Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Hradecká 16, Opava, 746 01
Telefon
553 652 433
Popis
Hlavní náplní služby je pomoc a podpora při péči o vlastní osobu a domácnost. Cílem je udržení člověka co nejdelší dobu v jeho přirozeném prostředí, zajištění soběstačnosti při vedení domácnosti (praktický nácvik domácích prací, hospodaření s penězi, podpora při nakupování, péče o vlastní domov a vlastní osobu, apod.), kontaktu s přirozeným prostředím, aktivního trávení volného času, vyšší samostatnost v rozhodování a zvýšení sebevědomí uživatele.
Adresa
Hradecká 16, Opava , 746 01
Telefon
553 652 433
Popis
Organizace nabízí práci v chráněné dílně, na základě pracovní smlouvy, pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením. Jedná se především o kompletaci hraček a drobných plastových výrobků, práci s textilním a bižuterním zbožím. Podmínky jsou uzpůsobeny individuálním potřebám těch, kteří v chráněné dílně pracují (možné zkrácení pracovní doby, častější přestávky aj.).
Adresa
Hradecká 16, Opava, 746 01
Telefon
553 652 433; 722 933 477
Popis
Služba poskytuje podporu osobám s duševním onemocněním (ve věku od 16 do 64 let) během jejich kontaktu s vnějším světem. Poskytuje socioterapeutické činnosti, které vedou k zamezení návratu nemoci, zhoršení funkčních schopností a následné sociální okluzi uživatele. Služba dále pomáhá v rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporuje sociální začleňování osob, přizpůsobené možnostem a obtížím plynoucích z nemoci. Jejím posláním je aktivizace osob s duševním onemocněním (prostřednictvím výukových programů, nácviků činností a aktivit umožňujících lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se v přirozeném společenském prostředí) a posílení či stabilizace jejich schopností a dovedností. Cílem služby je začlenění uživatelů do běžného života společnosti, vyrovnávání příležitostí – zmírňování znevýhodnění spojeného s chronickým onemocněním, prevence opětovného propuknutí nemoci, tedy podpora bohatšího života a směřování k větší životní pohodě uživatele.
Adresa
Hradecká 16, Opava, 746 01
Telefon
553 652 433; 722 933 477
Popis
Sociální rehabilitace je zaměřena na příznivé ovlivnění stavu a sociální situace osoby s duševním onemocněním, zdravotním znevýhodněním nebo mentálním a kombinovaným postižením (ve věku 16–80 let). Směřuje k obnovení sociálních vztahů a praktických schopností a dovedností, které jsou důsledkem duševního onemocnění či zdravotního postižení a způsobu života uživatele narušeny. Služba poskytuje i nácviky v psychosociálních dovednostech, vedoucí ke zvyšování sociálních kompetencí, k samostatnému řešení nepříznivé sociální situace vlastními silami a k uvědomění si odpovědnosti za svůj život. Poskytuje psychosociální podporu, doprovody a cílený nácvik praktických technik zaměřených na získání nebo znovunabytí dovedností, jež jsou nezbytné k samostatnému zabezpečování životních potřeb nejen ambulantně, ale i v přirozených podmínkách. Cílem služby je, aby všechny činnosti směřovaly ke zlepšení kvality života uživatelů a pomáhaly řešit či vyřešit jejich obtížnou životní situaci. Není-li to možné, je snahou alespoň stabilizace jejich situace či zabránění jejímu zhoršování a navázání kontaktů s přirozeným sociálním prostředím.
Adresa
Neumannova 640/3, Opava, 747 07
Telefon
553 616 648
Popis
Stacionář poskytuje ambulantní služby lidem s kombinovaným a mentálním postižením z Opavy a okolí. Posláním je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a umožnit jim smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků. Cílem je, aby si uživatel v zařízení zvykl, poznal zde nové lidi, našel si kamarády. A dále, aby mohl dělat činnost, která ho baví, naučil se něco nového, byl samostatnější a cítil se ve stacionáři dobře a příjemně.
Adresa
Kylešovská 777/4, Opava, 746 01
Telefon
553 710 915
Popis
Posláním stacionáře je zabezpečit péči a podporu seniorům, kteří nemohou přes den setrvat ve svém domácím prostředí z důvodu nepříznivé sociální situace (omezení způsobené věkem, onemocněním či postižením). Cílem je podporovat udržení nebo zlepšení fyzických a psychických schopností klientů, jejich soběstačnost a aktivní trávení dne. Cílovou skupinou jsou osoby od 60 let věku, které přes den nemohou nebo nechtějí zůstávat sami a odpoledne si přejí vrátit se do svého domova, přičemž klienti (z Opavy, příměstských částí Opavy a obcí do vzdálenosti 7 km od Opavy) mohou využít službu přepravy z místa bydliště do stacionáře a zpět (úhrada dle ceníku).
Adresa
Marie Dolanské 13/19, Opava-Vlaštovičky, 746 01
Telefon
553 612 780; 733 741 793
Popis
Chráněné bydlení je pobytová služba pro klienty od 18 do 80 let, ve které organizace nabízí: pomoc při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, poskytnutí ubytování (v samostatných bytových jednotkách), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, aj. Cílem je podpora lidí s těžkým zrakovým postižením a lehkým mentálním znevýhodněním v jejich soběstačnosti, dát jim možnost naučit se činnostem a dovednostem potřebným k samostatnému životu.
Adresa
Marie Dolanské 13/19, Opava, 746 01
Telefon
553 612 780; 733 741 793
Popis
Sociální rehabilitace je ambulantní a terénní služba, v rámci které je nabízena výuka prostorové orientace a samostatného pohybu, vlastnoručního podpisu, sebeobsluhy (péče o sebe a domácnost, výuka vaření), práce na PC, čtení a psaní Braillova písma. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy na dobu určitou. Cílem je podpora lidí s těžkým zrakovým postižením a lehkým mentálním postižením v jejich soběstačnosti, dát jim možnost naučit se činnostem a dovednostem potřebným k samostatnému životu.
Adresa
Kylešovská 777/4, Opava, 74601
Telefon
553 623 171; 604 111 837
Popis
Charitní ošetřovatelská služba nabízí úkony agentury domácí zdravotní péče, která je definována jako zvláštní ambulantní péče poskytovaná jedincům s akutním nebo chronickým onemocněním, a je poskytována v jejich vlastním sociálním prostředí. Zahrnuje odborné služby, které poskytují kvalifikované registrované zdravotní sestry ve spolupráci s lékařem. Rozsah poskytované péče je vždy určen aktuálním zdravotním stavem klienta a na základě indikace ošetřujícího lékaře. V rámci ošetřovatelské služby je možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek (polohovací postele s příslušenstvím, invalidní vozíky, toaletní křesla, chodítka, atd.). Středisko je zdravotnickým zařízením registrovaným v registru Moravskoslezského kraje.
Adresa
Kylešovská 777/4, Opava, 74601
Telefon
553 764 054
Kontaktní osoba
Bc. Petra Thiemlová, DiS.
Popis
Posláním je poskytovat pomoc a podporu seniorům a lidem starším 19 let se zdravotním postižením, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace je chápana jako snížená soběstačnost způsobena věkem nebo zdravotním postižením, přičemž osobní, individuální péče je poskytována formou pečovatelských služeb v bytě klienta. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při úkonech osobní hygieny, nákupy, nutné pochůzky, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, běžné práce spojené s udržováním domácnosti, dovoz nebo donášku obědů, další služby dle individuálních potřeb uživatelů a bezplatné sociální poradenství.