Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Nákladní 390/24, Opava, 746 01
Telefon
553 712 984; 737 215 427
Popis
Posláním je poskytovat mužům bez přístřeší přenocování, hygienické zázemí, stravu, podmínky pro přípravu vlastní stravy a sociální poradenství. Služba nabízí individuální pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace a dává příležitost ke kvalitnějšímu životu. Cílovou skupinou noclehárny jsou fyzicky soběstační muži od 18 let věku, kteří se ocitli bez přístřeší. Cílem je snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici prostřednictvím noclehu, stravy a hygienického zázemí. V rámci služby je poskytnuto přenocování, polévka a chléb zdarma, dále jsou k dispozici podmínky pro osobní hygienu.
Adresa
Rybářská 484/86, Opava, 746 01
Telefon
553 712 984; 737 215 427
Popis
Posláním sociální služby noclehárna je poskytovat ambulantní službu ženám bez přístřeší, které mají potřebu přenocování, využití hygienického zázemí a zajištění jednoduché stravy. Služba dále nabízí individuální podporu a poskytování informací směřujících k řešení obtížné sociální situace, ve které se žena nachází. Poskytováním služby dochází rovněž ke snížení zdravotních rizik, která s sebou pobyt na ulici přináší. Cílovou skupinou noclehárny jsou ženy od 18 let věku, které se ocitly bez přístřeší, jsou fyzicky soběstačné (samostatně a bez pomoci další osoby zvládají každodenní činnosti – sebeobsluhu, oblékání, hygienu) a chtějí se aktivně podílet na řešení své nepříznivé situace. Cílem je zajistit uživatelkám bezpečné prostředí pro přečkání noci, možnost vykonání osobní hygieny a přístup k základním informacím pro řešení své nepříznivé sociální situace. Zařízení slouží ke snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici, prostřednictvím přespání na noclehárně. V rámci služby je poskytnuta polévka a chléb zdarma, k dispozici jsou podmínky pro osobní hygienu a dále je uživatelkám zprostředkována možnost vyprání osobního prádla. Noclehárna pro ženy má vyčleněn jeden pokoj s bezbariérovým přístupem, včetně sociálního zařízení.
Adresa
Nákladní 390/24, Opava, 746 01
Telefon
553 712 984; 737 215 427
Popis
Posláním sociální služby terénní programy je nabízet pomoc a podporu cílové skupině osob starším 18 let, které jsou bez přístřeší, žijí na ulici nebo na veřejném prostranství bez možnosti ubytování, jsou v krizi, vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit. V rámci terénní služby jsou uživatelé podporováni v hledání řešení jejich nepříznivé situace prostřednictvím následující pomoci a podpory: sociální poradenství, potravinová výpomoc, materiální výpomoc (poskytnutí oblečení a lůžkovin), zajištění praní a sušení prádla, zprostředkování kontaktu na ostatní služby a instituce, doprovodu aj.
Adresa
Jateční 7, Opava, 746 01
Telefon
723 391 163
Popis
Aktivity pro rodiče a děti od těhotenství do 6 let věku dítěte. Klub realizuje kurzy cvičení a plavání, poskytuje volné vstupy do herny a bazénu a organizuje akce pro děti během celého roku. Nově vznikla Dětská skupina, pro děti od 1 do 3 let, která je zaměřena na hlídání dětí.
Adresa
28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00
Telefon
597 489 207; 739 449 275
Web
Popis
Jedná se o sociální službu, jejímž posláním je činnost zaměřená na přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím. Služba intervenčního centra je nabízena a poskytována osobám ohroženým násilným chováním a osobám, které jsou svědky domácího násilí. V případech vykázání služba spolupracuje s Policií České republiky. www.domacinasili.cz
Adresa
U Trojice 1042/2, , Praha 5, 150 00
Telefon
116 006
Popis
Jedná se o bezplatnou celostátní telefonickou službu poskytující telefonickou krizovou pomoc pro oběti kriminality a domácího násilí. Na telefonní číslo můžou volat i lidé, kteří se stali svědkem domácího násilí, nebo přátelé osob, které domácí násilí podstupují a neví si rady. Linka respektuje anonymitu a diskrétnost osob, které se svěří se svým problémem.
Adresa
Olomoucká 74 (bývalý dům sester), Opava , 746 01
Telefon
721 858 044
Popis
Cílem centra je péče o osoby s duševní poruchou v jejich přirozeném prostředí, podpora v začlenění se do běžného života po ústavní léčbě a předcházení opakovaným hospitalizacím v případě zhoršení zdravotního stavu. Součástí centra je terénní multidisciplinární tým (spolupráce Psychiatrické nemocnice v Opavě a organizace FOKUS – Opava, z. s.) složený z psychiatra, psychologa, psychiatrické sestry a sociální pracovnice. Osobám s duševní nemocí je pomáháno s přechodem z hospitalizace do domácího prostředí, s komunikací s blízkými, sousedy, úřady apod. Dále je zajištěna pomoc při zvládání nemoci v běžném životě, péče o duševní a tělesné zdraví, řešení obtíží v oblasti péče o domácnost, hospodaření s penězi, vzdělávání, hledání volnočasových aktivit, včetně pomoci a podpory v krizových situacích. Péče a podpora je poskytována v pracovní dny od 7.00 do 15:30 hodin, a to pro klienty z diagnostického okruhu psychóz a depresí, se závažným stupněm postižení, kdy onemocnění trvá déle než 2 roky. Spádovou oblastí je okres Opava. Činnost Centra duševního zdraví je zabezpečena organizací FOKUS – Opava, z. s., v rámci sociální služby sociální rehabilitace a Psychiatrickou nemocnicí v Opavě.
Adresa
Na Rybníčku 56, Opava, 746 01
Telefon
+420 728 343 747
Kontaktní osoba
Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
Popis
Posláním Centra inkluze je podporovat zavádění prvků inkluzivního vzdělávání do současné praxe škol, zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání všem osobám a podporovat vzájemně prospěšné vztahy mezi školami a okolní komunitou. Služby jsou směrovány primárně ke školám tak, aby je podpořily v optimálním nastavení a zajištění rovných podmínek vzdělávání všech žáků. Podpůrné aktivity a poradenství poskytují nejen žákům a pedagogům, ale rovněž rodičům.
Adresa
Jungmannova 25, Olomouc, 779 00
Telefon
739 642 677
Web
Popis
Centrum pro dětský sluch Tamtam je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je podporovat prostřednictvím komplexu odborných služeb rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky tak, aby mohly žít běžným způsobem života. Služba je nabízena rodinám s nejmenšími dětmi se sluchovým postižením do 7 let a probíhá formou terénních konzultací přímo v domácnostech klientů. Posláním je podpora rodiny, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.
Adresa
Masarykova 39, Opava, 746 01
Telefon
731 625 617
Popis
Centrum připravuje programy zaměřené na vzdělávání, duchovní život, tvořivé a zábavné akce, s možností navázání bližších kontaktů s jinými rodinami. Dále je nabízeno poradenství v oblasti přirozeného plánování rodičovství, předání kontaktů na odborníky (psychology, lékaře) a možnost zapůjčení literatury, která se týká období známosti, života v manželství, rodiny a dětí.