Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Rybí trh 171/14, Opava, 746 01
Telefon
553 777 520
Kontaktní osoba
Mgr. Milan Škrabal
Popis
Jedná se o zařízení rodinného typu s maximální kapacitou 48 dětí. Děti jsou rozděleny do šesti rodinných skupin po 8 dětech, které jsou smíšené. Dlouhodobě je součástí provozu také skupina zletilých, kteří pod metodickým dohledem vychovatelů žijí samostatně a připravují se na vlastní život, do doby odchodu ze zařízení. Dětem je v zařízení věnována komplexní výchovně vzdělávací péče. Rodinné skupiny připravují děti na samostatný život a to jak ve školní přípravě, tak i ve specifických činnostech, jakými jsou provoz a údržba domácnosti, vaření, společenské chování, rodinná výchova a další. Velmi silnou stránkou Dětského domova v Opavě jsou nadstandartní prostorové podmínky a materiální vybavení rodinných skupin. Zásluhou MSK má zařízení ve městě dlouhá léta k dispozici startovací byt, který dočasně využívají zletilí v době, než se zcela osamostatní.
Adresa
Pekařská 85, Opava, 746 01
Telefon
775 045 303
Popis
Posláním spolku je napomáhat zdravému vývoji dětí, které nemohou vyrůstat s vlastními biologickými rodiči, v náhradních rodinách (pěstouni, poručníci) tak, aby děti v náhradním rodinném prostředí našly bezpečí a lásku, a byly zároveň naplňovány všechny jejich potřeby a práva. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství, vzdělávání pěstounů a respitní péče (výlety, pobyty pro děti). Cílem je spokojené dítě s naplněnými potřebami v rodinném prostředí.
Adresa
Hlučínská 739, Kobeřice, 747 27
Telefon
606 168 192
Popis
Organizace působí jako poskytovatel terénních sociálních služeb, primárně v obci Kobeřice a jejím okolí. Cílovou skupinou jsou mladší senioři (65-80 let), starší senioři (80 let a více) a osoby zdravotně postižené, kterým je poskytována od pondělí do pátku pečovatelská služba a osobní asistence (včetně pravidelného rozvozu obědů) v jejich přirozeném domácím prostředí.
Adresa
Rybářská 545/27, Opava, 746 01
Telefon
553 712 183
Popis
Poskytuje sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Služby jsou poskytovány občanům ve věku od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického duševního onemocnění, stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a nevyžaduje léčbu ve zdravotnickém zařízení. Organizace zajišťuje: poskytnutí celoročního ubytování, poskytnutí stravy, praní a žehlení prádla, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zdravotní a ošetřovatelskou péči.
Adresa
Kylešovská 818/26, Opava, 746 01
Telefon
604 662 555
Kontaktní osoba
Bc. Kateřina Slaninová
Web
Popis
Posláním je vytvářet chráněné prostředí a poskytovat lidem s duševním onemocněním takové služby, které vedou k posilování jejich dovedností, znalostí a návyků tak, aby po ukončení služby mohli bydlet v přirozeném prostředí, pokud možno s menší mírou podpory než v chráněném bydlení. Cílovou skupinou jsou lidé od 19 let dlouhodobě duševně nemocní, s psychotickými a afektivními poruchami, v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení, kdy v důsledku své nemoci nezvládají samostatné bydlení. Dále lidé s duální diagnózou, kdy je psychotické omezení základní a druhotným onemocněním je případná závislost.
