Odbor školství

Odbor školství zajišťuje všechny záležitosti týkající vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých. Pracovníci odboru poskytují především komplexní servis školám a školským zařízením, které spravuje město Opava, tzn. všem státním mateřským a základním školám na území města a Středisku volného času Opava. Kromě toho má však odbor školství také tři samostatná pracoviště, a sice sportu, protidrogové prevence a prevence kriminality a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (známé pod zkratkou EVVO).

Vedoucí odboru: Ing. Andrea Štenclová (pověřena řízením)

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení správy a financování školství

Úkoly v samostatné působnosti: 

 • zpracovává koncepce a analýzy dalšího rozvoje škol a školských zařízení zřizovaných městem 

 • ve vztahu k příspěvkovým organizacím města v oblasti školství: 

 • připravuje pro orgány města návrhy na zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkových organizací, návrhy zřizovacích listin a jejich změn 

 • připravuje podle pokynů samosprávy pro radu města návrhy na jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových organizací a návrhy na stanovení jejich platů podle zvláštních předpisů 

 • kontroluje, zda činnost je vykonávána v souladu s hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, a stanoveným předmětem činnosti včetně činnosti doplňkové 

 • předkládá radě města návrhy opatření k odstranění nedostatků zjištěných v činnosti příspěvkových organizací 

 • provádí zápis do obchodního rejstříku a zveřejňování údajů stanovených v Ústředním věstníku České republiky podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 • provádí zápis, změny a výmaz z rejstříku škol a školských zařízení 

 • vede platovou a personální agendu ředitelů škol, školských zařízení a jeslí zřizovaných městem, připravuje návrhy platů a odměn pro schválení v radě 

 • připravuje návrh zásad pro poskytování příplatků za vedení, osobních, zvláštních příplatků a odměn pro ředitele škol, školských zařízení a jeslí zřizovaných městem 

 • zabezpečuje konkurzní řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem v souladu s vyhláškou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 • přijímá opatření na základě výsledků kontrol 

 • zpracovává a kontroluje údaje do Informačního systému o platech 

 • zpracovává rozpisu rozpočtů provozních nákladů pro školy a školská zařízení zřizovaná SMO 

 • projednává návrh rozpočtů provozních nákladů s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných SMO 

 • zpracovává podklady pro rozpočtová opatření škol a školských zařízení zřizovaných SMO nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti 

 • vyhodnocuje plnění rozpočtů škol a školských zařízení zřizovaných SMO pro závěrečný účet města 

 • poskytuje metodickou pomoc školám a školským zařízením zřizovaným SMO 

Úkoly v přenesené působnosti: 

 • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením podle odstavce 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. c) citovaného zákona a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu 

 • zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbory hospodaření škol a školských zařízení s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle odstavce 6 písm. b) školského zákona podle osnovy a postupu stanoveného ministerstvem podle § 170 písm. d) téhož zákona 

 • zpracovává informace pro statistické účely, údaje z dokumentace škol a školských zařízení a školních matrik ve smyslu § 28 odst. 5 školského zákona 

Samostatné pracoviště sportu

 • organizuje významné sportovní akce pořádané městem včetně propagace, podílí se na sestavení plánu nejvýznamnějších sportovních akcí za kalendářní rok 

 • vykonává pořadatelskou a organizační činnost při sportovních akcích pořádaných městem 

 • spolupracuje se sportovními institucemi města, školami, neziskovými organizacemi 

 • zpracovává koncepci rozvoje sportovních aktivit ve městě 

 • vykonává informační činnost v oblasti sportu směrem k veřejnosti, mapuje sportovní aktivity v regionu 

 • zpracovává podklady pro vyhodnocení grantové soutěže města v oblasti sportu 

 • zpracovává plán údržby a dovybavení veřejných sportovišť v majetku města, které nejsou ve správě příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Samostatné pracoviště protidrogové prevence a prevence kriminality

Úkoly v přenesené působnosti: 

 • zpracovává koncepci protidrogové politiky a garantuje její realizaci ve střediscích drogové a jiné závislosti, příp. jiných institucích 

 • plní funkci koordinační, iniciativní a poradní v rámci protidrogové prevence 

 • shromažďuje informace o vývoji drogové situace, vyhodnocuje je a připravuje návrhy na řešení 

 • metodicky se podílí na přípravě a realizaci projektů v rovinách primární, sekundární i terciární protidrogové prevence 

 • vede přehled o zařízeních, institucích, organizacích a fyzických osobách pracujících v protidrogové oblasti a podle potřeby jim zabezpečuje odbornou a organizační pomoc 

 • spolupracuje se školskými, zdravotnickými a sociálními institucemi, Policií ČR, Městskou policií, se zástupci nestátních subjektů 

 • iniciuje projekty a účastní se na organizaci akcí v oblasti prevence a propagace 

 • zajišťuje školení o protidrogové problematice, odborné metodické materiály, příp. stáže 

 • spolupracuje s Meziresortní protidrogovou komisí 

 • podílí se na zabezpečování úkolů v souladu s usnesením vlády ČR č. 340/2010 "Národní strategie protidrogové politiky na období let 2010 - 2018" 

 • účastní se jednání Rady protidrogových koordinátorů 

Úkoly v samostatné působnosti: 

 • provádí průběžnou analýzu bezpečnostní a drogové situace ve městě 

 • vyvíjí koncepční činnost v oblasti prevence kriminality 

 • provádí odborné poradenství a konzultace při přípravě projektů 

 • vede databázi ohrožených sociálních skupin, ohrožených lokalit na území města, subjektů využitelných při uskutečňování preventivních aktivit 

 • provádí popularizační a osvětovou činnost, podává informace občanům o aktivitách samosprávy v oblasti prevence prostřednictvím médií 

 • spolupracuje s městskou policií a Policií ČR při zajišťování přednáškové a jiné osvětové činnosti 

 • zajišťuje agendu související s poskytováním účelových dotací ze státního rozpočtu (KSP) 

 • podílí se na zabezpečování úkolů v souladu s usnesením vlády ČR č. 925/2011 "O strategii prevence kriminality na léta 2012 až 2015" 

 • spolupracuje se státními i nestátními a samosprávnými institucemi s působností v oblasti prevence sociálně-patologických jevů 

Samostatné pracoviště EVVO

 • řeší problematiku EVVO dle Akčního plánu Koncepce EVVO statutárního města Opavy 

 • podporuje činnost školských příspěvkových organizací v rámci EVVO, zajišťuje kontakty a metodickou pomoc ředitelům příspěvkových organizací a dalším subjektům v rámci EVVO 

 • provádí akce pro veřejnost se zapojením soukromých subjektů podporujících EVVO 

 • provádí poradenskou a konzultační činnost pro školy a školská zařízení v dílčích úsecích odborných agend samosprávy a v rámci grantového systému EVVO 

 • je manažerem školských projektů souvisejících s EVVO, administrativně zabezpečuje přípravu projektů školských příspěvkových organizací v oblasti EVVO

Kategorie: