Postup při řešení přestupku

V případě že strážník městské policie zjistí podezření ze spáchání přestupku, existují dva způsoby jeho řešení:

  • příkazem na místě (napomenutí nebo pokuta)
  • oznámení podezření příslušnému správnímu orgánu

Pokud strážník řeší přestupek příkazem na místě, rozhoduje o výši stanovené sankce na základě konkrétních okolností případu, např.:

  • závažnost přestupku
  • způsob spáchání přestupku
  • případné vzniklé následky
  • okolnosti, za nichž byl přestupek spáchán
  • pohnutky, jež dotyčného vedly ke spáchání přestupku
  • osoba pachatele přestupku

Příkaz na místě

Jestliže jsou splněny všechny náležitosti pro rozhodnutí o přestupku strážníkem, může věc vyřešit sankcí příkazem na místě. Tím se rozumí napomenutí, které má písemnou formu, nebo pokuta ve výši dle zákonem stanoveného rozmezí u konkrétního protiprávního jednání. Pokuta může být zaplacena na místě a přestupci jsou vydány pokutové bloky v nominální hodnotě odpovídající výši uložené pokuty. Pokud přestupce u sebe nemá hotovost, strážník mu vystaví blok na pokutu na místě nezaplacenou. Její splatnost je do 15 dnů prostřednictvím České pošty, převodem z účtu nebo osobně na úseku přestupků Městské policie Opava. V případě že není pokuta na místě nezaplacená uhrazena v uvedeném termínu, je předána k vymáhání.

Oznámení podezření příslušnému správnímu orgánu

Když nejsou naplněny podmínky pro řešení přestupku na místě, je strážník povinen oznámit podezření příslušnému správnímu orgánu. V takovém případě strážník událost zadokumentuje a zajistí veškeré podklady pro posouzení skutku ze strany správního orgánu.  Po prověření oznámení může správní orgán věc odložit nebo zahájit správní řízení.