Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
Kylešovská 835/10, Opava, 746 01
Telefon
553 770 124; 739 002 710
Popis
Služba zajišťuje lidem s chronickým duševním onemocněním chráněné bydlení a služby následné péče (sociální poradenství, ubytování, pomoc při zajištění stravy a zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, socioterapie, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí) a podporu podle jejich individuálních potřeb.
Adresa
Přemyslovců 37, Opava, 747 07
Telefon
553 793 401
Popis
Chráněné dílny Charity Opava umožňují pracovní uplatnění občanům Opavy a okolí, kteří mají zdravotní postižení či duševní onemocnění a ztíženou nebo minimální možnost získat zaměstnání na otevřeném trhu práce. Řádné zaměstnání na pracovní smlouvu zde mohou získat občané s tělesným a smyslovým znevýhodněním, s duševním onemocněním a jejich kombinacemi, kteří potřebují k výkonu práce průběžný výcvik a instruktáž, včetně trpělivé psychické podpory a pracovní asistence. Pracovní doba i výkon je přizpůsoben pracovním možnostem osob se zdravotním postižením a dílny splňují podmínky pro plnění povinného podílu dle § 81 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Chráněné dílny Charity Opava zahrnují tři střediska: Chráněné dílny sv. Josefa Chráněné dílny sv. Josefa nabízí práci v následujících dílnách: šicí – ruční výroba textilních a dekorativních doplňků, strojní vyšívání, šití na zakázku; keramická – výroba dekorativních předmětů různými technikami, vlastní výroba, výroba na zakázku; kompletační – montáž drobných kovových součástek, plastových hraček, adjustační práce a jiné drobné ruční kompletační činnosti. Dílny zajišťují rovněž laserové řezání a gravírování do organických materiálů a plastů (textil, dřevo, překližka, plexisklo), sítotisk, řezanou (nažehlovací) technologii na potisk textilu a dodávku reklamních předmětů a dárkových sad pro firemní i privátní klientelu. Adresa: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař (do srpna 2020) Přemyslovců 37, Opava–Jaktař (od srpna 2020) Telefon: 553 612 780 E-mail: chd@charitaopava.cz Web: www.charitaopava.cz E-shop: www.jv-art.cz Chráněná dílna Vlaštovičky Chráněná dílna nabízí možnost podpory zaměstnanců s těžkým zdravotním postižením, zejména osobám se zrakovým a duševním onemocněním, ve zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Zaměstnanci mohou pracovat v dílně: keramické – výrobky vyráběné jednoduchými technikami, fantazijní plastiky, výrobky vhodné jako dárky, zakázková výroba; tkalcovské – tkané výrobky na ručním stavu - koberečky, tašky, batohy, polštáře aj.; komplementační – lepení, skládání, balení a další drobné komplementační práce. Adresa: M. Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovičky (do srpna 2020) Přemyslovců 37, Opava–Jaktař (od srpna 2020) Telefon: 553 793 401 E-mail: chdv@charitaopava.cz Web: www.charitaopava.cz E-shop: www.jv-art.cz Chráněná technická dílna Cílem je poskytnout zaměstnání obtížně zaměstnatelným občanům s možností následného uplatnění na komerčním trhu práce, podporovat jejich začlenění do společnosti a tím naplňovat jejich základní životní potřeby. Pomocí řádného zaměstnávání docílit odbourání pasivních návyků spojených s nezaměstnaností, postupně zvyšovat pracovní schopnost a zručnost a pomáhat při řešení souvisejících sociálních problémů uživatelů. Hlavní náplní práce v technické dílně je rozebírání elektroodpadů a skartace dokumentů.
Adresa
Kylešovská 777/4, Opava, 746 01
Telefon
553 612 780
Popis
Posláním a cílem je umožnit starším občanům Opavy a blízkého okolí udržovat společenský život a naplnit jejich volný čas smysluplnou činností (mezigenerační setkávání, kulturní program, výlety, přednášková činnost aj.). Klub je otevřen každé úterý od 16.00 hodin s výjimkou letních prázdnin.
Adresa
Kylešovská 777/4, Opava, 746 01
Telefon
553 623 171; 737 999 979
Popis
Hospicová péče nabízí nemocným zajištění paliativní, symptomatické léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality života těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba. Jejím cílem není vyléčit či prodloužit život, ale zmírnit nežádoucí příznaky onemocnění. Posláním Charitní hospicové péče je profesionálně poskytovat odbornou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám ve vlastním sociálním prostředí a umožnit klientům důstojně uzavřít život doma v kruhu svých blízkých. Služba je terénní, tzn., že je poskytována v domácnosti klienta, a pro její kvalitní zajištění je potřebná dobrá spolupráce s rodinou. Rodina či klient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoliv změnit a požádat o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení dle vlastní volby.