Adresa
Rolnická 1636/21a, Opava, 747 05
Telefon
775 938 563
Kontaktní osoba
Dominika Kramná
Popis
Dobrovolnické centrum Elim Opava je jediným akreditovaným dobrovolnickým centrem ve městě Opava. Úkolem centra je propagovat myšlenku dobrovolnictví a filantropie a dále především aktivně zapojovat dobrovolníky do činností s klienty v jednotlivých zařízeních nebo pomoci jednotlivcům. Dobrovolnictví je vnímáno také jako prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže a přispívá ke snížení rizik sociálního vyloučení. V neposlední řadě přispívá také k aktivnímu zapojení seniorů, dlouhodobě nezaměstnaných do dobrovolnických programů, upevnění pracovních návyků, rozšíření komunikačních a sociálních dovedností. Dále může sloužit k získání potřebné praxe a náhledu na sociální služby a neziskové organizace.
Adresa
Rolnická 1636/21a, Opava, 747 05
Telefon
775 938 066
Popis
Doprovázení pěstounských rodin je v organizaci Elim vnímáno jako soubor činností zaměřených na podporu náhradní rodiny jako systému. Snahou je, aby dítě prostřednictvím podpory pěstounů vyrůstalo v podnětném, přijímajícím, bezpečném a stabilním prostředí, které zajišťuje jeho všestranný rozvoj. Organizace pomáhá pěstounům zbavit se obav a nejistoty, které je mohou provázet při výchově přijatých dětí. Jedná se o dlouhodobý proces, kdy dochází k pravidelnému a opakovanému kontaktu doprovázejícího pracovníka s pěstounskou rodinou. Doprovázení má charakter konzultací, poradenství, sdílení, podpory, poskytnutí náhledu, popř. vedení pěstounů při výkonu pěstounské péče. V rámci doprovázení je pěstounům poskytováno pravidelné vzdělávání, respitní péče (víkendové pobyty pro děti, tábory), terapeutická péče, doprovázení do škol aj.
Adresa
Rolnická 1636/21a, Opava , 747 05
Telefon
553 653 239; 775 255 724
Popis
Komunitní práce podporuje rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením v soběstačnosti, napomáhá při budování rodinných vztahů, motivuje rodiče dětí k aktivnímu přístupu při pravidelné školní docházce a přípravě do školy. V rodinách s nejnižšími příjmy je organizace v rámci komunitní práce schopna pomoci i materiálně. Komunitní práce je především o vytvoření vhodného prostředí pro bydlení vlastními silami. Podpora je však poskytována i v integraci do většinové společnosti, a to přípravou na možnost nového bydlení.
Adresa
Rolnická 1636/21a, Opava, 747 05
Telefon
775 591 986
Popis
Posláním je poskytovat psychickou podporu a sociální pomoc osobám, které se ocitly v akutní krizi a obtížné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Služba je poskytována bezplatně, anonymně, ambulantní i terénní formou, a to jednorázově nebo opakovaně. Klientům je zaručeno poskytování diskrétní první psychologické pomoci a krizové intervence s dalšími službami, jako například zajištění psychoterapie a Podpůrné skupiny pro pozůstalé. Cílem je pomoci klientovi překonat dané krizové období a stabilizovat jeho psychický stav. Odděleně pak působí ostatní služby, a to materiální pomoc osobám v krizi, např. služby šatníku, krizového nákupu pro rodiny s dětmi a úvěrového jízdného.
Adresa
Rolnická 1636/21a, Opava, 747 05
Telefon
775 591 986
Kontaktní osoba
Mgr. Alena Peterková
Popis
Sociálně aktivizační služby pomáhají rodinám s dětmi při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování nebo ohrožují vývoj dítěte. Služba je poskytována převážně formou terénní sociální práce. SAS Elim Opava poskytuje poradenství, podporu a pomoc v oblastech bydlení, zadlužení, vedení domácnosti a rodinného hospodaření, hledání práce, péče a výchovy dětí, školního prospěchu dětí (Program Do-učení), zdravého rozvoje osobnosti dítěte (Program Kamarád pro volný čas). Dále zajišťuje doprovody (podpora při uplatnění práv, jednání s úřady a institucemi), praktické nácviky a vzdělávání pro zvyšování rodičovských kompetencí a upevňování dovedností.