Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021

Upraveno: 13.05.2021
Ilustrační obrázek

Rok 2020 byl hospodářsky celosvětově rokem velmi špatným, epidemie koronaviru se podepsala na ekonomických ztrátách snad ve všech sférách. Sestavit rozpočet města na příští rok, aby se nezastavil jeho rozvoj a nemuseli se rušit ani plánované investiční akce, tak bylo ještě mnohem těžší než v letech minulých. Vždyť třeba jen na sdílených daních přijde město vinou covidu o téměř 130 milionů korun.

Rozpočet na rok 2021 schválili na svém zasedání 7. prosince zastupitelé. Počítá na straně příjmů i výdajů s částkou o celkovém objemu 1,624 miliardy korun, kdy v příjmech bylo nutné chybějících 400 milionů pokrýt penězi z úvěru. Jeho přijetí odsouhlasili zastupitelé už v září. Jen na plánované investiční akce je v rozpočtu vyčleněno 490 milionů korun (pozn.: s  DPH, která bude u akce kanalizace Komárov a Suché Lazce vrácena ve stoprocentní výši je to více než 550 milionů). Úvěr si město vezme právě na jejich předfinancování, již při vypisování výběrového řízení je totiž nutné mít zajištěno celé financování jednotlivých projektů. „Jedná se o úvěr revolvingový, to znamená, že po získání dotace můžeme peníze použít na splátku vyčerpané jistiny,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil s tím, že zůstatek ke splácení od konce roku 2023 by měl tvořit maximálně 200 milionů.

Pokud by město k čerpání úvěru nepřistoupilo, nemohla by se řada investičních akcí realizovat. „V příštím roce přijdeme v souvislosti s koronavirovou pandemií jen na sdílených daních o 128 milionů korun, finanční ztráty se projeví i v dalších oblastech. Navíc musíme očekávat výpadek i v dalších letech. Samozřejmě, že pracujeme se všemi možnostmi úspor, jak v provozu u nás na úřadě, tak v našich organizacích a obchodních společnostech. Peníze přesto chybět budou, investice bychom ale opravdu velice neradi zastavovali,“ uvedl primátor.

Seznam jednotlivých investičních akcí je uveden níže. O případných změnách v plánovaných projektech bude vedení radnice rozhodovat v průběhu roku, podle aktuální finanční situace města.

Rozpočet počítá s daňovými příjmy ve výši 937,8 miliónu, nedaňovými o objemu 144,6 miliónů a kapitálovými v částce necelých 32 miliónů.

Na straně výdajů se u výdajů běžných počítá s částkou 979,5 miliónu korun, zde jsou zahrnuty náklady jednotlivých odborů magistrátu, neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím, městským částem, obchodním společnostem, dotace na sport a podobně. Kapitálové výdaje pak dosahují částky 606,7 miliónu korun.

Provoz technických služeb vyjde město na 131 milionů korun, Dopravnímu podniku připadne 90 milionů. Slezské divadlo bude hospodařit s 80 milióny, Opavské kulturní organizaci připadne 17 miliónů a Knihovna Petra Bezruče získá 17,3 miliónu korun. Do kasy městské policie putuje 40,4 milionu.

Do Slezského fotbalového klubu a.s. jde na sport mládeže a mužů 10 milionů korun, dalších 5,3 milionu spolkne provoz. Basketbalový klub Opava má na sport 8 milionů a na provoz 1,6 milionu korun. Necelých 5 milionů je určeno na sport mládeže, mužů a žen v Hokejovém klubu Opava, na provozní náklady je vyčleněno 8 milionů korun.

Necelých 47 milionů korun si rozdělí osm městských částí. „Rád bych na tomto místě poděkoval starostům všech městských části, se kterými jsme se dohodli na novelizaci statutu. Ta obsahuje přechodné ustanovení, kterým se výsledný rozpočet městských částí na rok 2021 snižuje o 5%. Městské části nám tímto svým přístupem pomáhají řešit ztráty způsobené pandemií, čehož si velice vážím,“ uzavřel primátor Tomáš Navrátil. Celý rozpočet najdete zde.

