Digitální karta dílny (servisu)

Vydání paměťové karty dílny pro digitální tachograf

Paměťová karta dílny (též karta servisu), slouží pouze pro potřeby osoby autorizované příslušnými orgány a je určena k provádění montáží, oprav a seřizování digitálních tachografů.


 Ke kartě je přidělen PIN (jedná se o personalizovanou kartu).

Držitel karty je oprávněn vlastnit a používat kartu, která:

 • je pouze jedna na jedno pověřené pracoviště
 • je vydána na jeho jméno
 • není vadná 
 • nevypršela její platnost
 • nebyla nahlášena jako ztracená nebo odcizená

Zároveň držitel nesmí vlastnit paměťovou kartu podniku (dle prováděcího Nařízení Komise (EU) č. 2016/799)

Karta se vydává nejdéle na dobu 1 roku a musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu mechanickému či tepelnému poškození (např. ve vhodném pouzdru).

Žadatel o kartu

 • fyzická nebo právnická osoba, která montáže, opravy a seřizování digitálních tachografů provádí
 • je držitelem "Certifikátu" nebo "Osvědčení" vydaného Českým metrologickým institutem (podle zvláštního právního předpisu)

document.png Co s sebou na úřad?

 • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • úředně ověřenou plnou moc servisu (servisní dílny) pro žadatele - zplnomocnění servisu pro držitele karty
 • kopii platného "Certifikátu" nebo "Osvědčení" k ověřování digitálních tachografů vydaného Českým metrologickým institutem.

 
Poškození, nefunkčnost karty

 • Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je držitel karty povinen do 10 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty (náhrada karty).
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. 

Ztráta a odcizení karty 

 • Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je držitel karty povinen požádat o zneplatnění karty do 10 dnů ode dne, kdy k události došlo, a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty (náhrada karty).
 • Žádost je nutno doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty.
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá náhradní kartu do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. 

Změny údajů v kartě

 • Držitel karty je dále povinen písemně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů v kartě zapisovaných, a to do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn. 
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 15 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.    

Obnovení karty

 • Jak postupovat, je-li třeba stávající kartu (na základě uplynutí doby platnosti) obnovit?
 • Pokud je třeba stávající kartu obnovit, je její držitel povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o obnovu karty.   

Reklamace karty

 • V případě, že bude karta vyrobena nekvalitně (s jakoukoliv vadou), je nutné obrátit se s reklamací na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který kartu vydal, a zde vyplnit reklamační protokol.
 • Tento úřad označí reklamovanou vadu a zařídí, aby byla reklamace vyřízena správným postupem. Na požádání vydá potvrzení o převzetí karty k reklamačnímu řízení.

Odevzdání karty (pozbytí oprávnění k činnosti)

 • Jestliže držitel karty pozbyl oprávnění k výkonu autorizované činnosti (podle zvláštního právního předpisu), je povinen ji odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o pozbytí autorizace na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.


Držitel karty musí nakládat s vydanou kartou tak, aby nedošlo k jejímu padělání nebo ničení zaznamenávaných a uchovávaných údajů na kartě i na záznamovém zařízení, nesmí poskytnout tuto kartu ostatním osobám, ani jim sdělovat PIN.
Je zodpovědný za jakékoliv zneužití karty.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

 

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

 553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

 

Kartu podniku vydá úřad do 15 pracovních dnů od podání žádosti

krizek.png Správní poplatek za vyřízení žádosti činí 700 Kč. 

 

Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.


  paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 a prováděcí Nařízení Komise (EU) č.2016/799.
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů