Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Liptovská 1045/21, Opava - Kylešovice, 747 06
Telefon
553 734 109
Popis
Posláním poradny je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení jejich nepříznivé situace. Poradenství je poskytováno bezplatně, a to v těchto oblastech: dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, systém státní sociální podpory, zákon o sociálních službách, invalidní důchody, pomoc v hmotné nouzi, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kompenzační pomůcky (lze zapůjčit).
Adresa
Liptovská 1045/21, Opava, 747 06
Telefon
553 734 109
Popis
Posláním je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím služeb kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života. Osobní asistence je určena osobám od 6 let věku a v rámci služby je zajišťována jako doplňková služba také Individuální bezbariérová doprava. Poskytované činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, dále výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Adresa
Pekařská 4, Opava, 746 01
Telefon
777 499 630
Kontaktní osoba
PhDr. Hana Kušnírová
Web
E-mail
Popis
Poradna poskytuje odborné sociální poradenství v manželských, rodinných, partnerských a mezigeneračních vztazích, rozvodových a porozvodových situacích, rodinnou terapii (úpravu vzájemných vztahů v kontextu rodiny) a terapii při řešení osobních, párových a mezigeneračních vztahů. Dále je poskytována první psychologická pomoc v krizových životních situacích, sociálně právní poradenství v rodinných záležitostech, psychologické posuzování budoucích adoptivních rodičů a pěstounů, příprava žadatelů před přijetím dítěte do rodiny, poradenství pro pěstounské a adoptivní rodiny, doprovázení pěstounských rodin a řešení mnoha dalších problémů, které vyžadují psychologickou pomoc.
Adresa
28. října 286/10, Ostrava , 702 00
Telefon
730 542 933
E-mail
Popis
Posláním organizace je poskytovat tlumočnické služby, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením na území Moravskoslezského kraje, a to profesionálním způsobem a dále šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér. Cílem je zajištění tlumočnické služby občanům se sluchovým postižením v běžném každodenním životě, pomoci překonat komunikační bariéru a poskytnout jim nebo jejich blízkým základní sociální poradenství pro uplatňování práv a zájmů. Dále realizovat obecně prospěšné aktivity, zejména vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro občany se sluchovým postižením aj.
Adresa
Kylešovská 677/8, Opava, 746 01
Telefon
553 760 560
Kontaktní osoba
Bc. Hynek Závorka
Popis
Domov poskytuje celoroční pobytovou službu pro seniory starší 65 let, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou podporu a pomoc, která jim nemůže být poskytnuta v jejich domácím prostředí. Cílem je pomoci klientům co nejdéle udržet maximální kvalitu života, důstojnost a vlastní soběstačnost. Domov je určen pro osoby, které přijmou za své specifické poslání a cíle domova, řeholnice Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka a osoby, popř. kněží, kteří sloužili sestrám Kongregace či osoby, které pracovaly pro církev a sestry z jiných kongregací. Podmínkou je splnění kritérií zdravotní a sociální potřebnosti. Přednostně jsou přijímány ženy, protože Charitní domov je provozován v pronajatých prostorách ženského kláštera.
Adresa
Rooseveltova 886/47, Opava, 746 01
Telefon
731 632 723; 731 632 722
Popis
Posláním služby je poskytovat ambulantní sociální službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Dále vytvářet minimálně omezující prostředí, podporovat jejich soběstačnost, psychickou pohodu a umožňovat rozvoj sociálních kontaktů a sociálních dovedností. Cílem je zkvalitnění života uživatele rozvíjením jeho schopností a dovedností, s možností začlenění do běžného života, které mu umožní co nejdéle setrvat v jeho přirozeném prostředí. Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé ve věku od 18 do 64 let se zdravotním postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra. Služba je otevřena ve všední dny od pondělí do pátku v době od 8.00 do 14.00 hodin, kromě svátků.
Adresa
Rooseveltova 768/41, Opava, 746 01
Telefon
553 615 646
Popis
Posláním je poskytovat pobytovou sociální službu lidem ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Pracovníci domova se snaží vytvářet zázemí s rodinným prostředím umožňujícím žít bezpečný, klidný a důstojný život, v maximální možné míře udržet soběstačnost a dbát na poskytování péče dle individuálních potřeb. Současně je podporován častý kontakt s rodinnými příslušníky a zapojení do běžného života společnosti.
Adresa
Krnovská 2975/75, Opava, 746 98
Telefon
553 604 111
Web
Popis
Okresní správa sociálního zabezpečení Opava (OSSZ) zajišťuje činnosti související s výplatou dávek z pojistných sociálních systémů. V oblasti důchodového pojištění sepisuje zejména žádosti o důchody (invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí, starobní), v oblasti nemocenského pojištění rozhoduje o dávkách (nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Důležitou skutečností je, že OSSZ nerozhoduje o nároku na příspěvek na péči, o přiznání průkazu osob zdravotně postižených, ani o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou. Tyto kompetence náleží pobočce úřadu práce. OSSZ dále posuzuje zdravotní stav pro účely dávek, zajišťuje lékařskou posudkovou službu a jiné (podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách).
Adresa
Antonína Macka 1711/3, Ostrava, 702 00
Telefon
778 087 718
Web
Popis
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením organizace České unie neslyšících, jsou poskytovány cílové skupině klientům se sluchovým postižením. Dále osobám s kombinovaným postižením a rodinám s dětmi, kdy jedno z postižení je sluchové a zájemce o služby používá ke komunikaci komunikační systémy osob se sluchovým postižením nebo český znakový jazyk.
Adresa
Nákladní 147/29, Opava, 746 01
Telefon
553 621 548
Popis
Provoz Dětského centra Čtyřlístek zabezpečuje dětem komplexní sociální, zdravotní a výchovnou péči v ambulantním a pobytovém zařízení na těchto odděleních: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – poskytuje ochranu a pomoc dítěti od 0 do 18 let, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je ohroženo na zdraví či životě, je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané či se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva; Edukační pobyty pro matky s dětmi – pobyty jsou určeny matkám, jejich dětem a těhotným ženám, a jsou realizovány v bezpečném a klidném prostředí, které nezbytně potřebují pro vyřešení nepříznivé sociální nebo zdravotní situace; Respitní pobyty – krátkodobé odlehčovací pobyty pro děti do max. 15 let, které vyžadují celodenní péči zdravotnického personálu. Pečující osobě se tak dostává prostor pro odpočinek a načerpání sil. Maximální délka pobytu je 14 dní; Dětský domov pro děti do tří let – služba spočívá v uspokojení základních životních, sociálních a výchovných potřeb dítěte. Pobyt dítěte je chápán jako přechodný, do doby vyřešení situace, pro kterou bylo dítě přijato. Prioritou je návrat dítěte do vlastní či náhradní rodiny.