Snad úplně nejznámější symbol a dominanta Opavy, budova radnice s typickou věží známá dnes pod názvem Hláska, vyplňuje východní prostor Horního náměstí. Poměrně komplikovaná a bohatá historie tohoto pomyslného centrálního bodu města jako by se odrážela i v různorodém a ne vždy srozumitelném pojmenování věže i samotné radnice. V minulosti názvy kolísaly mezi německým Turm, Stadtturm či Stadthausturm a výrazem Schmetterhaus pro dům pod věží či českými výrazy jako Hláska, městská věž nebo hodinářská věž bez odpovídajícího ekvivalentu pro samotný dům.

V první polovině 14. století podstoupila městská rada svou jižní věž u farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve prospěch chrámu. Podle dostupných informací mělo následně dojít k vystavění nové věže na náměstí v místech, kde snad již stál, nebo teprve byl postaven tzv. Schmetterhaus – patrně přízemní obdélná budova sloužící obchodu, zejména k uskladnění zboží, které bylo převáženo přes území města. Později měla nad přízemím kupeckých komor vzniknout radniční budova. Samotná věž pak sloužila zejména k ohlašování nejrůznějších událostí, ať už se jednalo o začátek trhů či požár. Pod věží stála kontrolní váha pro převažování zboží. K zásadním změnám došlo v druhé polovině 16. století. Zatímco městská věž byla smetena vichřicí a čekalo se padesát let na její novou výstavbu, Schmetterhaus zřejmě prošel po požáru roku 1561 přestavbou. Radnice v roce 1580 zakoupila dům na jižní straně náměstí (v prostoru dnešní Slezanky) a sídlila zde až do konce druhé světové války, kdy byla celá domovní zástavba v těchto místech srovnána se zemí.

Předchozí přestavbu staré radniční budovy následně v letech 1614–1618 doplnila stavba nové městské věže s hodinami, která byla vedena v renesančním stylu stavitelem Kryštofem Prochhuberem. Vedle obchodních krámků a pekařských lávek našlo první patro budovy v druhé polovině 18. století využití při pořádání divadelních představení. V roce 1803 byla před Schmetterhaus přistavěna budova městské strážnice a během této doby proběhla jedna z několika adaptací stavby. První patro sloužilo do poloviny 19. století jako bytové prostory, posléze některé z nich nahradily místnosti stavebních a hospodářských úřadů či obydlí drába s malou šatlavou. Později toto podlaží sloužilo cejchovnímu úřadu, vojenské kanceláři, obchodní a živnostenské komoře a jejímu uměleckoprůmyslovému muzeu. V přízemí nahradily zrušenou strážnici obchody. Ke konci století zde po odchodu komory a muzea sídlily zejména různé úřady.

Úsilí města o výstavbu nové budovy, jež by měla důstojný reprezentativní charakter a adekvátně by doplňovala renesanční věž, vedlo na samém počátku 20. století k vypsání soutěže o novostavbu Schmetterhausu. Vítězným se z celkového počtu 82 předložených projektů stal návrh Rudolfa Srntze. Nejprve se v roce 1902 započalo s demolicí starého objektu a během následujícího roku vyrostla okolo věže novostavba v historizujícím renesančním pojetí. Třípatrová budova, složená ze tří k sobě kolmých dvoutraktových křídel, je v nárožích zpevněná arkýřovitými věžicemi. Hlavní průčelí se sdruženými okny a dvěma balkóny po stranách věže je opatřeno reliéfní výzdobou – znakem města neseném dvojicí lvů, erby s klenoty nad vstupem a orlicemi po jeho stranách nebo lvy na nároží budovy. Na atice bočních trojúhelníkových štítů jsou umístěni lvi a dvojice portrétních medailonů. Hranolová věž, zachovávající svou podobu z počátku 17. století, je zakončena osmibokou nástavbou s ochozem a třípatrovou bání se dvěma lucernami. Interiér na severní straně od půlválcového schodišťového rizalitu byl využíván jako kavárna Niedermeyer, na jižní straně pak sídlila pobočka banky. První patro sloužilo jako obytné prostory a ve druhém sídlilo městské muzeum.

Osvobozování Opavy přečkala Hláska na rozdíl od okolních domů bez výraznějšího poškození věže a venkovního zdiva, postižena zůstala na severní straně střecha spolu s některými vyhořelými místnostmi. Opravy během následujících desetiletí byly jen dílčího charakteru a na vnější podobě a poněkud fádním interiéru toho příliš nezměnily. Změnu přinesla až generální oprava budovy v průběhu roku 2006. Rozsáhlá rekonstrukce včetně restaurace dekorativních a exteriérových prvků při respektování původní podoby z roku 1902 vrátila Hlásce důstojný vzhled. Budova v dnešních dnech slouží jako reprezentativní sídlo Magistrátu města Opavy.