3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 26. ledna 2015

Upraveno: 03.12.2019

V Opavě dne 15.1.2015

P O Z V Á N K A

Svolávám podle  § 92 odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

na  pondělí dne 26. ledna 2015 v 15.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Bc. Martin Víteček   v.r.

primátor

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 26. ledna 2015 v 15.00 hodin

1/3       Zahájení

2/3       Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/3       Schválení programu ZMO

4/3       Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO

na rok 2015

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Mgr. Judita Kachlová, Mgr. Lucie Rybová

5/3       Změna schváleného rozpočtu na rok 2015

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

6/3       Schválení dotačních smluv – přímá podpora z rozpočtu SMO

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

7/3       Městský dopravní podnik Opava a.s. – změna stanov společnosti a delegování nových zástupců města

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

8/3       Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

 -  zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období  od 01. 12. 2014 

    do 14. 01. 2015 

 -  zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy  od 12. 12. 2014 

    do 23. 01. 2015 

písemně předkládá Bc. Martin Víteček

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

9/3       Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období od 04. 12. 2014

 písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovala pí Renata Zahradníková

10/3      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

             písemně předkládá Bc. Martin Víteček

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

11/3      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

 

12/3      Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 3. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 26. 01. 2015

1. část 

  1/3     Zahájení

  2/3     Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/3     Schválení programu ZMO

2. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

4/3       Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO

na rok 2015

3. část

primátor města – Bc. Martin Víteček 

 5/3     Změna schváleného rozpočtu na rok 2015

  6/3     Schválení dotačních smluv – přímá podpora z rozpočtu SMO

  7/3     Městský dopravní podnik Opava a.s. – změna stanov společnosti a delegování nových zástupců města

  8/3     Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích

  9/3     Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 04. 12. 2014        

10/3      Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

4. část

11/3      Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

12/3      Závěr