Mateřská škola Opava 17. listopadu

Základní informace

Adresa:17. listopadu 6, 747 06 Opava

Telefon: 553 821 498

E-mail: msvanickova@seznam.cz

Webové stránky:  www.msopava.cz/ms-17-listopadu

Ředitelka: Lenka Radová

Zástupkyně ředitelky: Lenka Petrásková

Provoz:  6:00 až 17:00

Informace o škole:

Mateřská škola Opava 17.listopadu - škola s vlastní saunou, která poskytuje zdravotně oslabeným dětem nadstandardní péči.

Prioritou v naší MŠ je hra - důležitý je citlivý vztah k dítěti, vstřícná partnerská komunikace. Výchovu směřujeme tak, aby se dítě cítilo v MŠ dobře, aby se učilo chápat a plně prožívat svět kolem sebe. Upřednostňujeme osobnostně orientovaný model předškolní výchovy.

Výchovně vzdělávací práci obohacují pedagogické pracovnice o alternativní prvky, zařazují prvky projektu "Začít spolu". Plánování výchovně vzdělávací činnosti se řídí současnými trendy v předškolní výchově.

Školní vzdělávací program, který je zpracován podle rámcového programu má název "Svět poznání - svět kouzelných korálků".

Největší důraz je kladen na kontakt s rodičem, otevřenost školy. K prohloubení spolupráce využíváme všech společných akcí, svátečních a významných dnů školy.

Základní informace:

Škola má 7 tříd a vlastní novou saunu. Třídy jsou umístěné ve 4 budovách, mají vlastní vchod , šatnu, sociální zázemí a prostorné, velmi prosvětlené třídy a herny. U každé třídy je také výdejna stravy, která splňuje normy evropské unie. Ve 2 třídách nabízíme nadstandardní péči dětem zdravotně -oslabeným dětem, které trpí

opakovanými záněty horních a dolních cest dýchacích a dětem, které mají sklon k astmatickým záchvatům a alergiím. 

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku - předškolní třídy v ostatních třídách jsou děti smíšené. Třídy jsou pojmenované podle pohádkových bytostí (motýl Emanuel, víla Amálka, Večerníček, Rákosníček, Maková panenka, Beruška).

Od 1. 9. 2021 je v mateřské zřízena třída pouze pro děti dvouleté, třída je plně vybavena a přizpůsobena potřebám dětí mladších tří let. 

Zahrada:

Škola má rozsáhlou zahradu plnou vzrostlé zeleně v klidném a čistém prostředí dostatečně vzdálenou od komunikace. Prošla rozsáhlou rekonstrukcí, je nově vybavena dřevěnými průlezkami, houpačkami a domečkem, každá třída má své pískoviště s pergolou a krycí plachtou. Chodníky jsou postupně opravovány zámkovou dlažbou, opravené terasy poskytují dětem v době příznivého počasí dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu již od ranních hodin.

Vnitřní vybavení:

Ve škole dochází k postupné renovaci jednotlivých tříd a šaten novým nábytkem. Děti tak mají možnost volného přístupu k hračkám a pomůckám. Tvořivým přístupem učitelek vznikají ve třídách centra aktivit, které odpovídají novým trendům předškolní výchovy. Všechny prostory MŠ jsou velmi hezky vyzdobené dětskými pracemi a pracemi učitelek. Celkově třídy působí velmi esteticky, vesele, děti do nich chodí rády. Rovněž kvalitních hraček a pomůcek má škola dostatek. V posledních dvou letech došlo na škole k rozsáhlé rekonstrukci výdejen stravy, sociálního zázemí a venkovních teras pro hry dětí venku-na vše přispěl MMO finanční částkou mimo rozpočet školy.

V září 2007 byly zateplené a nově opravené střechy všech budov, také z rozpočtu MMO.

Specifické zaměření školy a tříd:

Naše MŠ nabízí rodičům nadstandardní péči pro děti zdravotně oslabené- děti, které jsou častěji náchylné k onemocnění horních a dolních cest dýchacích a dětí, které mají sklon k astmatickým záchvatům. Ve 2 speciálních třídách posilují učitelky u dětí obranyschopnost organismu pravidelným cvičením procvičováním správných dýchacích návyků formou bublání, pomocí foukadel a hrou na zobcovou flétnu.

Dále zajišťujeme pro zdravotně oslabené děti pravidelné inhalace a saunování 1x týdně v nově vybudované moderní sauně.

Podařilo se nám propojit všechny složky ozdravného programu s novou koncepcí vzdělávání tak, abychom děti nepřetěžovali. Prvořadým úkolem učitelek je zajistit dětem spokojenost a pocit bezpečí, úzce spolupracujeme se všemi rodiči a dětskou lékařkou.

V rámci ozdravného programu vštěpujeme dětem, jak pečovat o své zdraví a jak ho chránit. Třídy s tímto programem se jmenují : Rákosníček a Večerníček.

Do třídy Víly Amálky chodí 3 - 5 leté děti. Svým programem navazujeme na zkušenosti ze třídy nejmladších dětí. Využíváme a pokračujeme v prohlubování získaných dovedností a poznatků, rozšiřujeme vědomosti dětí o světě kolem nás.

