludek.mandok@opava-city.cz