Uhlířov

Zastupitelstvo obce Uhlířov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání konaném dne 31.08.2010, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona 

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Uhlířov, který byl upraven změnou č. 1 vydanou dne 01.08.2018 s nabytím účinnosti dne 17.10.2018.

 

Územní plán Uhlířov, úplné znění po změně č. 1obsahuje:

 

Odůvodnění Územního plánu Uhlířov obsahuje:

 • II. A Textovou část (včetně doplnění pořizovatele)
 • II. B Grafickou část
  • II.B.2. Koordinační výkres 1 : 2 000
  • II.B.3. Širší vztahy
  • II.B.4. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
   • Schemata:
    • II.B.5. Schema funkčního zatřídění komunikační sítě
    • II.B.6. Schema sítě cyklistických tras

 

 

Účinnost

Územní plán Uhlířov nabývá účinnosti 16.09.2010 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení

Územní plán Uhlířov, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Uhlířov,
 • na Magistrátu města Opavy - odboru výstavby - příslušný stavební úřad,
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje - odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury.

 

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Uhlířov a jeho změně vydaných formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Uhlířov, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.

 

Zpráva o uplatňování ÚP Uhlířov v období 2010 - 2014.

Ke stažení