Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Zeyerova 110/12, Ostrava, 702 00
Telefon
702 158 110
Kontaktní osoba
info@tichysvet.cz
Popis
Posláním služby odborného sociálního poradenství je podporovat osoby se sluchovým a kombinovaným postižením při řešení nepříznivých životních situací a hájit jejich práva. Služba je určena klientům bez omezení věku. 725 986 099 – pouze SMS
Adresa
Janská 785/2, Opava, 746 01
Telefon
950 142 530
Popis
Kontaktní pracoviště Opava, Janská 785/2, zajišťuje činnost následujících oddělení: Oddělení státní sociální podpory a pěstounské péče – rozhoduje a vyplácí dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné) a pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při ukončení pěstounské péče, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla); Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením – rozhoduje a vyplácí příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku) a rozhoduje o nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením; Oddělení hmotné nouze – rozhoduje a vyplácí dávky, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). Kontaktní pracoviště Opava, Bochenkova 2712/4, zajišťuje zprostředkování zaměstnání. Adresa: Bochenkova 2712/4, 746 01 Opava Telefon: 950 142 111
Adresa
Sušilova 1751/1, Opava, 746 01
Telefon
597 457 877; 777 111 613
Popis
Vesalius spol. s. r. o. – Domov Vesalius V domově pro osoby se zdravotním postižením Vesalius je poskytována pobytová sociální služba dospělým osobám starším 27 let se sníženou soběstačností, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého chronického onemocnění, tzn. dlouhodobého nebo trvalého, často nevyléčitelného, při kterém dochází ke změně organismu a je vyžadována nepřetržitá péče. Tyto osoby však nevyžadují speciální péči například z důvodu psychiatrického onemocnění, demence, závislosti na návykových látkách a podobně. Klienti v domově získají příležitost žít svůj život důstojně, pod kvalifikovaným dohledem a za pomoci multidisciplinárního týmu složeného z pečovatelek, zdravotních sester, lékaře, sociálního a aktivizačního pracovníka.
Adresa
Krnovská 68, Opava, 746 49
Telefon
553 707 111
Web
Adresa
Vančurova 1217/5, Opava, 746 01
Telefon
552 301 050
Popis
Domov poskytuje pobytovou sociální službu lidem starším 65 let, kteří v důsledku svého věku, nemoci a chronického postižení potřebují péči druhé osoby. Současně je služba určena těm seniorům, kteří nemají dostatek fyzických či psychických sil na to, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo terénních služeb. Posláním Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. je poskytovat vysoce kvalitní, profesionální služby pro seniory, kteří vyžadují 24 hodinovou péči druhé osoby, s cílem zajistit jim v co nejvyšší míře kvalitní prožití stáří a podporovat je tak, aby se cítili co nejvíce jako doma. socialni.pracovnice@vilavancurova.cz
Adresa
Vančurova 1217/5, Opava, 746 01
Telefon
552 301 050; 737 273 243
Popis
Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby starší 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a o které není možné pečovat v domácím prostředí z důvodu věku, následků plynoucích ze stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí či chronického duševního onemocnění. V domově jsou klienti podporováni prostřednictvím prvků biografického modelu péče, který napomáhá k udržení mentální pohody, jsou vnímány klientovy biologické, psychologické, sociální i duchovní potřeby. Posláním Domova se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s. je vytvoření podmínek, ve kterých se budou klienti cítit bezpečně a prostředí, které jim umožní prožít svůj život důstojně, a které jim pomůže zachovat vazby a vzpomínky na svůj domov, ve kterém žili. socialni.pracovnice@vilavancurova.cz
Adresa
Vančurova 1217/5, Opava, 746 01
Telefon
552 301 050; 737 273 243
Kontaktní osoba
Bc. Radka Podobová, DiS.
Popis
Odlehčovací služba poskytuje krátkodobou pobytovou sociální službu lidem starším 50 let se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečuje v domácím prostředí jiná osoba, která potřebuje v náročné péči o svého blízkého odpočinek (z důvodu dovolené, náhlé indispozice, plánované operace apod.). Organizace nabízí pobyt na maximálně 3 měsíce se zajištěním ubytování, stravy a 24 hodinové péče.
Adresa
Nám. Slezského odboje 361/3a, Opava, 746 01
Telefon
553 616 450; 739 343 403
Popis
Součástí školy jsou: přípravný stupeň pro děti předškolního věku se středním a vážnějším mentálním postižením, autismem nebo kombinovanými vadami; základní škola, která poskytuje vzdělání v rámci povinné školní docházky primárně žákům s mentálním postižením. Žáky školy jsou i dívky a chlapci s autismem a kombinovanými vadami; praktická škola jednoletá – střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům s autismem, kteří získali vzdělání na úrovni základní školy speciální nebo základní školy praktické; Speciálně pedagogické centrum SRDCE.
Adresa
Dostojevského 1669/12, Opava, 746 01
Telefon
553 610 775
Popis
Škola je určena žákům s tělesným postižením, se souběžným postižením více vadami a žákům s autismem, tzn. žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky, kteří přicházejí na základě doporučení školského poradenského zařízení. Škola je organizována jako devíti třídní se třemi odděleními školní družiny, disponuje školní jídelnou – výdejnou stravy a její součástí je rovněž plně vybavená rehabilitace, která žákům zajišťuje komplexní péči.
Adresa
Havlíčkova 520/1, Opava, 746 01
Telefon
553 622 904; 733 677 764
Popis
Jedná se o školu pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči, se sníženým počtem žáků ve třídách (4–14). Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum pro vady zraku a vady řeči.