Hlavnice

Zastupitelstvo obce Hlavnice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 11.09.2018, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Hlavnice.

Územní plán Hlavnice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • I./B.1. Výkres základního členění území
  • I./B.2. Hlavní výkres 
  • I./B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury
  • I./B.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření, asanací

Odůvodnění Územního plánu Hlavnice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • II./B.1.a Koordinační výkres
  • II./B.1.b Koordinační výkres (zastavěné území)
  • II./B.3. Širší vztahy
  • II./B.4. Předpokládané zábory půdního fondu

 

Účinnost

Územní plán Hlavnice nabývá účinnosti 27.09.2018 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Hlavnice, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Hlavnice,
 • na Úřadu městyse Litultovice - příslušný stavební úřad, 
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

Proti Územnímu plánu Hlavnice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Hlavnice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.