21. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, 20. února  2017

Upraveno: 04.12.2019

P O Z V Á N K A

 

 

Svolávám podle  § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

21. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  

  na  pondělí dne 20. února r2017 v 9.00 hodin

do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě 

Ing. Radim Křupala  v.r.

primátor                                                                   

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Program

21. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, konaného dne 20. února 2017

1/21      Zahájení

2/21      Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

3/21      Schválení programu ZMO

4/21      Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky města Opavy 2017 – 2021

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Ing. Andrea Štenclová,  Bc. Dagmar Polášková           

5/21      Obecně závazná vyhláška č. x/2017, o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných SMO

            písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, Mgr. Renáta Mrákotová          

6/21      Zřízení Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace a Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace a schválení jejich zřizovacích listin   písemně předkládá p. Josef Stiborský

            zpracovala Ing. Andrea Štenclová

7/21      Obecně závazná vyhláška č. x/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovaly Mgr. Renáta Mrákotová, Mgr. Jana Foltysová

8/21      Realizace investičních akcí v roce 2016

             písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

             zpracovala Ing. Jana Onderková

9/21      Majetkové záležitosti

             písemně předkládá Ing. Martin Víteček

zpracovali Mgr. Bc. Pavel Vltavský, Ing. Radka Honková, pí Taťána Tomšíková,

Bc. Dalibor Majdanics

10/21    Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních

 a souvisejících služeb na rok 2017

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková

11/21    Koncepce pobytových sociálních služeb pro seniory na území SMO

písemně předkládá p. Josef Stiborský

zpracovaly Bc. Iva Paletová, Mgr. Monika Macháčová, Mgr. Monika Svrčková  

12/21    Výstupy z Fóra Zdravého města 2016

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

            zpracovaly Ing. Martina Heisigová, Mgr. Barbora Bendíková

13/21    Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

14/21    Zrušení Dobrovolného svazku obcí Opavsko

písemně předkládá Mgr. Dalibor Halátek

zpracovala Mgr. Jana Foltysová

15/21    Dotace ostatní

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

16/21    Dotační programy – schválení smluv

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovaly Ing. Andrea Štenclová, Mgr. Jana Foltysová

17/21    Schválení smluv

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracoval Ing. Miroslav Drössler

18/21    Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru

písemně předkládá Ing. Radim Křupala

zpracovali Ing. Miroslav Drössler, Ing. Lenka Grigarová

19/21    Dotační program SPORT 2017 – vyhodnocení

            písemně předkládá Ing. Martin Víteček

            zpracovali pí Renata Zahradníková, p. Martin Koky

20/21    Změny v ostatních orgánech společností ve vlastnictví Statutárního města Opava

            písemně předkládá Ing. Radim Křupala

            zpracovala pí Renata Zahradníková

21/21    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 30. 11. 2016 do 9. 2. 2017

  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 9. 12. 2016 do 17. 2. 2017

    písemně předkládá Ing. Radim Křupala

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

22/21    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 1. 12. 2016

písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis

             zpracovala pí Renata Zahradníková

23/21    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

             písemně předkládá Ing. Radim Křupala 

             zpracovali JUDr. Tomáš Elis, pí Renata Zahradníková

24/21    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

zpracovala pí Renata Zahradníková

25/21    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

zpracovala pí Renata Zahradníková

26/21    Závěr

NÁVRH POSTUPU PROJEDNÁVÁNÍ MATERIÁLŮ 21. ZASEDÁNÍ ZMO DNE 20. ÚNORA 2017

1. část 

  1/21    Zahájení

  2/21    Volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

  3/21    Schválení programu ZMO

2. část

primátor města – Ing. Radim Křupala - I. část

  7/21    Obecně závazná vyhláška č. x/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

15/21    Dotace ostatní

16/21    Dotační programy – schválení smluv

17/21    Schválení smluv

18/21    Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru

20/21    Změny v ostatních orgánech společností ve vlastnictví Statutárního města Opava

3. část

1. náměstek primátora Ing. Martin Víteček 

  9/21    Majetkové záležitosti

19/21    Dotační program SPORT 2017 – vyhodnocení

4. část

náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek

  8/21    Realizace investičních akcí v roce 2016

12/21    Výstupy z Fóra Zdravého města 2016

14/21    Zrušení Dobrovolného svazku obcí Opavsko

5. část

náměstek primátora p. Josef Stiborský 

  4/21    Koncepce prevence kriminality a protidrogové politiky města Opavy 2017 – 2021

  5/21    Obecně závazná vyhláška č. x/2017, o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných SMO

  6/21    Zřízení Mateřské školy Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace a Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace a schválení jejich zřizovacích listin

10/21    Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních

a souvisejících služeb na rok 2017

11/21    Koncepce pobytových sociálních služeb pro seniory na území SMO

6. část

primátor města – Ing. Radim Křupala - II. část

13/21    Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy

21/21    Zpráva o činnosti orgánů města dle § 5 odst. 2 zákona o obcích a orgánů ZMO dle § 117 odst. 1 zákona o obcích:

  • zpráva o činnosti Rady statutárního města Opavy za období od 30. 11. 2016 do 9. 2. 2017

  • zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva statutárního města Opavy od 9. 12. 2016 do 17. 2. 2017

23/21    Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO

7. část – Ostatní

22/21    Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města za období

od 1. 12. 2016

24/21    Dotazy, připomínky a podněty členů ZMO

25/21    Dotazy, připomínky a podněty občanů města

26/21    Závěr

  V době od 12.00 do 13.00 hodin – polední přestávka

            25/21   Dotazy, připomínky a podněty občanů města (od 13.00 hodin do 13.30 hodin)