Vršovice

Zastupitelstvo obce Vršovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na svém zasedání č. 2a konaném dne 22.12.2014, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona

vydalo formou opatření obecné povahy Územní plán Vršovice.

 

Územní plán Vršovice obsahuje:

 • I.A Textovou část
 • I.B Grafickou část
  • I1 Výkres základního členění
  • I2 Hlavní výkres
  • I3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Odůvodnění Územního plánu Vršovice obsahuje:

 • II. A Textovou část
 • Odůvodnění pořizovatele
 • II. B Grafickou část
  • II1 Koordinační výkres
  • II2 Výkres dopravní a technické infrastruktury
  • II3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
  • II4 Výkres širších vztahů

 

Účinnost

Územní plán Vršovice nabývá účinnosti 10.02.2015 /podle ustanovení § 173 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání opatření obecné povahy oznámí/.

Poučení 

Územní plán Vršovice, opatřen záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ust. § 165 stavebního zákona:

 • na Obci Vršovice,
 • q
 • na Magistrátu města Opavy - odboru výstavby,
 • na Magistrátu města Opavy - oddělení územního plánování,
 • na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu
  a kultury.

Dále pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném územním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet.

 

Proti Územnímu plánu Vršovice vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Do kompletní územně plánovací dokumentace včetně odůvodnění je možné nahlížet u pořizovatele, na obci Vršovice, příslušném stavebním úřadu a krajském úřadu. Zároveň můžete využít webovou aplikaci krajského úřadu MSK.