O městě

Město Opava leží na řece Opavě v úrodném údolí mezi výběžky Nízkého Jeseníku a Poopavské nížiny. V současnosti se Opava rozkládá na 90 km2 a má necelých 60 000 obyvatel.

Název města:

Název města patrně vychází z germánského APA a keltského AHWA nebo AHAWA, obojí znamená voda či mnoho vody. Spojením těchto názvů vznikl český název Opava, latinské jméno Opavia a německé Troppau.

Pověst o vzniku názvu města Opavy:

Před mnoha staletími se v místech současného města sešli dva mocní páni. Setkali se zde na lovu, a jelikož se jim tento kus země zalíbil, postavili si zde své stany. Jednoho dne po ránu vyšli ze svých stanů a uviděli průvod kupců. Kupci přijížděli z dalekých východních zemí, a jak spatřili urozené pány, začali jim nabízet své zboží (drahé koberce, meče, dýky, koření a všelicos jiné) a taky jim ukázali čarovně krásného ptáka, kterého nikdy v životě předtím neviděli! A jak to tak bývá, oba pánové jej chtěli mít pro sebe. Kupci také nevěděli komu jej prodat a strhla se hádka. Když už to vypadalo, že mezi pány bude mela, kupci z východu rozhodli, že si páva může vzít jeden z nich a za rok, že se vrátí a přivezou tomu druhému. To tomu ale dali. První pán vykřikl, že teď si ho musí vzít on, protože jeho žena má narozeniny a on jí ho chce dát, ale druhý pán samozřejmě nesouhlasil. Už se blížil večer, když tu, snad moudřejší pán řekl, ať si tedy páva nechá ten druhý, že on si počká a zlostně odešel do svého stanu. Tam se mu to ale rozleželo a za nějakou dobu se zašel za druhým pánem udobřit. Popíjeli spolu medovinu, rozprávěli, když tu napadlo prvního pána, který páva nezískal, že by mohli na tom památečním místě postavit město! Tu ale nastal problém, jak se město bude jmenovat?! Navrhovali, vymýšleli, ale nic se jim nezdálo dost dobré pro jejich nové město. V tom pán, který ptáka koupil, vykřikl: „Ať se tedy jmenuje po onom krásném ptáku!“ Prvnímu se to také zalíbilo, ale že prý je to zase moc krátké. A tu druhý pán zvolal, že prý když se hádali o páva, tak ať se jejich město jmenuje Opava! Oba dva se začali radovat a hodovat. Řeku, u které stanovali, pokřtili také Opava, a i když uběhlo mnoho let, tak město a řeka jsou tu stále.

Znak města:

Znak statutárního města Opavy je polcený štít. V pravém červeném poli půl stříbrné orlice se zlatou zbrojí (zobákem, jazykem a pařátem). Levé stříbrné pole polceno a v jeho pravé polovici tři červené dolů obrácené krokve.

Nejstarší podoba znaku města Opavy je doložena na pečeti z roku 1289 – gotický štít s kůlem a na něm tři krokve nad sebou. Barvy sice nejsou známy, ale s velkou pravděpodobností byly stříbrná a červená, odvozené od znaku opavských knížat. Dokládá to i listina Rudolfa II. z 24. listopadu 1579, kterou císař na žádost představitelů města opavský znak polepšil a stanovil, aby jím byl „štít od svrchu přímo dolů vprostřed rozdělený, pravá polovice červené neb rubínové, levá strana bílé neb stříbrné barvy a v levé polovici téhož štítu tři krokvice červené neb rubínové barvy rozdílně jedna po druhé špicemi dolu obrácené a ostatní díl levé strany téhož štítu od vrchu až k spodku bílé neb stříbrné barvy.“ Časem však správná podoba upadla v zapomenutí, stříbrnou poloviční orlici vystřídala černá orlice slezská, krokve nahradily vlnovky. Návrat k ustanovení Rudolfova privilegia znamenal až výnos c. k. ministerstva vnitra z 16. listopadu 1895.

Vlajka města:

Vlajku statutárního města Opavy tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený, na nichž je položen znak statutárního města Opavy. Poměr šířky a délky vlajky je 3:5, velikost znaku je v poměru 3:5 k šířce vlajky.

Logo města:

Logo svým vizuálním a filozofickým pojetím vychází ze dvou pramenů, z nichž jeden je historický a druhý může charakterizovat současnost. Oba se přitom vzájemně podporují:

1. Pověst o vzniku názvu města OPAVA – „Hádání o páva“
2. Slovní hříčka vycházející z názvu města Opava – O...PAV...A

V logu proto bylo použito symbolu páva, který byl charakteristickým a nezaměnitelným grafickým způsobem zapracován do loga města.

Logo města obsahuje tyto markanty:

  • název města (Opava)
  • hlavní symbol (stylizovaný páv)
  • doplňkový symbol (korunka – sídlo královských úřadů)
  • barevnost (dosud užívaná a vycházející ze znaku města Opava)
  • červená (zvýrazňuje, královská barva)
  • bílá (charakterizuje „bílou“ Opavu)
  • stříbrná, šedá (luxus a vytříbenost)

Demografické údaje:

K 31. 12. 2021 měla Opava 54 840 obyvatel.

Aktuální statistické údaje jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu.