Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2012

Upraveno: 05.03.2020

Vážení občané,

v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, § 43, v platném znění, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6., v platném znění a platným Jednacím řádem Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále ZMO), Vám předkládám Závěrečný účet statutárního města Opavy za rok 2012.

Souhrnné a nejdůležitější informace jsou obsaženy v dokumentu „Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2012“.

Materiál je pak sestaven do 4 přílohových částí:

  • příloha A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SMO, která obsahuje komentář k účetní závěrce, zprávu o přezkumu hospodaření, výkazy (které jsou součástí účetní závěrky - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha atd.) a inventarizační zprávu,
  • příloha B HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY, která obsahuje komentář, komentáře jednotlivých odborů k hospodaření, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a další tabulky a materiály,
  • příloha C FINANČNÍ VYPOŘÁDANÍ A ZŮSTATEK ZBÚ, která obsahuje materiál k finančnímu vypořádání SMO za rok 2012, který byl projednáván na zasedání ZMO dne 4.3.2013,
  • příloha D PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM,  ve které je zobrazeno hospodaření příspěvkových organizací a
  • příloha E OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA, kde jsou výkazy o hospodaření obchodních společností.

Celý materiál naleznete na Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2012

Své případné písemné dotazy a připomínky zasílejte k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera, vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing.Lenky Grigarové, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo se obraťte přímo na jednotlivé vedoucí odborů, ředitele organizací města, v kopii vždy na odbor finanční a rozpočtový, v termínu do 23.6.2013.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu zaver.ucet@opava-city.cz .

Jednání ZMO proběhne dne 24.6.2013 od 13:00 hodin v sále Minoritského kláštera.

 

S pozdravem

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.,
primátor
Statutárního města Opavy