Program dětí, které navštěvují třídu Motýla Emanuela a Makové panenky je zaměřený na přípravu dětí s odloženou školní docházkou a na vstup dětí do ZŠ. Celoroční projekt „Motýlí kouzelné čarování“ vede děti k samostatnému rozhodování při výběru nabídnutých činností, které jsou různorodé a pestré. Po celý rok se děti zaměřují na prožitkové učení, které bude směřovat k upevnění zájmu o nové poznatky. Do třídy Beruška chodí nejmenší děti, některé z nich jsou mladší 3 let.

Spolupráce s MŠ z Ratiboře v Polsku:

Spolupráce je velmi intenzivní, vzájemně se navštěvují nejen pedagogické pracovnice obou škol, ale také děti. K velmi hezkým akcím patřilo společné setkání obou MŠ v ZOO v Ostravě, kde jsme si společně s dětmi z Ratiboře prohlédli ZOO, posvačili, předali dárečky a pohráli si na dětském hřišti.

Sauna:

Sauna je finský výraz pro starobylou lázeň severských zemí. Vyznačuje se horkým a suchým vzduchem. Pravidelné saunování představuje nejvhodnější formu otužování a zvyšování odolnosti dětí. V naší MŠ využívají saunu děti všech 6 tříd, tedy i ty, které nedochází do speciálních tříd.

Jak se vlastně děti budou saunovat?

Děti se svléknou /učitelky mají plavky/, společně se osprchují teplou vodou. Po osprchování se osuší a jdou do potní místnosti /sauny/, kde setrvají 8-10 minut. Děti si sednou na osušky, horko snášejí velice dobře, protože si vyprávějí pohádky, dávají si hádanky apod.. Jakmile je dětem dost horko /děti si řeknou samy/ vyjdou ze sauny ven, ochlazují se v bazénku se studenou vodou, v zimě i ve sněhu. Proces pocení a ochlazování opakují 3x. Při posledním ochlazováním se děti již jen krátce osprchují vlažnou vodou, osuší se, obléknou a odcházejí do svých tříd. Po saunování se pijí bylinné čaje, které nahrazují ztrátu vody a soli, jež vznikla pocením. Děti chvíli odpočívají, poslouchají pohádky, učitelka jim vysuší vlasy a zaměstná je klidnou činností ve třídě. Saunování má význam jen tehdy, provádí-li se soustavně a pravidelně

Stravování:

Nyní i my jídlo dovážíme ze Školní jídelny Otická, výdej stravy je ošetřen správnými hygienickými postupy a teplotami - tu zajišťují krásné nerezové vozíky vyrobené k tomuto účelu. Jídlo tak neztrácí na chuti ani kvalitě. Školní stravování se řídí vyhláškou o školním stravování, která vyšla ve sbírce zákonů Č. 48/1993 Sb. a hygienickou vyhláškou č. 137/2004 Sb. Strava je připravována podle receptur ministerstva školství a řídí se výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin. Uplatňujeme pitný režim v průběhu celého dne – po sauně i při pobytu na školní zahradě.

Nadstandardní aktivity školy:

Standardní program školy je doplněn o práci v zájmových aktivitách:

 • aktivity výtvarné a pracovní výchovy-seznamování s různou technikou a materiálem
 • hra na flétnu "Veselé pískání, zdravé dýchání" - nácvik správného dýchání
 • dramatika
 • angličtina hrou
 • výtvarný a rukodělný kroužek ŠIKULOVÉ

V zájmových aktivitách je využita profesní orientace učitelek a jsou bezplatné.

Z placených aktivit mohou děti navštěvovat:
 • plavání
 • gymnastiku pí Špičkové
 • bruslení
 • logopedii
 • návštěva solné jeskyně
Sváteční a významné dny v MŠ:

Akce pro děti jsou plánované dle ročního období, svátků a významných dnů.

Akce mateřské školy:
 • Navštěvujeme pravidelně Knihovnu Petra Bezruče a její odloučená pracoviště
 • Vytváříme plán návštěv divadla Smíšek, které pořádá představení v naší MŠ
 • Organizujeme návštěvy divadel (Slezské divadlo Opava, Loutkové divadlo Opava) a kin (kino Mír, kino Cinestar)
 • Pravidelně navštěvujeme různé výstavy, muzea a expozice (Slezské zemské muzeum, Dům umění)
 • Tvoříme pro děti různé námětové dílny ke svátkům, tradicím, významným dnům (halloween, Mikulášská nadílka, svátek svatého Martina, Vánoce ve školce, karneval, velikonoce, ...)
 • Organizujeme různé ukázkové hodiny (Sokolníci, ...)
 • Pořádáme výlety mimo Opavu (planetárium, Svět techniky, ...)
 • Během školního roku organizujeme různé akce pro rodiče s dětmi (lampionový průvod, dílničky s rodiči, besídky ke Dni matek, zahradní slavnost s rozloučením s předškoláky, ...)
 • Zařazujeme do výuky programy pro prevenci patologických jevů (spolupráce s Městskou policií Opava)
 • Spolupracujeme se Základní školou Opava, Kylešovice - U hřiště a se Základní školou Boženy Němcové, Opava
 • Zařazujeme do výuky dětí programy, jako Sférické divadlo, pojízdné planetárium, programy Střediska volného času Opava
 • Organizujeme výlety do přírody (Stříbrné jezero, Panský mlýn, Areál Dobré pohody, ...).