Odbor sociálních věcí

V rámci odboru sociálních věcí fungují dvě oddělení, a to oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociálních služeb a komunitního plánování.

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytují pomoc a podporu dětem v obtížných situacích, odborné sociální poradenství při problémech s péčí o dítě, pomáhají řešit problémy vzniklé po rozvodu či rozchodu rodičů a zprostředkovávají další služby potřebné pro řešení uvedených situací. Rovněž pracují s dětmi a mladistvými, kteří se dopouštějí trestné činnosti a přestupků. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se podílí na zprostředkování náhradní rodinné péče (pěstounské a poručenské péče) a osvojení.

Oddělení sociálních služeb a komunitního plánování poskytuje základní poradenství lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zajišťuje fungování klubů důchodců na území města, zabývá se sociální prevencí a komunitním plánování sociálních služeb.

Na odboru sociálních věcí pracuje rovněž specializovaný terénní pracovník pro romskou menšinu.

Odbor sociálních věcí nezajišťuje vyplácení dávek v hmotné nouzi, ani na toto vyplácení nemá vliv. O tuto agendu se stará Úřad práce ČR, referát hmotné nouze.

Vedoucí odboru: Bc. Iva Paletová

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení sociální práce a komunitního plánování

 • spravuje a řídí činnost klubů důchodců,

 • v souladu s principy komunitního plánování zpracovává ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb podklady, návrhy a zprávy pro stanovení:

      koncepce rozvoje a kvality sociálních služeb města,
      rozvoje sítě sociálních služeb na území města,
      návrhů projektů s možností financování ze Strukturálních fondů EU a jiných externích zdrojů ve spolupráci s odborem rozvoje města a strategického plánování,

 • navazuje a udržuje kontakty se zájmovými organizacemi dětí a mládeže ve městě a ve spolupráci s nimi připravuje akce k naplnění volného času romských dětí a mládeže,
 • podílí se na činnosti pracovních skupiny v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v Opavě,
 • podílí se na realizaci programů sociální prevence, podporuje aktivity státních i jiných organizací, které mají za cíl integrační posuny ve vztazích mezi majoritou a romskou komunitou.

Úkoly v přenesené působnosti:

 • organizuje a poskytuje sociální pomoc,
 • pověření zaměstnanci vykonávají funkci veřejného opatrovníka osobám s omezenou svéprávností a provádí sociální šetření u těchto osob,
 • ustanovuje zvláštního příjemce pro výplatu dávek důchodového pojištění,
 • vykonává sociální práci vůči osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženy sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází; vede „Standardizovaný záznam sociálního pracovníka“, který je součástí Jednotného informačního systému včetně sociální kurately,
 • poskytuje odborné sociální poradenství a zprostředkovává komunikaci mezi úřady či jinými organizacemi a osobami ohroženými sociálním vyloučením nebo těmi, kteří nejsou schopni tyto činnosti vykonat bez pomoci včetně sociální asistence,
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a činnosti vedoucí k řešení či usnadnění sociální situace,
 • provádí depistáž a sociální šetření,
 • zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce,
 • vydává doporučení k uzavření smlouvy v domech zvláštního určení,
 • podílí se na protidrogové politice ve spolupráci s protidrogovým koordinátorem,
 • zprostředkovává komunikaci mezi příslušníky romské komunity a úřady, případně jinými institucemi,
 • vykonává správu pohledávek vzniklých na dávkách hmotné nouze, které zůstávají ve správě magistrátu.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • zajišťuje a organizuje sociálně-právní ochranu dětem a rodinám s dětmi dle zvláštního právního předpisu[1],

 • vykonává za magistrát funkci opatrovníka a poručíka k zastupování nezletilých dětí při soudních řízeních, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte, podává soudu návrhy na opatření na ochranu dětí, případně jejich zrušení,
 • sleduje dodržování práv dítěte umístěného mimo rodinu v zařízení a v rámci sanace spolupracuje s rodinou,
 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, činí opatření k omezování těchto nepříznivých vlivů,
 • napomáhá při řešení krizových situací v rodinách a při řešení výchovných problémů nezletilých dětí (např. i zprostředkováním poradenství),
 • vyhledává děti týrané, zneužívané a zanedbávané,
 • spolupracuje s organizacemi, které se věnují dětem a mládeži ve městě, podporuje rozvoj volnočasových aktivit pro děti,
 • provádí místní šetření, spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, neziskovými organizacemi, Policii ČR, soudy a státními zastupitelstvími,
 • podává oznámení o přestupku zákonného zástupce dítěte, který dítě nepřihlásí k povinné školní docházce nebo k povinnému předškolnímu vzdělávání,
 • provádí výkon činností v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče,
 • provádí administrativní činnosti, poradenskou činnost a účastní se přestupkového řízení u mladistvých.

