Mateřská škola Opava 17. listopadu

Základní informace

Adresa:17. listopadu 6, 747 06 Opava

Telefon: 553 821 498

E-mail: msvanickova@seznam.cz

Webové stránky:  www.msopava.cz/ms-17-listopadu

Ředitelka: Lenka Radová

Zástupkyně ředitelky: Lenka Petrásková

Provoz:  6:15 až 16:30

Informace o škole:

Mateřská škola Opava 17.listopadu - škola s vlastní saunou, která poskytuje zdravotně oslabeným dětem nadstandardní péči.

Prioritou v naší MŠ je hra - důležitý je citlivý vztah k dítěti, vstřícná partnerská komunikace. Výchovu směřujeme tak, aby se dítě cítilo v MŠ dobře, aby se učilo chápat a plně prožívat svět kolem sebe. Upřednostňujeme osobnostně orientovaný model předškolní výchovy.

Výchovně vzdělávací práci obohacují pedagogické pracovnice o alternativní prvky, zařazují prvky projektu "Začít spolu". Plánování výchovně vzdělávací činnosti se řídí současnými trendy v předškolní výchově.

Školní vzdělávací program, který je zpracován podle rámcového programu má název "Svět poznání - svět kouzelných korálků".

Největší důraz je kladen na kontakt s rodičem, otevřenost školy. K prohloubení spolupráce využíváme všech společných akcí, svátečních a významných dnů školy.

Základní informace:

Škola má 6 tříd a vlastní novou saunu.Třídy jsou umístěné ve 3 budovách, mají vlastní vchod , šatnu, sociální zázemí a prostorné,velmi prosvětlené třídy a herny. U každé třídy je také výdejna stravy, která splňuje normy evropské unie. Ve 2 třídách nabízíme nadstandardní péči dětem zdravotně -oslabeným dětem, které trpí

opakovanými záněty horních a dolních cest dýchacích a dětem,které mají sklon k astmatickým záchvatům a alergiím. Nyní je ve škole 145 dětí.

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku - předškolní třídy v ostatních třídách jsou děti smíšené. Třídy jsou pojmenované podle pohádkových bytostí (motýl Emanuel, víla Amálka, Večerníček, Rákosníček, Maková panenka, Beruška).

Zahrada:

Škola má rozsáhlou zahradu plnou vzrostlé zeleně v klidném a čistém prostředí dostatečně vzdálenou od komunikace. Prošla rozsáhlou rekonstrukcí, je nově vybavena dřevěnými průlezkami, houpačkami a domečkem, každá třída má své pískoviště s pergolou a krycí plachtou. Chodníky jsou postupně opravovány zámkovou dlažbou, opravené terasy poskytují dětem v době příznivého počasí dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu již od ranních hodin.

Vnitřní vybavení:

Ve škole dochází k postupné renovaci jednotlivých tříd a šaten novým nábytkem. Děti tak mají možnost volného přístupu k hračkám a pomůckám.Tvořivým přístupem učitelek vznikají ve třídách centra aktivit, které odpovídají novým trendům předškolní výchovy. Všechny prostory MŠ jsou velmi hezky vyzdobené dětskými pracemi a pracemi učitelek. Celkově třídy působí velmi esteticky, vesele, děti do nich chodí rády. Rovněž kvalitních hraček a pomůcek má škola dostatek. V posledních dvou letech došlo na škole k rozsáhlé rekonstrukci výdejen stravy, sociálního zázemí a venkovních teras pro hry dětí venku-na vše přispěl MMO finanční částkou mimo rozpočet školy.

V září 2007 byly zateplené a nově opravené střechy všech budov, také z rozpočtu MMO.

Specifické zaměření školy a tříd:

Naše MŠ nabízí rodičům nadstandardní péči pro děti zdravotně oslabené- děti, které jsou častěji náchylné k onemocnění horních a dolních cest dýchacích a dětí, které mají sklon k astmatickým záchvatům. Ve 2 speciálních třídách posilují učitelky u dětí obranyschopnost organismu pravidelným cvičením procvičováním správných dýchacích návyků formou bublání, pomocí foukadel a hrou na zobcovou flétnu.

Dále zajišťujeme pro zdravotně oslabené děti pravidelné inhalace a saunování 1x týdně v nově vybudované moderní sauně.

Podařilo se nám propojit všechny složky ozdravného programu s novou koncepcí vzdělávání tak, abychom děti nepřetěžovali. Prvořadým úkolem učitelek je zajistit dětem spokojenost a pocit bezpečí, úzce spolupracujeme se všemi rodiči a dětskou lékařkou.

