3. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 21. února 2011

Upraveno: 03.12.2019

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na pondělí  21. února 2011 v 15.00 hodin

do Sněmovního sálu Minoritského kláštera, Masarykova třída, Opava

                                                                                             Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  v.r.

                                                                                                                  primátor                                                       

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

3. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne 21. 2. 2011

1/3       Zahájení

  2/3       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/3       Schválení programu ZMO

4/3       Majetkové záležitosti

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová

5/3       Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

            písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala Ing. Magda Handlosová

6/3       Personální záležitosti

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Magda Handlosová

7/3       Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, pí Bronislava Hrbáčová, Mgr. Renáta Mrákotová

8/3       Zřízení Základní školy Nový svět, Opava, PO

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

9/3       Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2011/2012

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

10/3      Dodatek č. 1 ke ZL SVČ, Opava, PO

písemně předkládá p. Daniel Žídek

zpracovala Mgr. Miroslava Konečná         

11/3      Městský program prevence kriminality na rok 2011

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

12/3      Realizace investičních akcí v roce 2010

             písemně předkládá p. Daniel Žídek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

13/3      Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2011

             písemně předkládá p. Daniel Žídek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

14/3      Prominutí poplatků

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Ing. Jiří Elbl, Ing. Jiří Lehnert

15/3      Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na  období 2011 – 2013

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, Mgr. Monika Macháčová, pí Věra Bogdány

16/3      Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a  souvisejících služeb na rok 2011

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Ing. Jindřiška Těžká, pí Michaela Daníšková, Mgr. Monika Macháčová, pí Věra        Bogdány

17/3      Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2010

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracoval Ing. Petr Šnejdar

18/3      Dodatek č.1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracoval Ing. Petr Šnejdar

19/3      Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností a návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Mgr. Antonín Binar, JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

           20/3                 Granty 2011 – vyhodnocení    

                        písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky, Mgr. Petr Rotrekl, JUDr. Tomáš Elis

21/3      Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci dle ustanovení § 46 odst. 2 písm. a) zákona č.   128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) – cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovali Ing. Petr Šnejdar, Ing. Martin Dostál 

22/3      Dotace ostatní

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

23/3      Schválení dotačních smluv

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

 

24/3      Schválení zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovala Bc. Eva Balarinová 

25/3      Změna  určeného zastupitele 

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  

            zpracovali Ing. arch. Zdeněk Bendík, Ing. Monika Pazderová

26/3      Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali Ing. Lubomír Měch, Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

27/3      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-    Zpráva  o  činnosti  Rady  Statutárního  města Opavy za období od 13. 12. 2010 do 

     21. 2.  2011

-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od                  13. 12. 2010 do 21. 2. 2011

             písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

28/3      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

29/3      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

30/3      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ

  1. ZASEDÁNÍ ZMO  DNE 21. 2. 2011

Úvod 

 1/3     Zahájení

  2/3     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/3     Schválení programu ZMO

Odbor finanční a rozpočtový

20/3      Granty 2011 – vyhodnocení

26/3      Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru

22/3      Dotace ostatní

23/3      Schválení dotačních smluv

Odbor majetku města 

 4/3     Majetkové záležitosti

  7/3     Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje

14/3      Prominutí poplatků

Odbor školství

  8/3     Zřízení Základní školy Nový svět, Opava, PO

  9/3     Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2011/2012

10/3      Dodatek č. 1 ke ZL SVČ, Opava, PO

11/3      Městský program prevence kriminality na rok 2011

Odbor přípravy a realizace investic

12/3      Realizace investičních akcí v roce 2010                               

13/3      Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2011

Odbor sociálních věcí

15/3      Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na   období 2011 – 2013

16/3      Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a      souvisejících služeb na rok 2011

Odbor rozvoje města a strategického plánování

17/3      Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2010

18/3      Dodatek č.1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

21/3      Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci dle ustanovení § 46 odst. 2 písm. a) zákona č.       128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) – cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“

Ostatní

 

  5/3     Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

  6/3     Personální záležitosti

19/3      Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností a návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností

24/3      Schválení zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

25/3      Změna  určeného zastupitele    

27/3      Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

-    Zpráva  o  činnosti  Rady  Statutárního  města Opavy za období od 13. 12. 2010 do

     21. 2.  2011

-  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Statutárního města Opavy za období od                                  13. 12. 2010 do 21. 2. 2011

28/3      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

29/3      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

30/3      Závěr