Na orgán sociálně-právní ochrany dětí se s žádostí o pomoc mohou obrátit:

 • rodiče nezletilých dětí,
 • nezletilé děti,
 • občané, kteří chtějí upozornit na nedostatky v péči rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu nezletilých dětí.

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí řeší nejčastěji tyto situace:

 • zanedbávání péče o nezletilé dítě,
 • zneužívání nebo týrání dítěte,
 • opuštění dítěte,
 • problémy související s péčí o dítě, zvláště mají-li dlouhodobé trvání nebo jsou takové intenzity, že jsou příčinou nepříznivého vývoje dítěte,
 • obtížné situace rodičů nezletilých dětí /např. umístění rodiče s dětmi v azylovém domě, v režimu utajení apod./,
 • problematika dětí narozených mimo manželství,
 • problematika určení rodičovství a popření otcovství dítěte,
 • úprava poměrů nezletilého dítěte,
 • otázky týkající se péče a výživy nezletilých dětí v době před a po rozvodu manželství,
 • svěření nezletilého dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče,
 • omezení, pozastavení, zbavení nebo přiznání rodičovské odpovědnosti,
 • sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy nezletilých dětí,
 • sledování výkonu vazby a výkonu trestu u mladistvých,
 • případy domácího násilí,
 • pěstounství, poručenství, osvojení, péče jiné osoby než rodiče,
 • výchovné problémy a projevy závadového chování,
 • trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých.

Terénní pracovník pro romskou menšinu

Na odboru sociálních věcí pracuje také terénní pracovník pro romskou menšinu. Působení terénního pracovníka směřuje k posílení sociálních kompetencí lidí tak, aby byli schopni využít získaného potenciálu a pomoci si sami. Jedná se nejen  o pomoc rodinám, ale i jednotlivým osobám žijícím v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Úzce spolupracuje se všemi sociálními pracovníky odboru a podle potřeby i se zaměstnanci ostatních odborů magistrátu, zejména pak se zaměstnanci odboru majetku při řešení bytové problematiky klientů. Kromě pracovníků města je v zájmu svých klientů v kontaktu se zástupci dalších organizací a institucí v Opavě, zejména se školami a školskými zařízeními, lékaři, zástupci nestátních neziskových organizací, úřadem práce, probační a mediační službou a dalšími.

Mezi konkrétní aktivity terénního pracovníka patří:

 • pravidelná docházka do lokalit, kde žije romská komunita (návštěva domácnosti, přirozeného prostředí klienta),
 • zjišťování problémů a obtíží, se kterými se lidé potýkají a navrhování možnosti jejich řešení,
 • zdravotně – sociální prevence,
 • pomoc obyvatelům romské komunity při jednání s úřady,
 • vedení klientů k hospodárnému nakládání s příjmy, motivace k úhradě dluhů, závazků,
 • pomoc při zlepšování nevyhovujících bytových podmínek,
 • motivace ke vzdělání, zvyšování kvalifikace, docházce dětí do škol, pravidelné návštěvy dětských lékařů,
 • motivace k aktivnímu hledání zaměstnání, ve spolupráci s Úřadem práce Opava pomoc při hledání zaměstnání,
 • zprostředkování lepšího využívání volnočasových aktivit dětí a mládeže ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi,
 • zprostředkování odborné pomoci obyvatelům trpícím určitou formou závislosti (alkoholismus, drogy, atd.).

Významnou oblast činnosti terénního pracovníka tvoří poradenství a pomoc při řešení problémů souvisejících se ztrátou osobních dokladů a majetku, pomoc při sjednávání splátkových kalendářů, pomoc při řešení problémů s exekucemi či dluhy či pomoc se zprostředkováním právního poradenství.