Odbor sociálních věcí

V rámci odboru sociálních věcí fungují dvě oddělení, a to oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociálních služeb a komunitního plánování.

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytují pomoc a podporu dětem v obtížných situacích, odborné sociální poradenství při problémech s péčí o dítě, pomáhají řešit problémy vzniklé po rozvodu či rozchodu rodičů a zprostředkovávají další služby potřebné pro řešení uvedených situací. Rovněž pracují s dětmi a mladistvými, kteří se dopouštějí trestné činnosti a přestupků. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se podílí na zprostředkování náhradní rodinné péče (pěstounské a poručenské péče) a osvojení.

Oddělení sociálních služeb a komunitního plánování poskytuje základní poradenství lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zajišťuje fungování klubů důchodců na území města, zabývá se sociální prevencí a komunitním plánování sociálních služeb.

Na odboru sociálních věcí pracuje rovněž specializovaný terénní pracovník pro romskou menšinu.

Odbor sociálních věcí nezajišťuje vyplácení dávek v hmotné nouzi, ani na toto vyplácení nemá vliv. O tuto agendu se stará Úřad práce ČR, referát hmotné nouze.

Vedoucí odboru: Bc. Iva Paletová

Kontakty na pracovníky odboru

Oddělení sociální práce a komunitního plánování

 • poskytuje základní sociální poradenství
 • spolupracuje se státními orgány, soudy, zdravotnickými zařízeními, zařízeními sociálních služeb, občanskými sdruženími, Policií ČR apod.
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce pro přebírání dávky důchodového pojištění
 • vede agendu občanů se změněnou způsobilostí k právním úkonům, kterým je Město Opava ustanoveno opatrovníkem
 • metodicky řídí příspěvkovou organizaci Seniorcentrum Opava
 • provádí vymáhání pohledávek
 • zajišťuje provoz 2 klubů důchodců
 • poskytuje výchovnou a poradenskou činnost, zprostředkovává pomoc odborných poradenských pracovišť
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením
 • zodpovídá za průběh, realizaci a výstupy procesu komunitního plánování
 • zajišťuje administrativu v rámci dotačního řízení poskytování účelových dotací na poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivit
 • koordinuje práci vytvořených pracovních skupin komunitního plánování
 • vede a zajišťuje informační a propagační kampaně projektu (články v Hlásce, vytvoření a aktualizace odkazu "Komunitního plánování" na webu města apod.)
 • vydává doporučení na umístnění v bytech zvláštního určení

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • poskytuje pomoc ohroženým dětem, vyhledává tyto děti a činí úkony k ochraně jejich práv,
 • poskytuje odborné sociálně-právní poradenství při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů souvisejících s nezletilými dětmi a jejich výchovou,
 • spolupůsobí při organizování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounské péče a poručenské péče),
 • spolupracuje se soudy, státními zastupitelstvími, Policií ČR, městskou policií, školami a školskými zařízeními, lékaři a zdravotnickými zařízeními, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, které se podílejí na práci s rodinami a dětmi.

Na orgán sociálně-právní ochrany dětí se s žádostí o pomoc mohou obrátit:

 • rodiče nezletilých dětí,
 • nezletilé děti,
 • občané, kteří chtějí upozornit na nedostatky v péči rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu nezletilých dětí.

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí řeší nejčastěji tyto situace:

 • zanedbávání péče o nezletilé dítě,
 • zneužívání nebo týrání dítěte,
 • opuštění dítěte,
 • problémy související s péčí o dítě, zvláště mají-li dlouhodobé trvání nebo jsou takové intenzity, že jsou příčinou nepříznivého vývoje dítěte,
 • obtížné situace rodičů nezletilých dětí /např. umístění rodiče s dětmi v azylovém domě, v režimu utajení apod./,
 • problematika dětí narozených mimo manželství,
 • problematika určení rodičovství a popření otcovství dítěte,
 • úprava poměrů nezletilého dítěte,
 • otázky týkající se péče a výživy nezletilých dětí v době před a po rozvodu manželství,
 • svěření nezletilého dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče,
 • omezení, pozastavení, zbavení nebo přiznání rodičovské odpovědnosti,
 • sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy nezletilých dětí,
 • sledování výkonu vazby a výkonu trestu u mladistvých,
 • případy domácího násilí,
 • pěstounství, poručenství, osvojení, péče jiné osoby než rodiče,
 • výchovné problémy a projevy závadového chování,
 • trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých.

Terénní pracovník pro romskou menšinu

Na odboru sociálních věcí pracuje také terénní pracovník pro romskou menšinu. Působení terénního pracovníka směřuje k posílení sociálních kompetencí lidí tak, aby byli schopni využít získaného potenciálu a pomoci si sami. Jedná se nejen  o pomoc rodinám, ale i jednotlivým osobám žijícím v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Úzce spolupracuje se všemi sociálními pracovníky odboru a podle potřeby i se zaměstnanci ostatních odborů magistrátu, zejména pak se zaměstnanci odboru majetku při řešení bytové problematiky klientů. Kromě pracovníků města je v zájmu svých klientů v kontaktu se zástupci dalších organizací a institucí v Opavě, zejména se školami a školskými zařízeními, lékaři, zástupci nestátních neziskových organizací, úřadem práce, probační a mediační službou a dalšími.

Mezi konkrétní aktivity terénního pracovníka patří:

 • pravidelná docházka do lokalit, kde žije romská komunita (návštěva domácnosti, přirozeného prostředí klienta),
 • zjišťování problémů a obtíží, se kterými se lidé potýkají a navrhování možnosti jejich řešení,
 • zdravotně – sociální prevence,
 • pomoc obyvatelům romské komunity při jednání s úřady,
 • vedení klientů k hospodárnému nakládání s příjmy, motivace k úhradě dluhů, závazků,
 • pomoc při zlepšování nevyhovujících bytových podmínek,
 • motivace ke vzdělání, zvyšování kvalifikace, docházce dětí do škol, pravidelné návštěvy dětských lékařů,
 • motivace k aktivnímu hledání zaměstnání, ve spolupráci s Úřadem práce Opava pomoc při hledání zaměstnání,
 • zprostředkování lepšího využívání volnočasových aktivit dětí a mládeže ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi,
 • zprostředkování odborné pomoci obyvatelům trpícím určitou formou závislosti (alkoholismus, drogy, atd.).

Významnou oblast činnosti terénního pracovníka tvoří poradenství a pomoc při řešení problémů souvisejících se ztrátou osobních dokladů a majetku, pomoc při sjednávání splátkových kalendářů, pomoc při řešení problémů s exekucemi či dluhy či pomoc se zprostředkováním právního poradenství.

Formuláře ve správě odboru