Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010

Upraveno: 05.03.2020

Vážení občané,

v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43, v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy ( dále ZMO ), Vám předkládám

Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010.

Nejdůležitější informace jsou obsaženy v dokumentu „Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010- textová část“.

Další materiál je sestaven do 4-ti přílohových částí:

  • příloha A ČINNOST JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ, která obsahuje komentáře jednotlivých odborů Magistrátu města Opavy a Městské policie k činnosti v minulém roce,
  • příloha B HOSPODAŘENÍ MĚSTA, která obsahuje zprávu nezávislého auditora o přezkumu hospodaření za rok 2010, návrh na finanční vypořádání za rok 2010 a další dokumenty a tabulky k hospodaření města,
  • příloha C PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM, ve které je zobrazeno hospodaření příspěvkových organizací a
  • příloha D OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA, kde jsou výkazy o hospodaření obchodních společností s většinovým podílem města.

Textovou část i přílohové části naleznete na následujícím odkazu Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010 .

Své případné písemné dotazy a připomínky zasílejte k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo se obraťte přímo na jednotlivé vedoucí odborů, ředitele organizací města, v kopii vždy na odbor finanční a rozpočtový, v termínu do 19.6.2011, případně přímo na zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu zaver.ucet@opava-city.cz  .

Jednání ZMO proběhne dne 20.6.2011 od 15:00 hodin v sále Minoritského kláštera.

S pozdravem

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor Statutárního města Opavy

Související zprávy:

Oznámení vyvěšené na úřední desce