Prohlídkový okruh centrem města

Odhadovaný čas pěší nekomentované prohlídky: 60 – 90 min.

1. HLÁSKA
Městská věž, nazývaná dnes Hláska, dříve také Hodinářská nebo německy Schmetterhaus, bývala nejstarším obchodním centrem města. Z věže byly hlášeny požáry, zahajovány trhy i slavnostní shromáždění, v prvním patře zasedal soud a městská rada. Místo původní dřevěné věže, kterou v roce 1561 smetla vichřice s požárem, postavil opavský stavitel Kryštof Prochhuber v letech 1614–1618 novou čtyřbokou věž z cihel a kamene ukončenou třípatrovou bání. Do té byl v roce 1618 zavěšen zvon opavského zvonaře Sturma. Současnou podobu získala Hláska po poslední komplexní přestavbě v letech 1902–1903. Architekt Rudolf Srnetz spojil moderní i historizující prvky do jednoho harmonického celku. V přízemí budovy byla kavárna a banka, v patře muzeum. Nyní je Hláska sídlem Magistrátu města Opavy.
 
2. SLEZSKÉ DIVADLO
Základní kámen Slezského divadla Opava byl položen 1. května 1804, stavba byla dokončena 1. října 1805. Divadlo bylo přestavováno v letech 1882–1883 podle projektu Eduarda Labitzkého a po požáru v roce 1909 provedl Ferdinand Moser adaptaci interiéru. Další úprava fasády byla provedena v roce 1945. V roce 1957 byla přistavěna správní budova. K původnímu bohatému zdobení fasády v historizujícím slohu se divadlo vrátilo během generální rekonstrukce v letech 1990–1992. Slezské divadlo Opava provozuje činoherní a operní soubor.
 
3. KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Konkatedrála je nejvýznamnější gotickou památkou v Opavě. Byla vybudována řádem německých rytířů ve 14. století. Stavba s mohutnou příkrou střechou, jižní věží a nedokončenou severní věží s cimbuřím je ukázkou slezské gotiky (cihlová stavba s kamennými detaily). Po požáru v roce 1758 byly klenby lodi i vnitřní zařízení kostela barokizovány. Autorem sochařské výzdoby je Jan Schubert, obrazy jsou od malířů Raaba, Leichnera a Güntera. Kvalitou provedení vyniká také mramorový náhrobek z roku 1767 pro Karla Lichtenštejna od Jiřího Lehnera.
 
4.  OBCHODNÍ DŮM BREDA
Obchodní dům byl postaven pro firmu Breda-Weinstein v letech 1927–1928 podle projektu vídeňského architekta Leopolda Bauera. Nárožní pětipatrová budova s dvojpodlažním suterénem má členitou fasádu. Budova měla na svou dobu vysoce vyspělé technické vybavení. Při výtvarném řešení budovy se Bauer inspiroval americkou architekturou, především dílem Henryho Sullivana.
 
5. SPOŘITELNA
Architektonicky zajímavá budova ve stylu německé novorenesance byla postavena v letech 1900–1902 Karlem Kernem. Fasáda je zdobená alegorickými postavami zemědělství, řemesel a obchodu, které jsou dílem vídeňského sochaře Franze Baumgartnera. V roce 2004 prošla tato stavba rozsáhlou a velmi zdařilou rekonstrukcí.
 
6. REKTORÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY
Budova s empírovou fasádou, postavená v roce 1914 podle návrhu Alfreda von Stutterheima, sloužila téměř 90 let jako vojenské velitelství, kasino a vojenský klub. V letech 2001–2003 byla přestavěna pro potřeby rektorátu Slezské univerzity v Opavě.
 
7. KAPLE SV. ALŽBĚTY
Původně gotickou kapli, poté gotický kostelík, vybudoval Řád německých rytířů. V něm se dochoval obraz sv. Alžběty Durynské od F. I. Leichera. Objekt sloužil jako pohřební kaple a byl barokizován. Dnes slouží potřebám pravoslavné církve.
 
