Služovice

Zastupitelstvo obce Služovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 03.09.2018, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Služovice.

Návrh Územního plánu Služovice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • I.B.a  Výkres základního členění území
  • I.B.b  Hlavní výkres 
  • I.B.c  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
  • I.B.d  Výkres technické infrastruktury

Odůvodnění Územního plánu Služovice obsahuje:

 • Textovou část
 • Grafickou část
  • II.B.a  Koordinační výkres
  • II.B.b  Výkres širších vztahů
  • II.B.c  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
  • II.B.d  Výkres vodního hospodářství
  • II.B.e  Výkres energetiky a spojů

 

Účinnost

Územní plán Služovice nabývá účinnosti 19.09.2018 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Služovice, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Služovice,
 • na Magistrátu města Opavy - příslušný stavební úřad, 
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

Proti Územnímu plánu Služovice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Služovice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.