Účetní závěrka statutárního města Opavy za rok 2013

Upraveno: 05.03.2020

Vážení občané,

určitou novinkou za rok 2013 je oddělení vlastní účetní závěrky Statutárního města Opavy do samostatného materiálu. Tyto informace, rozšířené o některé další, Vám byly v minulosti předkládány v Závěrečném účtu města. Tato změna vyplynula ze změn v legislativě, a proto Vám v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 84, odst. 2, písmeno b), v platném znění, vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), předkládám Účetní závěrku Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2013.

Materiál obsahuje inventarizační zprávu, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu o výsledcích finančních kontrol.

Celý materiál naleznete na následujícím odkazu Účetní závěrka Statutárního města Opavy k rozvahovému dni 31.12.2013

Své případné písemné dotazy a připomínky zasílejte k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo se obraťte přímo na jednotlivé vedoucí odborů, ředitele organizací města, v kopii vždy na odbor finanční a rozpočtový, v termínu do 20.6.2014.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu zaver.ucet@opava-city.cz.

Jednání ZMO proběhne dne 23.6.2014 od 13:00 hodin v sále Kulturního domu Na Rybníčku.

 

S pozdravem

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor
Statutárního města Opavy