Seznam investičních akcí na rok 2021

Níže přinášíme stručný přehled investičních akcí, na které byly vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu na rok 2021. Sumy uvedené u jednotlivých akcí jsou částky předpokládané (není- li uvedeno jinak, jedná se o částku s DPH), které byly schváleny v rozpočtu. Skutečné náklady lze vyčíslit vždy až po vysoutěžení konkrétní veřejné zakázky, resp. až po dokončení realizace dané investiční akce. Některé z nich budou realizovány pouze v případě získání dotace.

Splašková kanalizace pro Komárov a Suché Lazce 
(281 milionů Kč bez DPH. U této akce bude uplatněn odpočet DPH ve výši 100 %.)
Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace ve dvou městských částech včetně výstavby čistírny odpadních vod. Na realizaci získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 163,5 milionu korun.

Revitalizace domů Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14 (40,6 milionu Kč) 
Jedná se o revitalizaci obvodového pláště bytových domů, tj. výměnu oken a dveří a zateplení obvodových stěn včetně fasády. Městu byla přiznána dotace v rámci výzvy Integrovaného regionálního programu (IROP) ve výši 13 milionů korun.

Revitalizace domů Hobzíkova 31, 33 (10,5 milionu Kč)  
Jedná se o revitalizaci obvodového pláště bytových domů, tj. výměnu oken a dveří a zateplení obvodových stěn včetně fasády. Město podalo žádost o dotaci v rámci výzvy IROP , ta by mohla pokrýt cca 3 miliony.

Veřejné prostranství sídliště Kylešovice, III. etapa (17,5 milionu Kč) 
Jedná se o revitalizaci veřejného prostranství sídliště 17. listopadu, a to chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích míst v rámci plánu regenerace sídliště Kylešovice. Město bude žádat o dotaci v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, která by se měla pohybovat ve výši 6 milion.

Novostavba hasičské zbrojnice v Kylešovicích (49,6 milionu Kč)
Jedná se o výstavbu nové budovy hasičské zbrojnice, současná již nevyhovuje prostorovým nárokům. Akce bude realizována pouze za předpokladu, že se městu podaří získat dotaci.

Revitalizace budovy ZŠ Malé Hoštice (12 milionů)
Jedná se o zateplení obvodových stěn objektu včetně architektonického řešení fasády a rekonstrukci střech a systému bleskosvodu.

Revitalizace budovy MŠ Mostní (3 miliony) 
Jedná se o výměnu oken a zateplení obvodových stěn objektu mateřské školy včetně architektonického řešení fasády.

Výstavba mostu na ulici Písková (8,6 milionu) 
Jedná se o demolici stávajícího mostu přes vodní tok Velká, který je ve velmi špatném stavu a je již uzavřen a výstavbu mostu nového včetně úpravy přilehlých komunikací a opevnění koryta.

Veřejné osvětlení Mostní, Fifejdy, Wolkerova (3,6 milionu Kč)
Jedná se o výstavbu nového veřejného osvětlení. To stávající je umístěno na stožárech společnosti ČEZ, která bude v dané lokalitě provádět kabelizaci, proto vyzvala město k demontáži stávajících svítidel a kabelů.

Rekonstrukce budovy ZŠ Komárov a vestavba učeben (32 milionů Kč)   
Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího objektu základní školy zahrnující dispoziční úpravy objektu včetně vestavby učeben v půdním prostoru. Budova získá nová okna, dveře i fasádu včetně jejího zateplení.

Víceúčelové hřiště na sídlišti Olomoucká (3 miliony)
Jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště v dané lokalitě, které je již v nevyhovujícím stavu a jeho přestavbu na  hřiště víceúčelové.

Kulturní dům Zlatníky (15 milionů)
Jedná se o celkovou rekonstrukci tří objektů bývalé Jednoty, v nichž v jedné sídlí kulturní dům a v dalších dvou byla provozována restaurace a obchod.

Projektová příprava (15 milionů)
Jedná se o finance určené na zadávání projektových dokumentací, výkazů výměr, průzkumů, posudků, zaměření, geometrických plánů apod.

Lada Dobrovolná 
tisková mluvčí

 

.