Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Na Strži 40, Praha 4, 140 00
Telefon
800 200 007
Web
Popis
Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Posláním služby je nabídnout volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provázet je náročnými životními situacemi, poskytovat jim kontakty na další služby a instituce. Nejčastěji řešenými tématy jsou: samota, životní ztráty, omezená pohyblivost či soběstačnost, vážná nemoc, ztráta zaměstnání, finanční tíseň, péče o seniora v rodině, demence, domácí násilí, šikana, přehlížení aj.
Adresa
Zacpalova 379/27, Opava, 746 01
Telefon
730 892 759
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Fischerová
Popis
Specializované pracoviště AMT centrum Opava nabízí komplexní služby rodinám s dětmi, které se nacházejí v rozvodové, rozchodové nebo podobné krizové situaci, případně osobám blízkým. Mezi poskytované služby patří sociální poradenství, asistence, mediace a rodinná terapie. Pracovníci AMT centra podporují zdravou komunikaci ve vztahu mezi rodiči, rodiči a dětmi, partnery. Služby jsou bezplatné a jsou realizovány v průběhu celého týdne, a to na základě individuální domluvy.
Adresa
Zacpalova 379/27, Opava, 746 01
Telefon
731 562 298
Popis
Komunitní práce je realizována ve vybrané lokalitě města Opavy. Cílem projektu je přispět k aktivizaci a zplnomocnění obyvatel, kteří budou schopni formulovat své potřeby, cíle a řešit problémy, se kterými se v dané lokalitě setkávají. Obyvatelé se podílejí na vytváření následujících kulturních a dalších aktivit: oslava Mezinárodního dne Romů, společná setkání se zástupci statutárního města Opava, Mikuláš pro děti, vánoční tvoření apod.
Adresa
Zacpalova 379/27, Opava, 746 01
Telefon
739 250 464
Popis
Projekt je určen lidem ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici a ÚVZD Opava a jejich blízkým osobám. Prostřednictvím komplexních služeb (sociální a právní poradenství, rodinné konzultace a mediace, asistovaná/podporovaná setkávání) jsou řešeny narušené rodinné vztahy.
Adresa
Hradecká 16, Opava, 746 01
Telefon
731 613 482
Kontaktní osoba
Bc. Eva Stupňová, DiS.
Popis
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) přispívá ke snížení počtu dětí, které tráví volný čas na ulici a jsou ve svém vývoji ohroženy sociálně patologickými jevy. NZDM nabízí klientům chráněný prostor se zázemím odborníků, na které se v případě potřeby mohou obrátit a kteří jim poskytnou potřebnou pomoc, a to s respektem k jejich soukromí.
Adresa
Zacpalova 379/27, Opava, 746 01
Telefon
730 892 759
Popis
V oblasti náhradní rodinné péče jsou podporovány pěstounské rodiny. V rámci této specifické činnosti pracovníci neziskové organizace EUROTOPIA nabízejí širokou škálu služeb, mezi které patří: doprovázení, odborné sociální poradenství, zajištění krátkodobé péče o svěřené děti, vzdělávání pěstounů, pomoc při komunikaci a interakci s dalšími subjekty a další zážitkové aktivity určené dětem a rodinám. Posláním uvedené služby je podporovat a provázet rodiny tak, aby se dětem v těchto rodinách dostávalo odpovídající péče. Služby jsou poskytovány týmem zkušených pracovníků (sociální pracovníci, terapeuti, právník, psycholog).
Adresa
Zacpalova 379/27, Opava, 746 01
Telefon
734 202 918
Kontaktní osoba
Bc. Petra Paterová
Popis
Poradenské středisko EUROTOPIA Opava je určeno lidem z Opavy a okolí, kterým jeho pracovníci nabízejí podporu a pomoc při řešení obtížných životních situací. Poradenské středisko poskytuje odborné sociální a právní poradenství a terapeutickou podporu a jeho služby jsou zajišťovány sociálními pracovníky a bezplatným právníkem.
Adresa
Zacpalova 379/27, Opava, 746 01
Telefon
739 250 464
Popis
Hlavním cílem programu, je prevence rizikového chování a snižování opakované trestné činnosti. Program je určen dospělým osobám, jejichž účast v programu je součástí probačního plánu, přičemž do programu je možné zařadit i osoby, které se potýkají s dlouhodobými problémy a spolupracují s kurátorem pro dospělé. Cílem je také podporovat osoby, které se dopustily trestného činu, aby se zařadily zpět do společnosti. Důraz je kladen na rozvoj sociálních dovedností a jejich použití v souladu se společenskými hodnotami. Programy jsou zaměřeny na cílovou skupinu mladistvých a dospělých do 26 let, kterým byla uložena výchovná povinnost a dospělým, kteří mají účast v programu zahrnutou v probačním plánu. Programy probíhají dle individuální domluvy s klientem.
Adresa
Hradecká 16, Opava, 746 01
Telefon
731 613 482
Popis
Organizace v rámci těchto aktivit nabízí školám a pedagogům následující: preventivní a adaptační programy, programy interkulturní výchovy, vzdělávání a metodickou podporu pedagogů.
Adresa
Zacpalova 379/27, Opava, 746 01
Telefon
604 141 533
Kontaktní osoba
Mgr. Barbora Přistálová
Popis
Sociálně aktivizační služby SPOLU jsou určeny rodinám s dětmi z Opavy a okolí, se kterými jsou terénní formou sociální práce řešeny různé situace, kterým jsou rodiny vystaveny. Služba zahrnuje následující činnosti: poskytnutí pomoci a podpory při řešení potíží, poradenství v oblasti bydlení a zadlužení, včetně posily rodin ve finanční gramotnosti, podpora při hledání zaměstnání, vedení domácnosti, nácvik rodičovských dovedností, doučování a pomoc při řešení náročných výchovných situací. Cílem poskytovaných služeb je podporovat přirozenou funkci rodin a poskytovat pomoc v případech, kdy jsou možnosti rodiny již vyčerpány.