Adresa
Kylešovská 10, Opava, 746 01
Telefon
553 653 776; 737 615 459
Popis
Posláním je poskytovat psychickou podporu a sociální pomoc osobám, které se ocitly v akutní krizi a obtížné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Služba je poskytována bezplatně, anonymně, ambulantní i terénní formou, a to jednorázově nebo opakovaně. Klientům je zaručeno poskytování diskrétní první psychologické pomoci a krizové intervence s dalšími službami, jako například zajištění psychoterapie a Podpůrné skupiny pro pozůstalé. Cílem je pomoci klientovi překonat dané krizové období a stabilizovat jeho psychický stav. Odděleně pak působí ostatní služby, a to materiální pomoc osobám v krizi, např. služby šatníku, krizového nákupu pro rodiny s dětmi a úvěrového jízdného.
Adresa
Kylešovská 835/10, Opava, 746 01
Telefon
553 616 437; 731 316 552
Popis
Občanská poradna nabízí rady, informace a pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, nedokáží ji řešit vlastními silami, neznají svá práva a nemají možnost se orientovat v měnící se legislativě. Pracovníci poradny nabízí komplexní řešení situace, včetně nalezení optimální cesty či rady. Občanské poradenství je založeno na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Služba je poskytována ambulantní či terénní formou. Zájemci mohou svoji situaci řešit osobně, prostřednictvím telefonu, e-mailem či dopisem. Poradenství je poskytováno například v těchto oblastech: sociální dávky, sociální služby, důchodové a zdravotní pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodinné a partnerské vztahy, zadlužení včetně řešení situace oddlužením, ochrana spotřebitele a občanské soudní řízení.
Adresa
Přemyslovců 13/26, Opava, 747 07
Telefon
553 612 780; 734 435 133
Popis
Sociálně terapeutická dílna poskytuje služby dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo mentálního postižení. Jedná se osoby od 19 do 64 let, které nejsou umístitelné na otevřeném ani na chráněném trhu práce. Účelem sociálně terapeutické dílny je především dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která umožní lepší seberealizaci a zkvalitnění života těchto osob. Dále usiluje o smysluplné zaplnění volného času uživatelů, o jejich začlenění do běžného života a také o prevenci sociálního vyloučení.
Adresa
Brantice 220, Brantice, 793 93
Telefon
736 516 241
Popis
Podpora samostatného bydlení je terénní služba, která podporuje lidi od 18 let, s mentálním a vícenásobným postižením nebo duševním onemocněním v běžném životě tak, aby mohli bydlet co nejvíce samostatně ve vlastní domácnosti a využívat všechny příležitosti v místě, kde žijí. Cílem je, aby lidé, které podporuje, žili ve své domácnosti, podle svých představ, využívali běžné služby v místě, kde žijí, prožívali vztahy, to znamená, aby žili běžným způsobem života podle svých přání a možností (chodili do práce, aktivně trávili volný čas) a v neposlední řadě samostatně nebo s přiměřenou podporou rozhodovali o svém životě.
Adresa
Náměstí Republiky 1/2, Opava, 746 01
Telefon
605 292 990
Popis
Sociální rehabilitace JINAK Opava poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením individuální podporu při získávání návyků a dovedností nezbytných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít pracovní uplatnění. Podpora klientů probíhá metodou podporovaného zaměstnávání. Klíčové je, aby klienti i zaměstnavatelé mohli získat reálnou zkušenost a ověřit si své možnosti a být tak úspěšní. Cílem služby je samostatnost člověka v jeho osobním životě, která mu umožní získat stálou práci. Dále je cílem informovat firmy o možnostech zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, snižovat jejich obavy a hledat s nimi cesty, jak osoby se zdravotním postižením zaměstnat.
Adresa
Horní náměstí 132/47, Opava, 746 01
Telefon
553 653 623; 777 574 359
Web
Popis
Organizace poskytuje službu sociální rehabilitace ve středisku v Opavě uživatelům od 15 let se zrakovým postižením nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižení, vadou či nemocí, a to ambulantní či terénní formou. Cílem služby je aktivizovat a podporovat rozvoj schopností a dovedností posilujících pracovní a sociální začlenění osob se zrakovým postižením, včetně dovedností potřebných při péči o vlastní osobu a při práci s kompenzačními pomůckami (nácvik Braillova bodového písma, doporučení vhodné kompenzační pomůcky, její zapůjčení a zaškolení v práci s ní). V rámci služby jsou realizovány vzdělávací kurzy (počítačové kurzy, kurz sociálních a komunikačních dovedností), poskytován nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu a je zajištěna podpora pracovního začleňování formou podporovaného zaměstnávání (pomoc při vyhledávání, získávání i udržení práce) a další aktivity.