Hrabyně

Zastupitelstvo obce Hrabyně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 25.03.2019, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Hrabyně.

Územní plán Hrabyně obsahuje:

 • I. A Textovou část
 • I.B Grafickou část
  • I.B.1 Výkres základního členění území
  • I.B.2 Hlavní výkres
  • I.B.3 Koncepce technické infrastruktury
  • I.B.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Odůvodnění Územního plánu Hrabyně obsahuje:

 • II.A Textovou část
  • část pořizovatele
 • II.B Grafickou část
  • II.B.1 Koordinační výkres
  • II.B.1.1 Koordinační výkres (1 : 2 000)
  • II.B.2 Širší vztahy
  • II.B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (část A, C-F)

Účinnost

Územní plán Hrabyně nabývá účinnosti 11.04.2019 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Hrabyně, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Hrabyně,
 • na Obecním úřadu obce Velká Polom - příslušný stavební úřad, 
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

Proti Územnímu plánu Hrabyně vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Hrabyně, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.