O městské policii

Vznik a vývoj Městské policie Opava

Opavská městská policie vznikla v roce 1992.

V souvislosti se změnami, jež nastaly po roce 1989 a po demokratických volbách v listopadu 1990, byl jednou z nově přijatých právních norem zákon číslo 367/1990 Sb., o obcích. Tímto zákonem bylo obcím svěřeno do samostatné působnosti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a tím také oprávnění obecnímu zastupitelstvu zřídit k zabezpečení těchto záležitostí obecní (městskou) policii. Česká národní rada v návaznosti na to dne 6. prosince 1991 přijala zákon číslo 553, o obecní policii, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992. A právě z těchto uvedených zákonů vycházel návrh obecně závazné vyhlášky č. 2 z 22. 6. 1993, o městské policii s účinnosti od 8. 7. 1993.

Od svého vzniku prošla Městská policie Opava mnohými změnami, které významnou měrou ovlivnily její činnost.

Počátky budování Městské policie Opava sahají do října 1991, kdy byli do pracovního poměru přijati první 4 inspektoři veřejného pořádku, ke kterým začátkem roku 1992 přibylo dalších 21 pracovníků, připravujících se na práci strážníků. Městská policie Opava byla zřízena obecním zastupitelstvem dne 11. 3. 1992. Do poloviny roku 1992 vedl městskou policii p. Alexandr Hradil, který byl vystřídán p. Zdeňkem Věnckem. V průběhu roku 1992 dále pokračoval nábor „nováčků“ tak, že ke konci roku již zajišťovalo veřejný pořádek 36 strážníků. V roce 1993 byla zastupitelstvem novelizována obecně závazná vyhláška o Městské policii Opava. Další změna ve vedení městské policie a koncepci výkonu služby se udála v roce 1995, kdy byl ředitelem zvolen p. Ing. Jiří Golka.

V roce 1998 se sídlo městské policie přestěhovalo z nevyhovujících prostor nacházejících se v boční části budovy Hlásky na Horním nám. (naproti prodejně Jednota) do prvního patra, rohové budovy na křižovatce ulic Kolářská a Na Valech. Postupně byl navýšen počet strážníků na 56, z nichž 52 bylo v přímém výkonu služby, a 4 strážníci zajišťovali administrativu. Další stěhování služebny MP Opava proběhlo v roce 2004, kdy byla služebna MP Opava přemístěna do jedné z budov nacházejících se v areálu Magistrátu města Opavy (dříve Vajdových kasáren) na Krnovské ulici. Na tomto místě, tedy na adrese Krnovská 71A, Opava, sídlí městská policie do současnosti.

V roce 2005 byl do čela městské policie jmenován Ing. Richard Szotkowski a začalo se pracovat na další reorganizaci výkonu služby strážníků. Od roku 2006 byly mimo intervenční (hlídkové a výjezdové) skupiny, zřízeny další dvě skupiny a to skupina dopravního dohledu a skupina územního dohledu. Okrskový systém byl od roku 2006 do roku 2011 postupně rozšiřován z původních 6 strážníků na 17 strážníků, kteří vykonávali svou činnost nejen na území Statutárního města Opavy, ale i v jednotlivých městských částech a to zejména v denních směnách jednotlivých pracovních dnů. Začátkem roku 2011 ukončil svou činnost u městské policie ředitel Ing. Richard Szotkowski a dočasným řízením městské policie byl pověřen Mgr. Petr Borunský.

V průběhu roku 2011 bylo vedením města vypsáno výběrové řízení na obsazení místa ředitele městské policie. Z výběrového řízení byl odbornou komisí, na základě předložené koncepce rozvoje činnosti městské policie, vybrán Mgr. Milan Kokoř, který od roku 2012 realizoval novou koncepci výkonu služby Městské policie Opava.

Zastupitelé města 24. června 2013 na svém zasedání odhlasovali zrušení pověření řízením Městské policie Opava Mgr. Milana Kokoře. Vedení MP tímto automaticky přešlo na jeho dosavadního zástupce Bc. Zdeňka Zabloudila. Ten ji povede až do ukončení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ředitele městské policie.

Z proběhlého výběrového řízení na post ředitele Městské policie Opava nový ředitel nakonec nevzešel. Po té se nabízely tři možnosti řešení - vyhlásit nové výběrové řízení, jmenovat jednoho z komisí nedoporučených uchazečů nebo zvolit úplně jinou alternativu. Tyto možnosti byly předloženy poradnímu sboru MPOL, který se přiklonil k poslednímu řešení a to takovému, že vedením městské policie byl pověřen až do konce roku 2014 pan Bc. Zdeněk Zabloudil.

Na začátku dubna 2015 bylo vyhlášeno další výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem 9 zájemců, pět jich postoupilo do druhého kola, kde absolvovali psychologické testy a osobní pohovory. Komise poté stanovila pořadí uchazečů, ale nakonec nedoporučila žádného kandidáta. Vedení města se rozhodlo s tím, který uspěl nejlépe, a to s Mgr. Pavlem Šuranským, dále jednat. Na červnovém zastupitelstvu byl řízením městské policie pověřen a do funkce nastoupil 17. srpna 2015.

V pondělí 20. června 2016 zastupitelé na svém zasedání zrušili pověření ředitele Městské policie Opava Mgr. Pavla Šuranského řídit tuto organizaci. Zároveň vzali na vědomí, že ho bude zastupovat v souladu s Organizačním řádem MPOL a se svou pracovní náplní vedoucí úseku výkonu služby Bc. Zdeněk Zabloudil.

Na pozici ředitele městské policie bylo na konci června 2016 vyhlášeno výběrové řízení. Do konkurzu se přihlásili čtyři uchazeči, kteří absolvovali psychologické, zátěžové testy a pohovory. Komise se jednomyslně shodla na výběru Mgr. Petera Horvátha, toto rozhodnutí schválili na svém zasedání 19. září téhož roku i zastupitelé.

V roce 2019 byl 1. května na post ředitele Městské policie Opava jmenován Mgr. Jiří Klein.