Pomoc obětem trestných činů

Jako oběť trestného činu máte právo zejména na:

 • respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý přístup,
 • bezplatnou odbornou pomoc a právní informace,
 • ochranu před hrozícím nebezpečím a na opatření k zajištění bezpečí,
 • informace o místě a způsobu podání trestního oznámení,
 • informace, kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení,
 • doprovod důvěrníka při úkonech v trestním řízení,
 • na peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek.

Podání trestního oznámení

Trestní oznámení lze podat ústně či písemně (klasickým dopisem, faxem, elektronickou poštou). Oznámení je povinnen převzít každý útvar Policie České republiky a každé státní zastupitelství.

Policie ČR, obvodní oddělení Opava
Vaškovo náměstí 9 a 10, 746 26 Opava
Tel.: 974 737 651, 553 777 231
E-mail: opoop@mvcr.cz

Okresní státní zastupitelství v Opavě
Lidická 23, 746 80 Opava
Tel.: 553 607 611
E-mail: podatelna@osz.opa.justice.cz

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora.

Probační a mediační služba ČR, středisko Opava
Jaselská 16, 746 01 Opava
Tel.:  727 940 191

Občanská poradna Opava
Kylešovská 10, 746 01 Opava
Tel.: 553 616 437, 731 316 552
E-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz

Poradenské středisko EUROTOPIA Opava
Zacpalova 27, 746 01 Opava
Tel.: 734 202 918
E-mail: petra.paterova@eurotopia.cz

Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava
Zacpalova 27, 746 01 Opava
Tel.: 724 667 747
E-mail: jana.fischerova@fod.cz
amt.opava@fod.cz     

Magistrát města Opavy, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a komunitního plánování
Krnovská 71C, 746 01 Opava
Tel.: 553 756 719
E-mail: dalibor.lukas@opava-city.cz

Městská policie Opava
Krnovská 71A, 746 01 Opava
Tel.: 553 756 665
E-mail: mestska.policie@opava-city.cz

Domácí násilí

Bezplatná pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby, pomoc na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
28. října 124, 702 00 Ostrava
Tel.: 597 489 207, 597 489 204
E-mail: ic.ostrava@bkb.cz

Magistrát města Opavy, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Krnovská 71C, 746 01 Opava
Tel.: 553 765 677
E-mail: katerina.gebauerova@opava-city.cz

Tísňová volání

 • Tísňová linka:                         112
 • Městská policie:                     156
 • Policie České republiky:        158
 • Zdrav. záchranná služba:      155
 • SMS linka pro neslyšící: 603 111 158