Povinně zveřejňované informace

 

(1) Název
Statutární město Opava, městská část KOMÁROV

(2) Důvod a způsob založení
Městská část Opava-KOMÁROV vznikla na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , má postavení organizační složky Statutárního města Opavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městská část má majetek svěřen do své správy, vlastní finanční zdroje a hospodaří s nimi za podmínek stanovených zvláštním zákonem a obecně závaznými právními předpisy. Městská část spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu samostatné působnosti se městská část řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Městská část nevykonává státní správu. Vnitřní poměry ve věcech správy městské části jsou uspořádány statutem Statutárního města Opavy.

(3) Organizační struktura
Organizační struktura Městské části Opava-KOMÁROV

(3a) Seznam podřízených povinných subjektů

(3b)Zřizované organizace

(4) Kontaktní spojení

(4.1) Kontaktní poštovní adresa
Úřad městské části KOMÁROV
Podvihovská 16
747 70 Opava-KOMÁROV

(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad městské části KOMÁROV
Podvihovská 16
747 70 Opava-KOMÁROV

(4.3) Úřední hodiny
Pondělí + středa 15.00 – 17.00 hod.

(4.4) Telefon
+420 553 794 131
mobil.: + 420 603 392 326

(4.5) Čísla faxu 
+420 553 794 916 (fax)

(4.6) Adresa internetové stránky
http://www.komarov.cz

(4.7) Adresa e-podatelny
info@komarov.cz (elektronická adresa Úřadu městské části)

(5) Případné platby lze poukázat
19-1842619349/0800 (CZ86 0800 0000 1918 4261 9349)
vždy s variabilním symbolem 0800

(6) IČO
00300535

(7) DIČ
CZ00300535

(8) Dokumenty
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů

(8.2) Rozpočet
Schválený rozpočet Statutárního města Opavy

(9) Žádosti o informace

(10) Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Úřadu městské části KOMÁROV.
Ústně lze podat žádost:
• telefonicky
• osobně
Písemně lze podat žádost:
• poštou
• předáním písemné žádosti osobně na úřadovně městské části
Elektronickou poštou lze podat žádost prostřednictvím elektronické adresy: info@komarov.cz ve formátu datových zpráv: doc, .txt., .rtf, .pdf, .htm, .html, .xls.
Stížnosti, podněty a petice se podávají písemně na úřadovně městské části.

(11) Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

(12) Formuláře
Formuláře lze získat na úřadovně městské části a v elektronické podobě prostřednictvím e-podatelny.

(13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody na řešení životních situací se připravují.

(14) Předpisy

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy
Městská část Opava-KOMÁROV jedná a rozhoduje na základě zákonů, vyhlášek, nařízení a na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení .

(14.2) Vydané právní předpisy
Městská část Opava-KOMÁROV nevydává obecně závazné vyhlášky a nařízení.

(15) Úhrady za poskytování informací

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací
Za poskytnuté informace je Městská část Opava-KOMÁROV oprávněna žádat úhradu nepřevyšující náklady spojené s poskytnutím informace dle platného sazebníku.

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

(16) Licenční smlouvy
(16.1) Vzory licenčních smluv

(16.2) Výhradní

(17) Výroční zpráva
Výroční zprávy o činnosti Městské části Opava-KOMÁROV v oblasti poskytování informací za uplynulé roky.