22. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, 10. března 2014

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 26. 2. 2014

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

22. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 10. března 2014 ve 13.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.   v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

22.  zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy, konaného dne  10. března  2014 ve 13.00 hodin

1/22      Zahájení

2/22      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/22      Schválení programu ZMO

4/22      Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, Ing. Radka Honková,pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

5/22      Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

6/22   Majetkové záležitosti

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel  Vltavský, Ing. Radka Honková,pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

7/22     Granty 2014 – vyhodnocení

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková, Mgr. Petr Rotrekl, p. Martin Koky,

Mgr. Kateřina Pálková

8/22      Likvidace společnosti Pila Hrabství, s.r.o. „v likvidaci“

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Antonín Binar,  Ing. Ladislava Halfarová, Ing. Miroslav Drössler,

            Mgr. Bc. Silvie Vltavská, Ing. Radim Kepák

9/22      Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování         věcného břemene

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Irena Bednářová

10/22    Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2014/2015

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Mgr. Miroslava Konečná

11/22    Navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, Ing. Magda Handlosová

           12/22    Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy

             na období 2014 - 2016

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

13/22    Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

14/22                Dohoda o plné moci k zastupování zmocnitele při vyvlastňovacím řízení pro stavební objekt „C 452 VO prodloužené ulice Mostní a přeložky silnice III/01129“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovali Ing. Martina Heisigová,  Ing. Martin Dostál

15/22    Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok     2013

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Petra Vlčová

16/22 Realizace investičních akcí v roce 2013  

            písemně předkládá p. Daniel Žídek

            zpracovala Ing. Jana Onderková

17/22    Dotace ostatní

            písemně předkládá  prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

                        zpracoval Ing. Miroslav Drössler

18/22    Dobrovolný svazek obcí Opavsko – vstup Statutárního města Opavy

            písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

19/22    Možnosti regulace hazardu

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

20/22    OZV č. X/2014, o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her zakázáno a o        stanovení míst provozu sázkových her

            písemně předkládá Ing. Pavla Brady

            zpracovala Mgr. Renáta Mrákotová

21/22    Dodatek ke Smlouvě o úvěru k financování kanalizace v Opavě - Malé Hoštice

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracoval Ing. Miroslav Drössler

22/22    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

            -   Zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 02. 12. 2013

                do  26. 02. 2014

              -  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 13. 12. 2013
     do 07. 03. 2014

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

23/22    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 04. 12. 2013 

 písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

            zpracovala pí Renata Zahradníková

24/22    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

            písemně předkládá prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

            zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

25/22    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

 

26/22    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 22. ZASEDÁNÍ ZMO DNE  10. 03. 2014

1. Úvod 

  1/22    Zahájení

  2/22    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/22    Schválení programu ZMO

  8/22    Likvidace společnosti Pila Hrabství, s.r.o. „v likvidaci“

2. Odbor finanční a rozpočtový

17/22    Dotace ostatní 

21/22    Dodatek ke Smlouvě o úvěru k financování kanalizace v Opavě - Malé Hoštice

3. Odbor přípravy a realizace investic

16/22    Realizace investičních akcí v roce 2013  

4. Odbor sociálních věcí

12/22    Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy

             na období 2014 - 2016

13/22    Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

5.  Odbor školství

10/22    Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2014/2015

6.  Odbor majetku města 

 4/22    Majetkové záležitosti města – garážiště a pozemky pod garážemi

  5/22    Majetkové záležitosti města – prodej pozemků s posouzením majetkové komise

  6/22               Majetkové záležitosti

  9/22    Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování    věcného břemene

7.  Právní předpisy obce - OZV 

19/22    Možnosti regulace hazardu

20/22    OZV č. X/2014, o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her zakázáno a o            stanovení míst provozu sázkových her

8.  Odbor rozvoje města a strategického plánování 

14/22                Dohoda o plné moci k zastupování zmocnitele při vyvlastňovacím řízení pro stavební objekt „C 452 VO prodloužené ulice Mostní a přeložky silnice III/01129“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“

15/22    Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok            2013

9  Kancelář tajemníka

  7/22    Granty 2014 – vyhodnocení

11/22    Navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

22/22    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

            -   Zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 02. 12. 2013

                do  26. 02. 2014

              -  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 13. 12. 2013
     do 07. 03. 2014

23/22    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 04. 12. 2013 

24/22    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

     10.   Ostatní

18/22    Dobrovolný svazek obcí Opavsko – vstup Statutárního města Opavy

25/22    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

26/22    Závěr