V rámci ozdravného programu vštěpujeme dětem, jak pečovat o své zdraví a jak ho chránit. Třídy s tímto programem se jmenují : Rákosníček a Večerníček.

Do třídy Víly Amálky chodí 3 - 5 leté děti. Svým programem navazujeme na zkušenosti ze třídy nejmladších dětí. Využíváme a pokračujeme v prohlubování získaných dovedností a poznatků,rozšiřujeme vědomosti dětí o světě kolem nás.

Program dětí, které navštěvují třídu Motýla Emanuela a Makové panenky je zaměřený na přípravu dětí s odloženou školní docházkou a na vstup dětí do ZŠ. Celoroční projekt „Motýlí kouzelné čarování“ vede děti k samostatnému rozhodování při výběru nabídnutých činností, které jsou různorodé a pestré. Po celý rok se děti zaměřují na prožitkové učení, které bude směřovat k upevnění zájmu o nové poznatky. Do třídy Beruška chodí nejmenší děti, některé z nich jsou mladší 3 let.

Spolupráce s MŠ z Ratiboře v Polsku:

Spolupráce je velmi intenzivní, vzájemně se navštěvují nejen pedagogické pracovnice obou škol, ale také děti. K velmi hezkým akcím patřilo společné setkání obou MŠ v ZOO v Ostravě, kde jsme si společně s dětmi z Ratiboře prohlédli ZOO, posvačili, předali dárečky a pohráli si na dětském hřišti.

Sauna:

Sauna je finský výraz pro starobylou lázeň severských zemí. Vyznačuje se horkým a suchým vzduchem. Pravidelné saunování představuje nejvhodnější formu otužování a zvyšování odolnosti dětí. V naší MŠ využívají saunu děti všech 6 tříd, tedy i ty, které nedochází do speciálních tříd.

Jak se vlastně děti budou saunovat?

Děti se svléknou /učitelky mají plavky/, společně se osprchují teplou vodou. Po osprchování se osuší a jdou do potní místnosti /sauny/, kde setrvají 8-10 minut. Děti si sednou na osušky, horko snášejí velice dobře, protože si vyprávějí pohádky, dávají si hádanky apod.. Jakmile je dětem dost horko /děti si řeknou samy/ vyjdou ze sauny ven, ochlazují se v bazénku se studenou vodou, v zimě i ve sněhu. Proces pocení a ochlazování opakují 3x. Při posledním ochlazováním se děti již jen krátce osprchují vlažnou vodou, osuší se, obléknou a odcházejí do svých tříd. Po saunování se pijí bylinné čaje, které nahrazují ztrátu vody a soli, jež vznikla pocením. Děti chvíli odpočívají, poslouchají pohádky, učitelka jim vysuší vlasy a zaměstná je klidnou činností ve třídě. Saunování má význam jen tehdy, provádí-li se soustavně a pravidelně

Stravování:

Nyní i my jídlo dovážíme ze Školní jídelny Otická, výdej stravy je ošetřen správnými hygienickými postupy a teplotami - tu zajišťují krásné nerezové vozíky vyrobené k tomuto účelu. Jídlo tak neztrácí na chuti ani kvalitě. Školní stravování se řídí vyhláškou o školním stravování, která vyšla ve sbírce zákonů Č. 48/1993 Sb. a hygienickou vyhláškou č. 137/2004 Sb. Strava je připravována podle receptur ministerstva školství a řídí se výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin. Uplatňujeme pitný režim v průběhu celého dne – po sauně i při pobytu na školní zahradě.

Nadstandardní aktivity školy:

Standardní program školy je doplněn o práci v zájmových aktivitách:

 • aktivity výtvarné a pracovní výchovy-seznamování s různou technikou a materiálem
 • hra na flétnu "Veselé pískání, zdravé dýchání" - nácvik správného dýchání
 • dramatika
 • angličtina hrou

V zájmových aktivitách je využita profesní orientace učitelek a jsou bezplatné.

Z placených aktivit mohou děti navštěvovat:
 • plavání
 • gymnastiku pí ing. Špičkové
 • logopedii
Sváteční a významné dny v MŠ:

Akce pro děti jsou plánované dle ročního období, svátků a významných dnů.

K nejzajímavějším akcím pro rodiče a dětí patří:
 • Dny otevřených dveří k ročním obdobím a svátkům
 • Drakiáda-ve spolupráci se SRPŠ
 • Radostné vánoční odpoledne u stromečku
 • Výstavka rodičů a dětí - téma "Betlémská hvězda"
 • Společenský ples pro rodiče.
 • Karneval.
 • Prezentace jednotlivých kroužků
 • Besídka ke "Dni matek"
 • Velká zahradní slavnost s opékáním a hudbou
 • Rozloučení se školáky