8. MATIČNÍ DŮM
Byl zakoupen v roce 1880 pro sídlo Matice opavské (české národní jednoty), předchůdkyně dnešní Matice slezské, ze soukromých nadací a sbírek jejích členů. Dnes se toto občanské sdružení zabývá osvětou, vzdělávací, vystavovatelskou a kulturní činností.
 
9. FRANTIŠKÁNSKÝ KOSTEL SV. BARBORY A FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER
Objekt bývalého františkánského kláštera založil hrabě Š. Jindřich z Vrbna v roce 1665. Při klášteře byl zřízen kostel sv. Barbory. Po zrušení kláštera sloužil objekt jako skladiště a poté až do roku 1805 jako nemocnice. Dnes slouží potřebám Slezského zemského muzea v Opavě.
 
10. OBECNÍ DŮM
Dominantou Ostrožné ulice je bezesporu Obecní dům, původně filiálka rakousko-uherské banky, která získala tento prostor v roce 1911. Architekt Rudolf Eisler pojal stavbu v novobarokním stylu, ovlivněném novoklasicismem. Bohaté členění budovy podtrhují dekorativní prvky jako sousoší Merkura a Ceres na balkóně druhého patra, mohutné sloupy v průčelí a masivní vyřezávané vstupní dveře. Stejně okázale byl pojat interiér. V roce 2009 došlo k rozsáhlé přestavbě bankovního domu na otevřený objekt s kulturní náplní při zachování jeho historické hodnoty.
 
11. MINORITSKÝ KLÁŠTER S KOSTELEM SV. DUCHA
Farní kostel sv. Ducha byl spolu s Minoritským klášterem založen v polovině 13. století. Původně gotická, patrně dvojlodní, stavba byla v 17. století přestavěna na jednolodní prostor s řadou bočních kaplí. Na místní varhany hrával během svého pobytu v Opavě Ludwig van Beethoven. V přilehlém komplexu minoritského kláštera se zachoval z doby jeho založení gotický kapitulní sál a zimní refektář s freskovou výzdobou z 18. století. V klášteře byl postupně zřízen vojenský polní špitál, zemský soud, zemské finanční ředitelství, berní správa, školské úřady a další. Od 16. století zde zasedaly knížecí sněmy a stavovské soudy opavského knížectví. Ukládaly se zde zemské desky.
 
12. SOBKŮV PALÁC
Barokní palác byl vybudován v roce 1733 Karlem Josefem Rogojským z Rohožníku na místě původních tří domů. Po požáru roku 1758 byl restaurován. Stavba je zdobena pilířovým portálem se sochařským dekorem, který nese balkón s rokokovou mříží. V přízemí se dochovaly barokní klenby. Na konci 19. století byl jeho držitelem také hrabě Šternberk. V současné době je celý komplex sídlem soukromé firmy.
 
13. BLÜCHERŮV PALÁC
Barokní šlechtický palác byl postaven v roce 1737 na místě starých šlechtických domů. V roce 1800 objekt získal hrabě Larisch-Mönnich, jehož dcera se provdala za G. Blüchera. V letech 1932–1938 zde bylo umístěno Československé zemědělské muzeum. Dnes slouží potřebám Slezského zemského muzea v Opavě jako depozitář.
 
14. KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
Podle projektu Leopolda Bauera byla realizována v letech 1908–1910 nejen stavba, ale také vnitřní vybavení budovy. Šestnáct pískovcových reliéfů a plastiky u vstupu jsou dílem sochaře Josefa Obetha. Dnes slouží budova městské knihovně a jako sídlo obchodní komory, pro kterou byla před více než sto lety postavena. Ve velkém sále se konají varhanní koncerty.
 
15. KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
Kostel byl založen v polovině 14. století. Po rozsáhlém požáru byl v letech 1689–1704 barokně přestavěn. Věž změnila svou podobu několikrát.
 
16. SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Opava se může pochlubit nejstarším muzeem na území České republiky. Bylo založeno jako gymnazijní 1. 5. 1814. Výstavní budova v novorenesančním stylu završená kopulí byla postavena podle projektu vídeňských architektů Johanna Scheringera a Franze Kachlera v letech 1893–1895 firmou Julius Lundwall. Při osvobozovacích bojích na sklonku 2. světové války hlavní muzejní budova vyhořela a musela být opravena. Na kopuli je umístěna socha Génia s pochodní a vavřínovým věncem, jejíž návrh zhotovil vídeňský sochař Theodor Friedel. V současné době expozice Slezsko seznamuje návštěvníky s širokým spektrem sbírkových předmětů a témat, které se vztahují k přírodnímu a kulturnímu bohatství Slezska.
 
