Katalog poskytovatelů služeb

Adresa
domácí prostředí rodin v Opavě (terénní forma), 1. máje 66, Ostrava, 70300
Telefon
725 937 759
Popis
Aktivita zaměřená na pomoc a podporu rodičům dětí s autismem ve chvílích krize či potřeby pomoci. Průvodkyně navštěvují rodiny v domácím prostředí, případně nabízejí možnost setkání v terapeutických prostorách v Ostravě a zaměřují se na podporu rodin dětí s autismem nebo podezřením na autismus v oblasti základního krátkodobého poradenství (předání korektní informace o autismu, kontaktů na odborníky a další podpůrné služby) nebo dlouhodobějšího provázení v období subjektivně pociťované krize pramenící např. ze zjištění diagnózy či jejího podezření, z chování dítěte, vlastního prožívání, partnerských neshod či vývojových krizí, jimiž prochází jak rodina, tak dítě. Podpora je zaměřena prioritně na rodiče, případně prarodiče či jiné pečující osoby.
Adresa
Rooseveltova 886/47, Opava , 746 01
Telefon
732 384 709
Popis
Sociální služba je zaměřena na cílovou skupinu dětí od 7 let, dospívající a dospělé s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem, a je poskytována terénní i ambulantní formou. Služba se zaměřuje na analýzu potíží dětí i dospělých, nastavení podpory a předání nových strategií zvládání. Konkrétně jde o nácviky dovedností, které jsou u klienta oslabeny a jejich zlepšením mu pomohou žít co nejvíce samostatný život ve společnosti. Jedná se např. o nácviky nakupování, cestování, administrativních dovedností, pracovních návyků, komunikace, zvládání úzkosti a stresu, apod. Nácviky jsou realizovány jak v bezpečném prostředí tréninkových místností, tak v terénu.
Adresa
Hradecká 668/1, Opava, 746 01
Telefon
553 796 226
Popis
Organizace zajišťuje komplexní zdravotní a sociální péči, včetně zapůjčení kompenzačních pomůcek důležitých ke zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. V rámci pečovatelské služby je poskytována pomoc při úkonech péče o svou osobu, úkonech osobní hygieny, pomoc při podání a přípravě jídla a pití, dále nákupy, úklid či pochůzky. Organizace zajišťuje také dovoz obědů, přičemž uživatelé mají možnost výběru z různých typů diet. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů v rámci statutárního města Opava a okolních obcí, a to 7 dní v týdnu od 7.00 do 20.00 hodin. Cílem služby je důstojné stárnutí uživatelů v domácím prostředí.
Adresa
Hradecká 668/1, Opava, 746 01
Telefon
608 350 501
Popis
Služba je určena klientům, kteří vyžadují odbornou zdravotní péči na základě indikace ošetřujícího lékaře v okrese Opava. Je určena všem věkovým kategoriím a je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V rámci služby je poskytováno: komplexní zdravotní péče o imobilní a inkontinentní klienty, hospicová domácí péče, aplikace injekcí, převazy ran a dekubitů, rehabilitační ošetřovatelství apod.
Adresa
Poštovní 239, Raduň, 747 61
Telefon
553 796 226
Kontaktní osoba
Pavla Včulková
Popis
Zajištění kvalitní komplexní zdravotní a sociální péče v domácnosti klienta, včetně zapůjčení kompenzačních pomůcek důležitých ke zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Služby jsou poskytovány od pondělí do neděle. Motto: V nemocnici jen to, co je nutné, v primární péči vše, co je možné.
Adresa
Rybí trh 177/8, Opava, 746 01
Telefon
553 622 768
Kontaktní osoba
Mgr. Lucie Šimečková
Popis
Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zástupcům, školám a školským zařízením se zaměřením na komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb. Součástí činnosti jsou intervenční a preventivní programy, sociálně právní poradenství pro klienty a jejich rodiče, metodická podpora pedagogů, škol a rodičů v otázkách výchovy a vzdělávání. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, a to na základě žádosti žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.
Adresa
Olomoucká 9/8, Opava, 747 77
Telefon
731 692 776
Web
Popis
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Součástí služby je poradenství pro oběti trestných činů. 727 940 191 (poradenství pro oběti trestných činů)
Adresa
Olomoucká 305/88, Opava, 746 01
Telefon
553 695 111
Adresa
Olomoucká 305/88, Opava, 746 01
Telefon
553 695 181; 725 836 655
Popis
Psychiatrická nemocnice v Opavě – Denní stacionář „Osmička“ Stacionář je určen osobám s kognitivní poruchou, seniorům s demencí (např. Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc) a také osobám, u kterých došlo k onemocnění na základě poškození mozku: poúrazové stavy, stavy po cévní mozkové příhodě. V rámci stacionáře je klientům poskytován celodenní aktivizační program (trénink paměti, ergoterapie, muzikoterapie, relaxační cvičení, vycházky aj.). Stacionář je umístěn v areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě (budova 8), a je pro klienty otevřen od pondělí do pátku v době od 6.00 do 17.00 hodin. K přijetí do péče je potřeba doporučení ošetřujícího lékaře (praktický lékař, psychiatr či neurolog). Vzhledem k tomu, že se nejedná o registrovanou sociální službu, ale zdravotnické zařízení, je pobyt hrazen zdravotními pojišťovnami a klient si hradí pouze stravu.
Adresa
Olomoucká 305/88, Opava, 746 01
Telefon
553 695 436; 702 269 796
Popis
Stacionář je umístěn v areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě, a je určen pro klienty s duševní poruchou (psychózy, poruchy nálady aj.). Poskytuje doléčovací ambulantní (docházkovou) formu péče, která zajišťuje plynulý přechod mezi hospitalizací a návratem do běžného života. Umožňuje hospitalizaci zkrátit, v některých případech (zhoršení nemoci), včasnou intervencí, hospitalizaci předejít. Stacionář je zaměřený na stabilizaci psychického stavu, resocializaci a aktivizaci. Poskytuje skupinovou, individuální a rodinnou psychoterapii, edukaci, relaxaci a podporuje klienty ve zvládání každodenních záležitostí. Vzhledem k tomu, že se nejedná o registrovanou sociální službu, ale zdravotnické zařízení, je pobyt hrazen zdravotními pojišťovnami a klient si hradí pouze stravu. Provoz stacionáře: od pondělí do pátku od 8.00 do 14.30 hodin.