Otice

Zastupitelstvo obce Otice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 12.12.2016, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Otice.

 

Územní plán Otice obsahuje:

 • A. Textovou část
 • A. Grafickou část
  • A.1 Výkres základního členění  -  legenda
  • A.2 Hlavní výkres  -  legenda
  • A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  -  legenda
  • A.4 Výkres dopravy  -  legenda
  • A.5 Výkres vodního hospodářství  -  legenda
  • A.6 Výkres energetiky  -  legenda

Odůvodnění územního plánu Otice obsahuje:

 • B. Textovou část
 • Odůvodnění pořizovatele
 • B. Grafickou část
  • B.1 Koordinační výkres - legenda
  • B.2 Širší vztahy - legenda
  • B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - legenda

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • Vyhodnocení vlivů na životní prostředí - včetně dodatku

 

Účinnost

Územní plán Otice nabývá účinnosti 28.12.2016 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Otice, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Otice,
 • na Magistrátu města Opavy - odboru výstavby,
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

Proti Územnímu plánu Otice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Otice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.