17. MÜLLERŮV DŮM
Dům z roku 1726 byl původně součástí areálu dnes již zaniklého lichtenštejnského zámku, sloužil jako obydlí správce. Komorní, volně stojící jednopatrová budova pod valbovou střechou s vikýři má fasádu zdobenou kolem oken štukovými šambránami. Dnes je zde archeologické pracoviště Slezského zemského muzea.
 
18. KOSTEL SV. VOJTĚCHA
Na místě malého gotického kostela postavili jezuité v letech 1676–1681 impozantní barokní stavbu ve stylu Il Gesú v Římě podle architektonického návrhu Jacopa Braschy. Triumfalistická fasáda kostela bazilikálního typu s jezuitskými svatými měla symbolizovat znovu posílenou katolickou víru ve městě. Freskovou výzdobou pověřili jezuité Františka Ecksteina, velká část těchto fresek ale byla v roce 1945 zničena.
Významnou barokní památkou Opavy je Mariánský (morový) sloup, který stojí před kostelem na Dolním náměstí. Nechal jej postavit Jiří Štěpán, hrabě z Vrbna v roce 1675.
 
19. DŮM U BÍLÉHO KONÍČKA
Měšťanský dům z konce 16. století má typicky široký klenutý vstupní mázhaus. V tomto domě bydlel také, mimo jiné, redaktor Opavského týdeníku Jan Zacpal. Krásné klenby jsou dnes ozdobou stylové pivnice v přízemí.
 
20. DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER S KOSTELEM SV. VÁCLAVA
Klášter i kostel původně v gotickém slohu byly založeny pravděpodobně v roce 1291 opavským vévodou Mikulášem, synem českého krále Přemysla Otakara II. Dostavěny byly až za vlády Mikuláše II. Vysvětil je v roce 1336 olomoucký biskup Jan VII. Volek k poctě sv. Václava, přemyslovského rodového světce. Svými 19 oltáři a dvěma kaplemi patřil kostel k největším a nejbohatším kostelům ve městě. Z té doby se dochovala gotická kaple zasvěcená sv. Dominikovi s částečně zachovalými původními freskami. Kostel i klášter několikrát vyhořely a byly přestavovány. V letech 1732–1735 prošla tato trojlodní bazilika s jednolodním uzavřeným kůrem barokní přestavbou. Autory freskové výzdoby na motivy ze života sv. Václava byli J. I. Deépe, K. F. Samback a M. Schwagel. Za vlády Josefa II. sloužil kostel jako vojenský sklad. V klášteře byla umístěna škola s nižší reálkou. K zásadní obnově kláštera se přistoupilo v 60. letech 20. století, kdy sem byla umístěna základní umělecká škola, Dům umění a vinárna. Dnes objekt slouží jako moderní galerie a koncertní síň. Prostranství před Domem umění zdobí socha Utíkající dívka ak. sochaře Kurta Gebauera z roku 1975.

21. DŮM U MOUŘENÍNA
Je jedním ze dvou domů, které přežily válečné události z jara roku 1945 v ulici Mezi trhy, spojující Horní a Dolní náměstí. Jádro domu je ranně barokní, fasáda z roku 1730 je ozdobena štukami a medailony s orly a portréty imperátorů. Atiku korunují busty dvou mouřenínů a antických bohů, Pallas Athény a Árese. Původně byla v domě lékárna U Mouřenína.
 
22. BOŽÍ KOUTEK
Starobylý dům č. 53, zvaný Boží koutek, vznikl spojením dvou starších domů, z nichž severní byl pozdně gotický a jižní renesanční. Mázhausy se dochovaly v přízemí i v prvním patře, tam včetně trámového stropu s malbami ze 17. století. Dnes dům slouží jako obchodní prostor.