Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
E. Krásnohorské 8, Opava, 746 01
Telefon
608 617 121; 733 610 178
Kontaktní osoba
Bc. Paterková Hana
Popis
Náplní činnosti Klubu jsou vzájemná setkávání, výměna názorů, odborné poradenství, sdílení vlastních zkušeností, zábava i pořádání víkendových pobytů dětí, mládeže i rodičů s integračním zaměřením. Mezi oblíbené a vyhledávané aktivity patří letní tuzemské i zahraniční ozdravné pobyty (tábory), které optimalizují fyzickou a psychickou kondici dětí a mládeže. Při těchto pobytech je důležité a nutné zajištění osobní asistence. V průběhu roku Klub organizuje volnočasové aktivity dle aktuálních možností a potřeb členů (např. návštěva bazénu, kulturní akce, sportovní činnosti). Ve spolupráci s dalšími organizacemi se pomáhají vytvářet takové podmínky pro zabezpečování komplexní péče o ZP děti a mládež, aby mohly získat pocit zdravého sebevědomí a našly plnohodnotné místo ve společnosti.
Adresa
Masarykova třída 25, Opava , 746 01
Telefon
553 756 743
Popis
Statutární město Opava provozuje dva kluby pro seniory žijící na území města. Slouží zejména k jejich zapojení do společenského života, k navazování sociálních kontaktů a pořádání společenské, kulturní a jiné zájmové činnosti. Do klubu může přijít kdokoliv ze seniorů, otevírací doba je v pracovních dnech od 14.00 do 18.00 hodin. 2. klub sídlí na adrese: Na Pastvisku 14a, 747 05 Opava
Adresa
Hradecká 650/16, Opava, 746 01
Telefon
553 718 487; 602 765 082
Kontaktní osoba
Bc. Pavlína Havlíčková, Bc. Antonín Daněk
Popis
Posláním centra je nabízet a poskytovat ambulantní a terénní služby, jimiž usiluje o snižování rizik (psychických, zdravotních, sociálních) u osob ohrožených návykovým chováním a současně o ochranu veřejného zdraví před šířením infekčních chorob. Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let: osoby ohrožené návykovým chováním, uživatelé nealkoholových drog, osoby potýkající se s problematikou hazardního hraní či alkoholu, rodiče a blízcí uživatelů návykových látek či hráčů a osoby v psychosociální krizi. Služby poskytované v KKC: výměna injekčních stříkaček a distribuce zdravotnického materiálu, testování na infekční choroby, poradenství v oblasti závislostí, psychologické poradenství, motivační tréninky, krizová intervence a hygienický servis. Součástí KKC je Poradna pro hráče a jejich blízké.
Adresa
, Česká republika
Telefon
116 111
Popis
Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
Adresa
Krnovská 71 (budova C, třetí nadzemní podlaží), Opava, 746 01
Telefon
553 756 804
Popis
Oddělení zajišťuje správu a evidenci volných bytů v majetku statutárního města Opavy a jejich přidělování následujícím cílovým skupinám – senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně znevýhodněné, osoby splňující podmínky pro přidělení startovacího bytu aj.
Adresa
Krnovská 71 (budova C, první nadzemní podlaží), Opava, 746 01
Telefon
553 756 648–650
Popis
Sociálně právní ochrana dětí se zaměřuje na následující oblasti: pomoc rodinám při řešení tíživých životních situací; řešení životních situací spojených s rozpadem rodiny (pomoc při podání návrhu na změnu výchovného prostředí, na úpravu výživného nebo styku rodičů s dítětem, aj.); pomoc matkám dětí, které se narodily mimo manželství (např. při podání návrhu na určení otcovství); pomoc nezletilým matkám a těhotným nezletilým ženám; řešení situací nedostatečné péče o děti; podporu rodiny, kde je pácháno domácí násilí; posílení možností rodiny včetně posilování rodičovských kompetencí v zájmu dětí. Do činností spadá také kuratela pro děti a mládež. Péče je věnována dětem a mladým lidem do 18 let s výchovnými problémy jako jsou záškoláctví, požívání alkoholu, užívání drog či jiných návykových látek, útěky z domova, nerespektování autorit, krádeže či páchání jiné trestné činnosti a jiné. Oblast náhradní rodinné péče je věnována dětem, o které se rodiče nechtějí nebo nemohou starat, a doprovázení těchto dětí při umístění do pěstounské péče či procesu osvojování (adopce).
Adresa
Krnovská 71 (budova C, první nadzemní podlaží), Opava, 746 01
Telefon
553 756 624
Popis
Oddělení sociální práce a komunitního plánování se zaměřuje na následující oblasti: sociální poradenství (poradenství při nedostatečných příjmech, dluzích, bytové problematice, při vyřizování osobních dokladů); administrativní pomoc (nápomoc při vyplňování tiskopisů, formulace žádostí, životopisů, návrhů k soudním či dalším řízením, atd.); pomoc při orientaci v institucích; pomoc při orientaci v problému a koordinace činností vedoucích k řešení nebo usnadnění sociální situace; sociální šetření; depistážní činnost (vyhledávání klientů v přirozeném prostředí). Do činnosti dále spadají následující agendy: sociální kurátor pro dospělé (pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením, např. osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, osobám po ukončení léčby závislostí); terénní pracovník pro romskou menšinu (docházka do vybraných lokalit, zjišťování a následná podpora a pomoc při řešení problémů jejich obyvatel, poradenství); agenda zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění; agenda veřejného opatrovnictví; komunitní plánování sociálních služeb – hlavním cílem agendy je zjišťování potřeb v sociální oblasti a udržení a rozvoj efektivního systému sociálních služeb ve městě Opava. V rámci plánování se pravidelně schází 5 pracovních skupin (Senioři, Děti a rodina, Osoby se zdravotními problémy, Osoby s duševním onemocněním, Osoby se specifickými sociálními problémy), které jsou otevřené rovněž pro veřejnost.
Adresa
Krnovská 71 (budova C, třetí nadzemní podlaží), Opava, 746 01
Telefon
553 756 725; 604 229 336
Kontaktní osoba
dagmar.polaskova@opava-city.cz
Popis
Zajišťuje koncepční činnost v oblasti prevence kriminality a protidrogové politiky města Opavy a v návaznosti na dané výstupy iniciuje a podílí se na koordinaci prevence rizikových jevů ve městě, provádí odborné poradenství a konzultace při přípravě projektů aj.
Adresa
Elišky Krásnohorské 2543/8, Opava, 746 01
Telefon
553 715 807
Popis
Škola je určena pro děti od 2 do 7 let se speciálními vzdělávacími potřebami – je zaměřena na děti se zdravotním postižením (tělesné, mentální, zrakové, sluchové, řečové) a dále na děti s poruchou autistického spektra.
Adresa
Sušilova 1751/1, Opava, 746 01
Telefon
553 611 530
Popis
Společnost poskytuje ošetřovatelskou a zdravotní péči v okrese Opava klientům všech věkových skupin, a to nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.