Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Olomoucká 305/88, Opava, 746 01
Telefon
553 695 179; 606 091 276
Popis
Služba následné péče je pobytovou sociální službou s přímou návazností na lůžkovou péči, která podporuje osoby s chronickým duševním onemocněním v přirozeném, plynulém a bezpečném přechodu ze zdravotnického lůžka do běžného života. Služba je určena osobám ve věku od 18 do 64 let, které absolvovaly lůžkovou péči v Psychiatrické nemocnici v Opavě, osobám s místní příslušností k Moravskoslezskému, Olomouckému, Zlínskému, Jihomoravskému a Pardubickému kraji. Služba propojuje sociální a zdravotní systém a je vybudována v obytném domě, kde mají uživatelé k dispozici 2 bytové jednotky. Ke společným aktivitám, nácviku praktických dovedností a skupinových setkání klienti využívají třetí byt, kde se zároveň nachází i zázemí personálu. Podpora je přizpůsobena individuálním možnostem a osobnímu potenciálu každého klienta. Hlavním cílem je začlenění duševně nemocných do běžného života, prevence relapsu nemoci a plynulé dokončení procesu uzdravení započatého během předchozí ústavní léčby.
Adresa
Ústavní 91/7, Praha 8, 181 00
Telefon
606 021 021
Popis
Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny, a také pedagogům z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká dětí, dospívajících a mladých dospělých.
Adresa
Liptovská 21, Opava, 747 06
Telefon
553 734 109; 736 512 621
Popis
Cílem činnosti sdružení je koordinace postupů členských organizací při uplatňování rovnoprávného postavení zdravotně postižených občanů ve společnosti, zabezpečování aktivit vedoucím ke smysluplnému vyplnění volného času, zvýšení informovanosti, osvěty a aktivizace osob se zdravotním postižením a seniorů.
Adresa
Rolnická 1550/24, Opava, 747 05
Telefon
553 730 060
Kontaktní osoba
Ing. Radim Křupala
Popis
Seniorcentrum Opava nabízí terénní pečovatelskou službu v domácnostech seniorů, která je poskytována denně, v době od 7.00 do 19.00 hodin. V rámci pečovatelské služby je zajišťována pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Dle domluvy je možno dohodnout i fakultativní činnosti (doprovod, převoz, venčení psa apod.), přičemž další činností je celotýdenní rozvoz obědů do domácností seniorů.
Adresa
Rolnická 1550/24, Opava-Kateřinky, 747 05
Telefon
553 730 060
Popis
Seniorcentrum, příspěvková organizace statutárního města Opavy, poskytuje bydlení seniorům formou pronájmu bytů v následujících objektech: Penzion I – Rolnická 24, Penzion II – Rolnická 29, Penzion III – Rolnická 9. Kromě ubytování nabízí pečovatelskou službu, rozvoz obědů pro seniory po Opavě a k dispozici je rovněž pobytová sociální služba domov pro seniory.
Adresa
Rolnická 1550/24, Opava-Kateřinky, 747 05
Telefon
553 730 056
Popis
Zřizovatelem domova je statutární město Opava. Domov je určen seniorům nad 65 let věku, zejména s vysokým stupněm závislosti na péči druhé osoby s vysokou mírou podpory. Péče v domově je dalším stupněm pomoci, kdy již nestačí výkon pečovatelské terénní služby v domácnostech seniorů, kterou organizace zajišťuje. Při podání žádosti do domova je vyhodnocena sociální situace žadatele v rámci sociálního šetření. V případě, že je možné jinými sociálními službami zajistit péči doma, jsou žadatelům a jejich rodinným příslušníkům odpovídající služby nabídnuty a zprostředkovány. domov@scopava.cz – sociální pracovnice
Adresa
Rolnická 1591/29, Opava-Kateřinky, 747 05
Telefon
770 138 187
Popis
Jedná se o kontaktní místo pro seniory, v rámci kterého je zprostředkováno základní a odborné poradenství, registrace do projektu Senior Pas, přístup k internetu, přednášky, besedy, občerstvení a sociální zázemí. Provozní doba je každý čtvrtek od 07.30 do 16.00 hodin.
Adresa
Mánesova 1684/7, Opava, 746 01
Telefon
553 711 803
Popis
Celoroční pobytová sociální služba je určena dětem, mládeži a dospělým lidem s těžkým mentálním a kombinovaným zdravotním postižením, kteří potřebují individuální, celodenní podporu a pomoc v každodenních činnostech spojených s péčí o svou osobu, o svou domácnost a s běžnými životními situacemi. Intenzita a frekvence podpory se v průběhu poskytování služby upravuje podle potřeb uživatelů s cílem podpořit jejich soběstačnost, aktivitu, vytvořit podnětné prostředí a zachovat důstojnost.
Adresa
Mánesova 1684/7, Opava, 746 01
Telefon
553 711 803
Popis
Chráněné bydlení v Opavě a Velkých Hošticích poskytuje dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením takovou podporu, jakou potřebují k tomu, aby mohli bydlet v běžných domácnostech, a dále je individuálně podporuje v rozhodování ve všech oblastech jejich života. Intenzita a frekvence podpory se v průběhu poskytování služby upravuje podle potřeb uživatelů s cílem podpořit jejich soběstačnost a aktivitu. Cílem služby je tedy poskytovat podporu, která směřuje k samostatnosti uživatelů, snižování jejich závislosti na sociální službě a připravuje je k přechodu do služby s nižší mírou podpory.
Adresa
Horní náměstí 132/47, Opava, 746 01
Telefon
553 756 175; 775 438 157
Popis
Služba je poskytována osobám s těžkým poškozením zraku, které se v důsledku svého postižení nacházejí v dlouhodobé krizové sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Těmto lidem je zprostředkováván kontakt se společenským prostředím v podobě kulturních a sportovních akcí, rehabilitačních a ozdravných pobytů, sociálně terapeutických činností (rozvoj manuální zručnosti, používání PC se speciálním SW, vzdělávací aktivity, aj.). Cílem aktivizačních služeb je vytvoření prostoru pro smysluplné využití volného času, podpora samostatnosti při řešení životních situací, začlenění do společnosti, navazování nových kontaktů a přátelství, zrušení izolace, zvyšování sebevědomí , aj.